Kollektivtrafikens strategiska styrning och omställningsförmåga

Kollektivtrafikens strategiska styrning och omställningsförmåga

Syftet med projektet är att studera och utvärdera styrmedel som används på kommunal och regional nivå för att stärka kollektivtrafikens roll i transportsystemet samt bidra till en omställning till en koldioxidsnål och energieffektiv kollektivtrafik.

Projektet består av två delprojekt. Gemensamt för delprojekten är att de studerar kommunal och regional styrning av kollektivtrafiken genom ett fokus på både informellt reglerande och formella styrmedel. Det första projektet inriktas mot analys av styrmedel för att främja teknikutvecklingen inom kollektivtrafiken, framför allt för att få till stånd en ökad användning av förnybara drivmedel (till exempel biodrivmedel, el, vätgas) i kollektivtrafiken.

Det andra delprojektet har fokus på styrmedel inom samhällsplaneringen som förstärker kollektivtrafikens roll i regionernas och kommunerna miljöarbete genom till exempel utveckling av fysisk planering (samordning av bebyggelse och kollektivtrafikplanering, framkomlighetsåtgärder med mera) och åtgärder för att påverka trafikanters benägenhet att åka kollektivt.

Ett viktigt mål är att ta fram riktlinjer och policyrekommendationer för hur styrmedel konkret kan vidareutvecklas och användas i svenska kommuner och regioner.

Projektledare: 
Projektledare: 
Jens Hylander
Forskningsinriktning: 
Parter: 
Lunds tekniska högskola och VTI
Finansiär: 
Energimyndigheten
Budget: 
7 522 625 kr
Period: 
2015 till 2021

Publikationer kopplade till projektet

Electric buses in England and Sweden – Overcoming barriers to introduction

Malin Aldenius, Caroline Mullen & Fredrik Pettersson-Löfstedt. Transportation Research Part D: Transport and Environment 2022.