Mobilitet i mindre städer - så kan bilberoendet minska

Tom Rye och Lisa Hansson, april 2022

Trots att det pågår en urbanisering runt om i världen, med inflyttning till stora städer, bor fortfarande en betydande andel av befolkningen i små städer. I länder där urbaniseringstrenden är stark finns exempel på områden där också små städer växer, särskilt de småstäder som är belägna i en storstadsregion. Tillgången till hållbar mobilitet i små städer är därför av stor betydelse för många människor.

Människor söker sig till små städer för att kunna njuta av närheten till naturen, få större boyta till lägre kostnad, vara nära familj och andra släktingar, försöka skapa en miljövänligare livsstil och samtidigt ha tillgång till god service. De mindre städerna lockar människor som flyttar dit både från större städer och från det omgivande omlandet.

De som bor i små städer är i stor utsträckning beroende av bil för sina transportbehov. Det är i första hand ett resultat av hur markanvändningen ser ut i dessa områden med låg densitet och förhållandevis långa avstånd till service, i kombination med avsaknad av en väl fungerande infrastruktur för hållbara och aktiva transporter.

De som bor i mindre städer har ofta en negativ attityd både till kollektivtrafik och till aktivt resande. En av orsakerna är att de inte uppfattar att det är tryggt att gå och cykla i sin stad. För att ta sig till sitt arbete är många människor som bor i små städer beroende av att pendla. En stor del av denna pendling sker med bil. Många ser bilinnehav som det enda praktiska alternativet. Om något så går utvecklingen i små städerna mot ett ökat bilberoende.

Rapportkategori: 
Övrigt