”Livliga” och ”behagliga” platser för väntan: kvalitetskriterier för attraktiva bytespunkter och busshållplatser

”Livliga” och ”behagliga” platser för väntan: kvalitetskriterier för attraktiva bytespunkter och busshållplatser

Detta projekt syftar till att klargöra kvalitetskriterier för planering och gestaltning av attraktiva transitrum och förbättra användares upplevelse av bussresande. Det övergripande syftet är att förstå vänte-praktiker i relation till transit rummets fysiska och sociala miljö. Målet är att bistå svenska kommuner och buss service leverantörer i deras arbete med att utveckla hållbara kollektivtrafiktjänster. Region Skåne och Göteborgs Stad har, tillsammans med Gehl arkitekter, formulerat kvalitetsmål och kriterier för planering och gestaltning av bytespunkter som inte bara fungerar som transportnoder, men också som rum för social interaktion. När planerarna använt kvalitetsmålen och kriterierna som riktlinjer i sitt arbete, har de emellertid funnit att några av de sociala målen och kriterierna är ganska breda och vaga och behöver ytterligare förtydligas för att kunna översättas till konkreta planerings- och gestaltningsåtgärder. Sådana är kvalitetsmålen för bytespunkter som är ”livliga”, ”behagliga”, och som fungerar som ”mötesplatser”, för vilka implementeringskriterier involverar ”delande av rum” och ”varierande nivå av aktiviteter”. Det behövs också verktyg att utvärdera uppfyllelse av kriterierna. Detta projekt syftar till att tydliggöra dessa kvalitetskriterier och identifiera egenskaper hos den fysiska och sociala miljön, som bidrar till att kriterierna uppfylls. Projektet syftar också till att föreslå planeringsrekommendationer och utvärderingsverktyg till stöd för kommuner och buss service leverantörer i användningen och utvärderingen av kriterierna.

Projektledare: 
Parter: 
Malmö universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, K2
Finansiär: 
K2
Budget: 
2 067 946 kr
Period: 
2023 till 2025