IRIMS (Institutionella ramverk för integrerade mobilitetstjänster i framtidens städer)

IRIMS (Institutionella ramverk för integrerade mobilitetstjänster i framtidens städer)

Projektet syftar till att bygga kunskap om hur befintliga institutionella ramverk kan förändras för att möjliggöra nya, integrerade mobilitetstjänster med förmåga att bidra till en omställning för ökat hållbart resande i framtidens städer. Integrerade mobilitetstjänster har beskrivits som ett nytt paradigm där resenärens transportbehov uppfylls av en tjänst som integrerar hela transportsystemet i ett samverkande ekosystem. Dock finns det ett antal utmaningar som måste lösas om denna typ av tjänst ska kunna etableras, bland annat förändringar i policy och regelverk.

Forskning om institutionella aspekter inom mobilitetsdomänen sammanförs med utvecklingen av ny teknik och nya tjänster i detta tvärvetenskapliga projekt. Med hjälp av ett analysverktyg identifieras institutionella hinder respektive möjliggörare för utvecklingen av integrerade transporttjänster. Med hjälp av analysverktyget tar projektet fram rekommendationer som vilar på vetenskaplig grund. Projektet bygger på fallstudier av nya integrerade mobilitetstjänster som på sikt kan komma att prägla framtidens städer i Sverige men gör även en internationell utblick med europeiska jämförelser. 

Projektledare: 
Annica Kronsell, K2 och Lunds universitet
Parter: 
Lunds universitet, Samtrafiken, Chalmers, Trivector och Viktoria Swedish ICT
Finansiär: 
Vinnova
Budget: 
4 977 500 kr
Period: 
2016 till 2018

Publikationer kopplade till projektet

Understanding Mobility as a Service (MaaS)

David Hensher, Corinne Mulley, Chinh Ho, Yale Wong, Göran Smith and John Nelson, May 2020

”Drivers and Barriers for Integrated Mobility Services”

Emma Lund, Johan Kerttu, Till Koglin. Lund 2017.

Institutional conditions for integrated mobility services (IMS)

Dalia Mukhtar-Landgren, MariAnne Karlsson, Till Koglin, Annica Kronsell, Emma Lund, Steven Sarasini, Göran Smith, Jana Sochor, Björn Wendle . K2 Working Paper 2016:16. Lund 2016.