Kalender

2021

september

27-29sep-okt
Utbildning - Strategisk kollektivtrafikplanering

K2:s utbildningar för yrkesverksamma riktar sig till dig som arbetar och är verksam inom området kollektivtrafik och hållbara transporter. Våra utbildningar bygger på vetenskaplig kunskap och beprövad erfarenhet. 

Under utbildningen Strategisk kollektivtrafikplanering möter du både forskare och erfarna kollegor från branschen, för att få en helhetsbild av hur kollektivtrafiken organiseras, planeras och hur den kan utvecklas. Helena Svensson från K2 och Institutionen för Teknik och samhälle på Lunds tekniska högskola ansvarar för utbildningen. 

Läs mer om utbildningen.

Lund
2021

september

29sep
Kunskapslunch - Tredje vågen och framtidsscenarier för pendlingstrafiken

Välkommen till en digital Kunskapslunch om 
Tredje vågen och framtidsscenarier för pendlingstrafiken

Onsdagen den 29 september kl 12.15-12.55

Presentationen utgår från WSP:s mobilitetsstudie 2021 som beskriver hur trafik och pendling påverkats av restriktioner och nya beteenden under pandemin.

Arrangemanget är en del av K2-initiativet Hållbar omstart – rådslag för förnyelse av resande som samlar aktörer i och runt kollektivtrafiken för nytänkande strategier, innovativa åtgärder och gemensamt lärande.

Delta i Kunskapslunchen via Microsoft Teams

digitalt
2021

oktober

11okt
Seminarium - Efterfrågestyrd kollektivtrafik och miljöeffekter

Välkommen till en eftermiddag om efterfrågestyrd kollektivtrafik med fokus på miljöeffektivitet

Måndagen den 11 oktober kl 13.00-16:30  

Programmet består av presentationer från både akademi och bransch, med efterföljande gruppdiskussioner i workshopform, och tar sin utgångspunkt i klimatmålen och att det kommer krävas väsentliga förändringar i sättet människor resor.

Hur kan DRT bidra till klimatmålen? Vilka är de potentiella konsekvenserna av en förflyttning av resenärer från privatbilism och kollektivtrafik till DRT? Hur kan en sådan förändring påverka kvaliteten i resandet? Vad vet vi om resenärens perspektiv på efterfrågestyrd kollektivtrafik? Vilka styrmedel skulle kunna påverka i en önskad riktning avseende klimatmål? 

Förhoppningen är att forskare och representanter från branschen ska utbyta erfarenheter och tillsammans diskutera nya idéer som kan utveckla efterfrågestyrd kollektivtrafik och bidra till ett mer hållbart resande. Kanske kan några diskussioner bidra till ett projektförslag inom utlysningen: Innovationer för hållbar, säker och tillgänglig mobilitet för människor och gods.

Seminariet är digitalt och ges via Microsoft Teams. Språket planeras vara svenska, men inslag på engelska kan förekomma.

Anmäl dig senast den 4 oktober.

Kontakt:  
Jan Persson, forskningsledare vid K2 och forskare vid Malmö universitet
Helena Svensson, utbildningsansvarig vid K2 och forskare vid Lunds universitet  

digitalt
2021

oktober

12-1okt-feb
Utbildning - Innovation som drivkraft för förändring inom kollektivtrafiken

K2:s utbildningar för yrkesverksamma riktar sig till dig som arbetar och är verksam inom området kollektivtrafik och hållbara transporter. Våra utbildningar bygger på vetenskaplig kunskap och beprövad erfarenhet.

Innovation som drivkraft för förändring inom kollektivtrafiken är en utbildning för dig som vill bidra till att kollektivtrafiken blir mer innovativ och som är beredd att dela med dig och testa nya idéer, samtidigt som du får med dig en gedigen kunskapsbas.

Ulf Ramberg från företagsekonomiska institutionen vid Lunds universitet är kursansvarig och en av föreläsarna du möter under utbildningen.

Läs mer om utbildningen.

Höör, Stockholm och digitalt
2021

oktober

13okt
Kunskapslunch - Socialt hållbar transportplanering

Välkommen till en digital Kunskapslunch om 
Socialt hållbar transportplanering 

Onsdagen den 13 oktober kl 12.15-12.55

Presentationen utgår från en nyligen publicerad antologi, en  inspirationshandbok med exempel både från forskning och från praktik. Under Kunskapslunchen får du lyssna till antologins redaktörer Lena Levin, forskare hos VTI och Ana Gil Solá, forskare vid Göteborgs universitet. Dessutom medverkar två av antologins författare Lisa Wistrand, samhällsplanerare hos White Arkitekter och Lisa Ström, regionplanerare på Göteborgsregionen. Ana Gil Solá och Lisa Ström samordnar tillsammans Nätverket socialt hållbar transportplanering.

Här kan du ta del av antologin om Socialt hållbar transportplanering.

Delta i Kunskapslunchen via Microsoft Teams.

digitalt
2021

oktober

19-20okt
The Swedish Transportation Research Conference 2021

Welcome to the 10th annual Swedish transportation research conference at Malmö University.

