Kollektivtrafikorienterad bebyggelseplanering (KOB) i mindre tätorter och på landsbygden – rekommendationer för policy och planering

Robert Hrelja, Lina Olsson, Fredrik Pettersson-Löfstedt och Tom Rye, K2 Outreach 2022:2

För att få fler människor att välja kollektivtrafiken behöver ny bebyggelse lokaliseras till platser med god kollektivtrafik, till exempel, till stationsnära lägen och genom att förtäta och blanda bostäder, service och grönområden för att ge invånarna närhet till olika aktiviteter. En kollektivtrafikorienterad bebyggelseplanering (KOB) – innebär att man skapar en tätare och mer stadsmässig bebyggelse kring kollektivtrafikens noder och stråk. I mindre tätorter och på landsbygden är förutsättningarna för det annorlunda än i större städer, och KOB måste därför anpassas till dessa förutsättningar. Planeringen av KOB påverkas därtill av flera offentliga och privata organisationer, och deras samverkan är av central betydelse för att KOB ska kunna förverkligas i mindre tätorter och på landsbygden.

I denna rapport beskrivs hur man kan främja KOB i mindre tätorter och på landsbygden i Sverige. Följande fem övergripande rekommendationer syftar till att stimulera KOB på platser med lägre täthet men möjligheter till god kollektivtrafikförsörjning:

  1. Utveckla en regional KOB-strategi och en regionalt anpassad KOB-typologi
  2. Ta fram strategier för kollektivtrafikorienterad fastighetsutveckling i samarbete mellan myndigheter och marknadsaktörer
  3. Utveckla kommunala förtätningsstrategier för kollektivtrafikorienterad bebyggelse
  4. Utveckla kommunala kollektivtrafikstrategier
  5. Utveckla en väl fungerande samverkan kring KOB
Rapportkategori: 
K2-rapporter
Forskningsinriktning: