Kollektivtrafikens options- och icke-användarvärden

Kollektivtrafikens options- och icke-användarvärden

En studie om options- och icke-användarvärden i kollektivtrafiken har genomförts tillsammans med WSP. Syftet med projektet var att 1) att tydligare klarlägga vad options- och icke-användarvärdet innebär i en kollektivtrafikkontext, 2) öka förståelsen för options- och icke-användarvärdets relation till ASEK:s riktlinjer, 3) ge en översikt av hur options- och icke-användarvärdet har beräknats i andra sammanhang, samt 4) ta fram översiktiga förslag på hur vilka sätt en svensk värderingsstudie hade kunnat utformas.

Forskningsfråga: Kan begrepp som options- och icke-användarvärde användas inom transportekonomisk teori, och är det relevant för kollektivtrafiken? I förlängningen, hur förhåller sig dessa värden till utredningar om det totala värdet av åtgärder?

Metod: Litteraturstudie med syfte att presentera teorier om optionsvärdet, det totala ekonomiska värdet och tillgänglighet. Vi samlar och presenterar empiriska studier och diskuterar för och nackdelar med de metoder som använts. Vidare förs ett resonemang som syftar till att foga samman koncepten optionsvärde och tillgänglighet.

Resultat: Projektet har genomförts som planerat och besvarat frågeställningarna ovan. Slutsatserna vi drar av resonemanget kring tillgänglighetsaspekten i optionsvärdet skiljer sig lite ifrån de slutsatser vi drar av de empiriska studierna. Vi kommer framförallt fram till att mängden alternativa färdmedel och deras sannolikhet att vara otillgängliga samtidigt har betydelse för optionsvärdet. Det är alltså mindre allvarligt att både bilen och kollektivtrafiken bryter ihop samtidigt om avstånden tillåter gång eller cykel.

Projektledare: 
Forskningsinriktning: 
Parter: 
Lunds universitet, WSP
Finansiär: 
K2
Budget: 
395 000 kr
Period: 
2016

Publikationer kopplade till projektet

Optionsvärden i kollektivtrafiken (K2 Working Papers 2017:2)

Erik Johansson, Anders Bondemark. K2 Working Papers 2017:2. Lund 2017.