Kollektivtrafikens roll i klimatomställningen

Kollektivtrafikens roll i klimatomställningen

Sverige har antagit ett mål om transportomställning som innebär att utsläppen från inrikes transporter ska minska med 70 procent senast 2030 jämfört med 2010. Det finns för närvarande en bred samstämmighet om att omställningen går för långsamt för att målet ska kunna nås. Såväl det Klimatpolitiska rådet i sin årsrapport för 2020, som de sex transportmyndigheterna i en ny rapport om omställning till fossilfrihet, betonar att stärkt styrning för ett mer transporteffektivt samhälle just nu är särskilt viktigt för att öka omställningstakten. Kollektivtrafiken spelar en avgörande roll för samhällets möjligheter att bli mer transporteffektivt. Dialoger med de tre storstadsregionerna visar att det finns stor efterfrågan på inspel från forskningen för att bistå i omställningsarbetet.

Projektet ska samla forskningens syn på vilka åtgärder som krävs för en snabb omställning till ett mer transporteffektivt samhälle, med särskilt fokus på kollektivtrafikens roll i en sådan omställning. Studien ska beakta det förändrade läge som Corona-pandemin kan innebära för samhället så som förändrade resmönster och ekonomiska förutsättningar. Syftet är att stärka den lokala, regionala och nationella politikens förmåga att under den kommande mandatperioden (2022-2026) kunna fatta beslut om åtgärder som leder till att uppsatta klimatmål kan nås. Projektet ska ge en vetenskapligt baserad input till olika aktörers handlingsplaner och strategier.

Projektledare: 
Parter: 
Lunds universitet, K2
Finansiär: 
K2
Budget: 
500 000 kr
Period: 
2020 till 2021

Publikationer kopplade till projektet

Kollektivtrafiken och klimatutmaningen - tid för ett nytt perspektiv

Lena Winslott Hiselius, K2 Outreach 2021:3