Landsbygdens långsiktiga utmaningar; ett inkluderande transportsystem för en åldrande befolkning - Förstudie

Landsbygdens långsiktiga utmaningar; ett inkluderande transportsystem för en åldrande befolkning - Förstudie

Projektet syftar till att ge en ökad kunskap och förståelse om hur vi långsiktigt kan skapa ett mer jämställt och inkluderande transportsystem på Sveriges landsbygder, i detta fall med särskilt fokus mot äldre personer utan tillgång till bil. En referensgrupp finns etablerad med representanter från Hela Sverige ska leva/Landsbygdsnätverket, Tillväxtverket och Trafikanalys. Projektet utförs stegvis, och inleds med en förstudie, med efterföljande fallstudier och avslutande resultatspridning och förslag till vidare forskning. Projektets första del består av en litteraturöversikt och sammanställning av pågående arbete för transportlösningar i Sverige. I samverkan med referensgruppen identifieras samhällsrelevanta forskningsfrågor mer ingående, liksom metod och angreppssätt. Projektets andra del utgörs av fallstudier. Projektet leder till ökad kunskap inom ett relativt outforskat område och fallstudierna avser att belysa frågor om inställningar och attityder hos äldre personer mot olika mobilitetslösningar och förutsättningar för beteendeförändringar. Projektet avser även belysa frågor om hinder av mer organisatorisk karaktär, roller och ansvar samt erfarenheter och förutsättningar för samverkan på olika nivåer. Resultaten konkretiseras i förslag på åtgärder för att stödja en mer hållbar transportförsörjning på Sveriges landsbygder. Resultaten sprids via K2:s publiceringskanaler, vetenskapliga tidskrifter, seminarier och konferenser. Mottagare av resultaten är aktörer som arbetar med frågorna om en mer hållbar och resurseffektiv transportförsörjning i hela landet (myndigheter, kommuner och regioner, forskare med flera).

Projektledare: 
Forskningsinriktning: 
Parter: 
Lund universitet
Finansiär: 
Trafikverket
Budget: 
884 000 kr
Period: 
2021 till 2023

Publikationer kopplade till projektet

Rural mobility in later life; counteracting accessibility poverty with digital service solutions

Vanessa Stjernborg & Gustav Lopez Svensson, Transportation Research Part D: Transport and Environment, January 2024

Åldrande landsbygder

Vanessa Stjernborg och Alva Rosager, K2 Working paper 2021:14