Kunskapsunderlag för bättre samverkan vid planering och genomförande av svensk BRT

Kunskapsunderlag för bättre samverkan vid planering och genomförande av svensk BRT

Högkvalitativa bussystem, såsom Bus Rapid Transit (BRT) är viktiga för att bättre utnyttja befintlig kapacitet i vägtransport-systemet, samt för att möjliggöra överflyttning av bilresor till kollektivtrafiken och därmed bidra till ett transporteffektivt sam-hälle. Flera satsningar på att förbättra busstrafiken har genomförts eller är på väg att genomföras i svenska städer. Erfa-renheten från flera av dessa satsningar visar dock att implementering av BRT är svårt. Detta beror exempelvis på att olika intressenter har olika föreställningar om vad BRT innebär i en svensk kontext. Intressenter såsom kommuner, kollektivtra-fikmyndigheter, operatörer och Trafikverket har ofta olika ambitionsnivå och därmed olika syn på vilka åtgärder som be-hövs för att åstadkomma betydande kvalitetsförbättringar av busstrafiken. De guidelines för svensk BRT som har utveck-lats är för vaga i konkreta planeringssituationer. Det finns därför en risk att genomförda satsningar präglas av kompromiss-lösningar som innebär att den tänkta kvalitetshöjningen och därmed potentialen för överflyttning av resande till kollektivtra-fiken uteblir.

Det finns alltså ett behov av att utveckla kunskapsunderlaget för planering och genomförande av BRT-satsningar som bidrar till och passar in i ett mer transporteffektivt samhälle. En viktig del av ett sådant kunskapsunderlag är att utvärdera vilken typ av lösningar som genomförda BRT-satsningar i Sverige har utmynnat i, avseende exempelvis framkomlighet, prioritet, turtäthet, bekvämlighet och andra viktiga faktorer som påverkar busstrafikens attraktivitet. Den här typen av kunskap kan sedan ställas i relation till de resurser som satsats på att genomföra förbättringarna.

Eftersom såväl planering som genomförande av BRT förutsätter samverkan mellan olika aktörer behövs även mer kunskap om vad som ligger till grund för de beslut som fattas. Det finns idag inte någon systematisk kunskap om samarbetsformer för att genomföra BRT i Sverige, eller vilka för och nackdelar det finns med olika samarbetsformer.

Parter: 
Lunds universitet
Finansiär: 
Trafikverket
Budget: 
3 941 000 kr
Period: 
2020 till 2024

Publikationer kopplade till projektet

Collaborative challenges and barriers when planning and implementing Bus Rapid Transit (BRT): Lessons from Swedish BRT projects

Jakob Allansson, Fredrik Pettersson-Löfstedt & Robert Hrelja, Urban, Planning and Transport Research, Augusti 2023