Kontextmedvetet resestöd vid störningar i kollektivtrafiken

Kontextmedvetet resestöd vid störningar i kollektivtrafiken

Smarta telefoner skapar nya förutsättningar inom kollektivtrafiken (KT) att både förse resenären med mer individanpassad information och ge resenären möjlighet att bidra med egen information, exv. om var resenären befinner sig. Om den här typen av bilateral kommunikation används för överföring av realtidsinformation under trafikstörningar, kan såväl resenärens beslutsunderlag för den fortsatta resan, som aktörernas beslutsunderlag för störningshanteringen förbättras. Det här projektet syftar till att undersöka hur man skulle kunna realisera resultaten från tidigare studier (se ref. nedan) om det här, i form av en app/webbgränssnitt för resenärer. En prototyp (nedan kallad "app") kommer att tas fram i projektet för att validera genomförbarheten. Appen utvecklas fristående men är i förlängningen tänkt att integreras med vanliga reseplanerare. Vid en störning ges resenären möjlighet att begära individanpassad information genom appen, en begäran som även innebär att resenären går med på att dela information om nuvarande kontext (i det här projektet: vilket tåg/buss/perrong/hållplats resenären ev. befinner sig på) och önskad destination, med aktörer inom KT. Baserat på resenärens kontext, störningsinformation och tidtabeller ger appen förslag på alternativa fortsatta resvägar, som kan innefatta en kombination av buss och tåg. Varje resväg åtföljs av en osäkerhetsfaktor för restiden som kan utformas på olika sätt (förväntad restid med exv. standardavvikelse, best/worst case eller sannolikhet). Resenären kan välja mellan resalternativen baserat på personliga behov (exv. betalningsresurser och hur bråttom hen har) och på så vis fatta ett mer välinformerat beslut om fortsatt resa. Tidigare studier visar att Trafikverket väntar med att ge resenärerna längre prognoser tills man är relativt säker på tillförlitligheten i prognoserna. Genom att förse prognoserna med tillhörande osäkerhetsfaktorer kan informationen levereras tidigare. Den här typen av osäkerhetsfaktorer kan även fungera som ett stöd till trafikledare och trafikinformatörer. Deras roller och kommunikation kommer därför också att undersökas. De huvudsakliga skillnaderna mot dagens lösningar är följande: 1) appen är kontextmedveten och kan därmed förse resenären med individanpassad information om alternativa resvägar (exv. bör gå av vid nästa stopp och ta en buss därifrån), 2) KTs aktörer får tillgång till information om resenärers kontext, vilken kan användas i störningshanteringen, 3) resenärer och aktörer får tillgång till osäkerhetsfaktorer vilka både kan användas i störningshanteringen och ge resenärer snabbare information. 

Projektledare: 
Forskningsinriktning: 
Parter: 
Malmö universitet
Finansiär: 
Trafikverket
Budget: 
1 000 000 kr
Period: 
2021 till 2022