Kalender

2021

februari

3feb
Research seminar Digitala ledsagare

Welcome to a digital research seminar about a new paper called "Digitala ledsagare".
Wednesday  3rd of February from 10.00 to 11.15

Authors are Anna Anund (VTI), Per Bröms (Rise) and Magnus Berglund (VTI), discussant is Helena Svensson (Lund University).

The discussion will be in Swedish.

Sign up by an email to Claus Hedegaard Sørensen and you will receive the draft paper as well as links for participation.

Abstract
Syftet med föreliggande studie var att fånga synnedsattas behov och önskningar kring stöd för att resa med framtidens autonoma bussar. Utgångspunkten har varit ett stöd som bygger på en AR baserad lösning för att tillgängliggöra och underlätta resande med kollektivtrafik, såväl med traditionell kollektivtrafik som med autonoma bussar. Vidare har mobilitetsplattformen i Linköping kallad ELIN (Ride the future – Självkörande bussar i Linköping) använts för medåkande, med syftet att fånga synnedsattas reflektioner.

Resultaten presenteras i termer av användarfall (”Use Case”) som ett framtida system kan utgå från i utvecklingsarbetet.

Studien omfattar en inledande kunskapsgenomgång där såväl en benchmarking som en litteraturgenomgång ingår. Vidare har medåkandeobservationer skett med en inledande fokusgrupp med fokus på synnedsattas resande generellt och deras förväntningar på framtidens autonoma system.  Även en uppgiftanalys har gjorts för resande med autonom buss. Resultaten presenteras i termer av användarfall (”Use Case”) från vilka framtida system kan utgå i arbetet med utvecklingen av ett stödsystem.

Användarfallen omfattar resans olika delar: att ta sig till hållplats, att vetat var på hållplatsen bussen kommer, att gå ombord, att hitta var det finns ledig plats/ förvaring, att orientera sig under färd, att veta när man ska gå av och att veta var man hamnat när man klivit av. Det kan lätt konstateras att de behov som vi har som resenärer i kollektivtrafiken och med autonoma bussar är de samma för alla, det som skiljer är hur behoven tillgodoses.

digital
2021

februari

10feb
Knowledge lunch – COVID-19 and Public Transport

The ongoing COVID-19 pandemic has brought a series of challenges to the public transport sector. Public transport authorities, operators and users are faced with new constraints and responsibilities and can rely on a still limited and evolving body of scientific knowledge to take informed decisions.

Welcome to a digital lunch seminar about COVID-19 and Public Transport with Chiara Vitrano from Malmö University giving a review of the international academic literature published about the way in which public transport operations and use have been affected by the COVID-19 pandemic.

Wednesday February 10 at 12:15-13:00.

Read more about COVID-19 and Public Transport in a newly published K2-report.

Take part in the seminar in Microsoft Teams.

digital
2021

februari

17feb
Kunskapslunch - Att styra det nya, samhällets styrning av och med smart mobilitet

De nya lösningar som digital teknik för med sig för resor och transporter brukar kallas ”smart mobilitet”. Smart mobilitet skapar möjligheter för en  mer hållbar och effektiv mobilitet, men innebär också risker för oönskade konsekvenser. För att uppnå fördelarna och undvika nackdelarna kan smart mobilitet inte enbart betraktas ur ett tekniska perspektiv. Den smarta mobiliteten behöver förankras i demokratiska principer och styras utifrån samhällets målsättningar.

Välkommen till ett digitalt lunchseminarium om samhällets styrning av och med smart mobilitet med Anna Wildt-Persson från Trafikverket och K2:s John Hultén.

Onsdagen den 17 februari kl 12:15-13:00.

Läs mer i en nyligen pyblicerad K2-rapport Att styra det nya, samhällets styrning av och med smart mobilitet

Delta i seminariet i Microsoft Teams.

digitalt
2021

mars

3mar
Kunskapslunch – Kollektivtrafikens marknader

Bussar och tåg ska gå i tid, vara snabba, trygga och relativt billiga att resa med för att betraktas som attraktiva färdmedel. Idag säkerställs mycket av detta genom marknadsrelationer och via kontrakt mellan offentliga och privata aktörer. Konkurrens i upphandlingsprocessen antas leda till utveckling och innovation till lägre kostnad. Men vilken betydelse har branschgemensamma standarder för hur kollektivtrafikens marknader organiseras och hur hanteras tvister, till exempel kring ett tilldelningsbeslut?

Välkommen till ett digitalt lunchseminarium om Kollektivtrafikens marknader med Alexander Paulsson från Lunds universitet och Birgitta Vitestam från Malmö universitet.

Onsdagen den 3 mars kl 12:15-13:00.

Läs mer i K2-rapporten Hur organiseras kollektivtrafikens marknader?

Delta i seminariet via Microsoft Teams

digital