October 19-20

The conference covers all traffic modes and all transport related questions. It welcomes contributions from all
disciplines and areas covering analysis, understanding, planning and evaluation of the transportation system.

Example topics
- New technologies and organizational forms impacting on
logistics and transport systems
- Supply chain management
- Transport policy and societal planning processes
- Pricing, regulation, policy instruments
- Modeling and simulation of transport and logistics flows and demand
- Procurement, contracts and business models
- Transport and logistics from a service perspective
- Cost-benefit analysis and valuation
- Road user behavior
- Road safety and health
- Sustainability, environment and land use
- Social sustainability and equity
- Intelligent, connected and automated transport and logistics systems
- Impact of disruptive technologies on transport systems
- Planning of logistics and transport systems
- Terminal and storage management
- Mobility as a service

Objectives
- Create a meeting place for Swedish transportation researchers that
provides an overview of Swedish transportation research
- Increase the professional and social interaction between Swedish
transportation researchers
- Improve the collaboration and information exchange between the
different disciplines and areas in transportation research
- Improve the conditions for increased mobility between different
institutions in Sweden
Call

More information about the conference

Malmö University
2021

oktober

27okt
Kunskapslunch - Hållbar turism

Välkommen till en digital Kunskapslunch om
Hållbar turism - så kan turist- och beställningstrafiken bli en tillväxtmotor för regional utveckling med hållbar turism som främjar lokal kultur och lokala arbetstillfällen

Onsdagen den 27 oktober kl 12.15-12.55

Du får då lyssna till Vanessa Stjernborg från Lunds universitet, Solène Prince från ETOUR samt Oscar Sundås från Sveriges Bussföretag

Presentationen utgår från K2-rapporten Covid-19 och slaget mot turism och besöksnäring

Delta i Kunskapslunchen via Microsoft Teams

digitalt
2021

november

10nov
Kunskapslunch - Styrmedel för minskat bilresande

Välkommen till digital Kunskapslunch om
Styrmedel för minskat bilresande

Onsdagen den 10 november kl 12.15-12.55

Du får då lyssna till Disa Asplund och Roger Pyddoke från VTI som berättar om en fallstudie genomförd i Uppsala

Delta i Kunskapslunchen via Microsoft Teams.

digitalt
2021

november

17-18nov
The role of citizen participation in decision-making in transport and mobility

Welcome to a workshop where chapter drafts to an edited volume on citizen participation in transport and mobility will be reviewed and discussed.

November 17-18

Read more about the call for chapters contributing to this volyme and the workshop.

digital
2021

december

2dec
Workshop - Kollektivtrafikbaserad bebyggelseplanering

Välkommen till en interaktiv workshop om kollektivtrafikbaserad bebyggelseplanering utanför större städer i Sverige.

Torsdagen den 2 december kl 09.30-16.00 i Göteborg.

Att fler människor ska välja kollektivtrafiken, istället för bilen, är viktigt för att uppnå olika samhällsmål (som klimatmålet). I Sverige, där en stor del av bilresandet sker regionalt och där inpendlingen till större städer är betydande, är det viktigt att förbättra förutsättningarna för kollektivtrafiken i områden med lägre täthet utanför de större städerna (som i mindre tätorter i storstadsområdenas periferi och i tätorter på landsbygden). En kollektivtrafikbaserad bebyggelseplanering i den typen av kontext är ett viktigt medel för att förbättra förutsättningar för kollektivtrafiken och för att på sikt få fler att välja tåget eller bussen. Samtidigt finns det många utmaningar och problem med att få till en sådan bebyggelseplanering på platser som karaktäriseras av låg täthet och en hög grad av bilberoende. Så hur gör man för att få till en kollektivtrafikbaserad bebyggelseplanering utanför större städer i Sverige?

Workshopen riktar sig till fastighetsutvecklare och till dig som arbetar på en kollektivtrafikmyndighet, region, kommun, Trafikverket, Boverket eller på Länsstyrelser. På workshopen kommer vi att dela erfarenheter och arbeta med frågor som:

• Hur definieras och uppfattas kollektivtrafikbaserad bebyggelseplanering i områden med lägre täthet i olika sammanhang och av olika aktörer?

• Vilka erfarenheten och goda exempel finns det när det gäller kollektivtrafikbaserad bebyggelseplanering i områden utanför större städer?

• Vilka hinder och möjliggörare finns när det gäller att planera och genomföra kollektivtrafikbaserad bebyggelseplanering i sådana områden?

• Vad finns det för verktyg, processer och metoder som kan hjälpa till att övervinna dessa hinder?

• Kan dessa nya verktyg och processer formaliseras och användas mer i hela Sverige?

Arrangör
Workshopen arrangeras av forskare vid K2 och utgör en del av ett pågående forskningsprojekt där vi ska ta fram policyrekommendationer för att förbättra förutsättningarna för kollektivtrafikbaserad bebyggelseplanering i områden utanför större städer. Den här workshopen utgör en viktig del för att identifiera behov och formulera dessa policyrekommendationer.

Anmälan
Anmäl dig via e-post till Fredrik Pettersson Löfstedt.
Deltagande är kostnadsfritt, men antalet platser är begränsat. Först till kvarn gäller!

Göteborg