Kontextmedvetet resestöd vid störningar i kollektivtrafiken

Kontextmedvetet resestöd vid störningar i kollektivtrafiken

Smarta telefoner skapar nya förutsättningar inom kollektivtrafiken (KT) att både förse resenären med mer individanpassad information och ge resenären möjlighet att bidra med egen information, exv. om var resenären befinner sig. Om den här typen av bilateral kommunikation används för överföring av realtidsinformation under oplanerade trafikstörningar, kan såväl resenärens beslutsunderlag för den fortsatta resan, som aktörernas beslutsunderlag för störningshanteringen förbättras.

Det här projektet syftade till att undersöka hur sådan bilateral kommunikation kan realiseras. En prototyp i form av en app/webbgränssnitt (nedan kallad "app") togs fram i projektet för att validera genomförbarheten. Appen utvecklades fristående men dess funktionalitet är i förlängningen tänkt att integreras med vanliga reseplanerare.

Vid en störning ges resenären möjlighet att begära individanpassad information genom appen. Denna begäran innebär även att resenären går med på att dela information om nuvarande kontext (i det här projektet: vilket tåg/buss/perrong/hållplats resenären ev. befinner sig på) och önskad destination, med aktörer inom KT. Baserat på resenärens kontext, störningsinformation och tidtabeller ger appen förslag på alternativa fortsatta resvägar. Varje resväg åtföljs av en osäkerhetsfaktor för restiden som kan utformas på olika sätt (förväntad restid med exv. standardavvikelse, best/worst case eller sannolikhet).

Resenären kan välja mellan de olika resalternativen baserat på personliga behov och på så vis fatta ett mer välinformerat beslut om fortsatt resa. Information om resenärernas destination och kontext samt osäkerhetsfaktorer för olika resvägar, kan även fungera som ett stöd till trafikledare och trafikinformatörer. Projektet har därför undersökt hur de här rollernas nuvarande arbetssätt ser ut och vilka möjligheter den här typen av ny information kan skapa.

Slutrapport

Projektledare: 
Forskningsinriktning: 
Parter: 
Malmö universitet
Finansiär: 
Trafikverket
Budget: 
1 000 000 kr
Period: 
2021 till 2022