Nya pris- och biljettstrategier – En kunskapsöversikt

Ulrik Berggren. Rådslaget rapport. April 2022.

Covid-19-pandemin har, alltsedan den börjat kräva restriktioner och rekommendationer för att minska smittspridningen vilka påverkat resandet, inneburit färre kollektivtrafikresor i allmänhet men också ändrade resmönster (se t ex Jenelius and Cebecauer, 2020). Rekommendationer om hemarbete och distansundervisning har exempelvis inneburit att människor reser mer heterogent under arbetsveckan med fler resfria dagar. Då taxestrukturer för regional kollektivtrafik oftast premierar frekvent och regelbundet resande, t ex genom olika zontaxor och periodkort baserade på zoner eller reserelationer, har den förändrade reseefterfrågan inneburit en utmaning för den existerande intäktsmodellen och ansatsen att belöna lojala resenärer. En mer flexibel struktur när det gäller taxor och färdbevis diskuteras alltmer i branschen och har även införts i vissa regioner.

För att erbjuda en gemensam utgångspunkt för dialoger och strategiutveckling kring intäktsmodeller inom Rådslaget för hållbar omstart har en förutsättningslös sammanställning genomförts av det övergripande kunskapsläget inom området pris- och biljettstrategier för samhällsstödd regional kollektivtrafik. Kunskapssammanställningen har utgått ifrån liknande utredningar av taxemodeller i länder med liknande modell för organisation av kollektivtrafiken som Sverige samt utifrån akademisk forskning kring effekter av olika taxestrukturer på resande och samhällsekonomi.

Rapportkategori: 
Övrigt