Laddsträcka i Lund - En studie av busslinje i körsimulator

Arne Nåbo, Conny Börjesson, Laban Källgren, Joakim Nyman, Christina Stave, VTI notat 8-2018

År 2018 träder klimatlagen i kraft. Till år 2030 ska klimatpåverkan i transportsektorn ha minskat med
70 procent jämfört med år 2010 och år 2045 ska Sveriges klimatpåverkan vara netto noll. Det innebär
en fundamental omställning av energiförsörjningen av vägtransporter och fordonsflottan. För bussar i
stadstrafik ser man gärna en elektrifiering då elbussar både är avgasfria och tysta, vilket ger en mindre
miljöpåverkan på gaturummet och det då finns möjlighet att även skapa attraktiva busslinjer.

För att exemplifiera hur en elektrifiering av buss kan göras gjordes en studie i körsimulator där en
möjlig elbusslinje i Lund som använder elväg studerades. Elektrifieringens mål var att nå en hög
användarvänlighet och uppfylla framtidens krav på miljö- och energianpassning. Med hjälp av olika
informationskällor om elbussar, elvägsteknik och Lunds stadsmiljö skapades virtuella modeller av
dessa.

Rapportkategori: 
Övrigt
Forskningsinriktning: