Innovationsarbetets organisering: Att lära från pilotprojekt och testlabb

Innovationsarbetets organisering: Att lära från pilotprojekt och testlabb

Mot bakgrund av såväl teknikutvecklingen som de nationella hållbarhetsmålen, sker idag omfattande investeringar i så kallade “smarta” och/eller hållbara lösningar inom transportområdet. Det rör såväl innovationer inom befintlig kollektivtrafik, som helt nya tjänster som t.ex. nya former av kombinerad mobilitet.

Projektets syfte var att analysera hur kollektivtrafikmyndigheter organiserade innovationsarbetet, och vilka förutsättningar det fanns för ett mer djupgående organisatoriskt lärande. I projektet diskuterade vi tre olika organisationsformer: (i) inom-organisatoriskt, (ii) inter-organisatoriskt, eller i samverkan i testbäddar eller innovationsplattformar, och slutligen (iii) piloter eller externa projekt.

Projektets resultat har sammanfattats i vetenskapliga publikationer som diskuterar olika aspekter av organisering, innovation och lärande. Därutöver har mer konkreta resultat kring förutsättningarna för organisatoriskt lärande summerats i slutrapporten ”Att skapa framtidens resande – 15 förutsättningar för lärande i innovationsarbete”.

Innovationsarbete innebär i förlängningen att styra skutan i en ny riktning – mot en ny framtid, det är därför nödvändigt att lyfta blicken från det enskilda projektet och reflektera kring frågor om vilket framtida resande – piloten eller projektet ämnar bidra till. Projektet visar att organisatoriskt lärande inte handlar om att hitta en organisatorisk ”quick fix” eller en avgränsad modell. Istället förutsätter lärande en förankring i den bredare organisationskulturen, där en viktig förutsättning för det vi kallar aktivt lärande är att ha en tydlig vision till vilket enskilda satsningar kan viktas och relateras. I vår slutrapport beskriver vi detta i termer av tre förutsättningar för organisatoriskt lärande – att vilja lära sig, att ha resurser att lära sig, och att ha ett tydligt mandat från såväl politik, medborgare som ledning.

Projektledare: 
Forskningsinriktning: 
Parter: 
Lunds universitet, Malmö universitet, VTI, Blekingen tekniska högskola
Finansiär: 
K2, Lunds universitet, Malmö universitet, VTI, Blekingen tekniska högskola
Budget: 
3 721 659 kr
Period: 
2020 till 2022

Publikationer kopplade till projektet

In-between stability and adaptability

Lina Berglund-Snodgrass, Mats Fred & Dalia Mukhtar-Landgren, disP - The Planning Review, September 2023

From senses to sensors: autonomous cars and probing what machine learning does to mobilities studies

Dalia Mukhtar-Landgren and Alexander Paulsson, Distinktion: Journal of Social Theory, 2023

Why getting people in the same room isn’t enough - Organizational proximity and learning in public transport innovation

Mats Fred, Dalia Mukhtar-Landgren, Lina Berglund-Snodgrass and Alexander Paulsson. In: Experimentation for sustainable transport? Risks, strengths and governance implications (pp. 59).

Att skapa framtidens resande – 15 förutsättningar för lärande i innovationsarbete

Dalia Mukhtar-Landgren, Mats Fred, Lina Berglund-Snodgrass och Alexander Paulsson

Local Autonomy in Temporary Organizations: The Case of Smart City Pilots

Dalia Mukhtar-Landgren, Administration & Society, April 2021

Contested values in bike-sharing mobilities – A case study from Sweden

Till Koglin, Dalia Mukhtar-Landgren, Journal of Transport Geography, April 2021

Experimental Governance of Smart Mobility: Some Normative Implications

Annica Kronsell and Dalia Mukhtar-Landgren, chapter in anthology Shaping smart mobility futures: governance and policy instruments in times of sustainability transitions, Emerald Publishing Limited, August 2020