Kontraktsformer och deras inverkan på svensk kollektivtrafik

Helene Lidestam, Anna Johansson, Roger Pyddoke. K2 Outreach 2016:3. Lund 2016.

Sedan slutet av 1980-talet upphandlas merparten av den lokala och regionala kollektivtrafiken i Sverige. Relationen mellan beställande myndighet och företagen som utför kollektivtrafiktjänsten regleras i kontrakt. Kontraktens utformning och tillämpning blir i hög grad styrande för hur trafiken fungerar och till vilken kostnad. Under senare år har nya typer av kontrakt börjat tillämpas med syftet att skapa incitament för ökat resande och högre kvalitet. Med den här rapporten vill vi på ett lättillgängligt sätt bidra till ökad kunskap om olika kontraktsformer och hur de påverkar svensk kollektivtrafik.

Rapportkategori: 
K2-rapporter
Forskningsinriktning: 
Forskningsprojekt: