KomILand 3.0 Förlängt och utvecklat pilotprojekt

KomILand 3.0 Förlängt och utvecklat pilotprojekt

Till följd av låga resandeunderlag och utspridda målpunkter är traditionell kollektivtrafik ett kostnadsineffektivt verktyg för att öka tillgängligheten i landsbygder. Projekten KomILand 1.0 respektive 2.0, som finansierats av Västra Götalandsregionen och Vinnova, ämnade att utveckla och testa en lösning för hur nya typer av delade mobilitetstjänster kan komplettera kollektivtrafik i mindre orter på landsbygden. Den rådande pandemin ledde dock till att testerna inte kunde genomföras som tänkt. Det föreslagna projektet ämnar därför nyttja den teknik, de relationer och de processer som utvecklats i de tidigare projekten för att undersöka vilket värde i form av upplevd tillgänglighet en kombination av nya delade mobilitetstjänster och kollektivtrafik kan skapa för invånare i landsbygder samt vilka roller Västra Götalandsregionen och Västtrafik respektive kommuner och kommunalförbund bör spela i utveckling och drift av sådana lösningar. Detta sker genom tester i sex mindre orter i Västra Götaland under två år samt genom samverkan mellan berörda parter.

Projektledare: 
Forskningsinriktning: 
Parter: 
VGR, Västtrafik, Skaraborgs kommunalförbund, Fyrbodals kommunalförbund, Boråsregionens kommunalförbund, RISE, K2, IVL
Finansiär: 
VGR, Skaraborgs/Fyrbodals/Boråsregionens kommunalförbund
Budget: 
5 470 000 kr
Period: 
2021 till 2023