Karolina Isaksson
Karolina Isaksson
Projektledare
karolina.isaksson@vti.se

Presentation

Karolinas forskning fokuserar på förutsättningar för hållbara mobilitetsövergångar inom markanvändning och transportpolitik och planering, med inriktning på styrning, formella och informella institutionella förhållanden, samarbetsprocesser, normer och maktrelationer. Nyligen har hennes forskning även inkluderat politik och planering för så kallad "smart" mobilitet och dess koppling till frågor om hållbar mobilitet. Senast har Karolina lett K2-projektet "Nya rörligheter i skapande - en utforskning av samarbetsarrangemang som formar framtidens kollektivtrafik i stadsområden". Tidigare har Karolina lett forskningsprojekt vid K2 med fokus på samarbete inom kollektivtrafik och var medlem i ledningsgruppen för K2 i uppstartsfasen 2013-2014.