Kollektivtrafikmarknader bortom kontrakt: marknadsanalys, allmän trafikplikt, upphandling och kommersiella initiativ

Kollektivtrafikmarknader bortom kontrakt: marknadsanalys, allmän trafikplikt, upphandling och kommersiella initiativ

Bussar och tåg ska gå i tid, vara snabba och trygga att resa med, och relativt billiga för att ses som attraktiva färdmedel. Idag säkerställs mycket av detta genom marknadsrelationer och via kontrakt mellan olika offentliga och privata aktörer. Ett vanligt antagande är att ett stort utbud av aktörer är viktigt för en välfungerande marknad. Ökad konkurrens antas leda till utveckling och innovation till lägre kostnad. På kollektivtrafikmarknaderna är utbudet av aktörer begränsat, upphandlingsprocesserna riskerar att överprövas och de olika upphandlande myndigheterna ställer olika krav när de upphandlar trafik.

Forskningsprojektet ’Kollektivtrafikmarknader bortom kontrakt ’syftade till att utröna hur kollektivtrafikens marknader fungerar med avseende på hur standarder organiserar marknader, hur konkurrensen organiseras, samt hur överprövningar formar marknaderna. Utgångspunkten för forskningsprojektet har varit att marknader, i bred mening, består av mer än enbart kontraktsrelationer. I lika hög grad som kontraktsliga relationer ligger bakom utbytena mellan köpare och säljare, mellan beställare och leverantörer, finns även idéer och värderingar - ibland motstridiga sådana – om hur en marknad ska fungera, hur avtal ska utformas, hur anbud ska utvärderas och vilka följder olika val får för verksamheten.

I detta forskningsprojekt intresserade vi oss för hur marknaden är organiserad bortom kontraktsrelationerna på marknaden. Detta har inneburit att vi inte direkt intresserat oss för huruvida särskilda typer av avtalsformer leder till avsedda effekter, eller huruvida marknadslösningar är effektiva eller ej. Istället har vi byggt vidare på den rika forskning som genererats kring dessa frågeställningar, men rört oss bortom dem i så motto att vi intresserat oss för de organisatoriska praktiker och värderingar som bidrar till att organisera kollektivtrafikens marknader.

Våra resultat pekar på behovet av att förstå hur modellavtalen, som är tänkta att användas vid upphandling av trafik, standardiserar utbytena på marknaden. Dessutom pekar våra resultat på hur inträddesbarriärer på marknaden produceras i interaktionen mellan de etablerade trafikföretagen och de upphandlande myndigheterna. Likaså visar våra resultat att överprövningar av upphandlingsbeslut tar sikte på transparensprincipen i utvärderingsmodellerna samt likabehandlingsprincipen i det förhandlade förfarandet. Gemensamt för dessa resultat är att de möjliggör fördjupad kunskap om de praktiker som formar kollektivtrafikens marknader.

Det finns ett fortsatt behov av att forska om kollektivtrafikens marknader. Av särskild vikt är då frågan om hur upphandlingsprocesserna kan anpassas efter de nya behov som kommer att uppkomma i och med utvecklandet av ny digital teknologi och nya tjänstelösningar. Såväl upphandlande myndigheter som trafikföretag har intresse av att marknaden kan inkorporera ny teknologi och därigenom erbjuda resenärerna en bättre upplevelse och bättre service på sikt. För att detta ska kunna uppnås krävs ny kunskap, både om hur ny teknologi påverkar marknaderna och hur avtalen kan anpassas för att gynna innovation och utveckling.

Projektledare: 
Forskningsinriktning: 
Parter: 
Lunds universitet, Malmö universitet
Finansiär: 
K2
Budget: 
2 901 150 kr
Period: 
2018 till 2020

Publikationer kopplade till projektet

Kalkylativa praktiker prövade i domstol

Alexander Paulsson, Birgitta Vitestam, Anders Wretstrand och Stig Westerdahl, K2 Working paper 2020:7, maj 2020

Konkurrensens organisering

Alexander Paulsson, Stig Westerdahl och Anders Wretstrand, K2 Working paper 2020:1, januari 2020

Hur organiseras kollektivtrafikens marknader?

Alexander Paulsson, Birgitta Vitestam, Stig Westerdahl och Anders Wretstrand, K2 Outreach 2020:2

Marknader och kollektivtrafik - En litteraturöversikt av teorier och begrepp

Malin McGlinn, Alexander Paulsson, Stig Westerdahl och Anders Wretstrand, K2 Working Papers 2019:2