Mål och åtgärder för minskad biltrafik i svenska kommuner

Robert Hrelja. K2 Outreach 2018:3. Lund 2018.

Denna rapport är ett resultat från forskningsprojektet Energieffektivisering genom minskad biltrafik i städer: policy, process och institutioner. Projektet finansieras av Energimyndigheten. Målet med projektet är att bidra till energieffektiviseringen av transportsystemet genom att utveckla kunskap om metoder och arbetssätt för minskad biltrafik i kommuner. Projektet syftar också till kunskapsspridningen om dessa metoder. Många kommuner och regioner har som målsättning att öka kollektivtrafikens andel av det motoriserade resandet. Åtgärder som minskar bilresandet ökar möjligheten att nå dessa målsättningar.

Rapportkategori: 
K2-rapporter