Nyheter

Intervju


Emma Strömblad, forskare vid Lunds universitet, studerar resenärers fritidsresor och hur andelen fritidsresor med hållbara transportmedel, som kollektivtrafik och cykel, kan öka.

– Resenärers fritidsresor är mer bilburna än andra resor och en tredjedel av sträckan resenärer reser med bil är fritidsresor, berättar Emma.

För att kartlägga varför resenärer i olika situationer väljer ett visst transportmedel har Emma analyserat resvaneundersökningar och intervjuat resenärer om deras fritidsresor.

Notiser


– Beslutet bekräftar behovet av ett nationellt kunskapscentrum för kollektiv mobilitet som grund för tillgänglighet i och mellan hållbara städer och regioner. Mycket av det som byggts upp kommer att bevaras när K2 går in i nästa fas, medan vissa delar kommer att utvecklas och förnyas, säger John Hultén, som efter nästan tio år som föreståndare för K2 nu lämnar stafettpinnen vidare.

Intervju


De resenärer som främst lyfter upplevd otrygghet som ett skäl att inte resa med kollektivtrafiken är sällanresenärer. En studie av unga kollektivtrafikresenärer i Malmö visar dock att upplevd otrygghet bidrar till att tio procent av dessa resenärer ofta undviker att resa med kollektivtrafiken, trots att studien genomfördes bland resenärer som frekvent reser kollektivt.

Ny forskning


Ruben Kuipers har disputerat vid Lunds universitet med en avhandling som identifierar konkreta åtgärder för att förbättra punktligheten för pendeltåg. Forskningen fokuserar på hur man kan undvika förseningar vid uppehåll, när resenärer ska av och på tåget.

Notiser


Impact Innovation är nästa generations strategiska innovationsprogram som ska accelerera omställningen till ett hållbart samhälle. Bakom satsningen står Energimyndigheten, Formas och Vinnova. 

Intervju


Delade elsparkcyklar kan betraktats som ett komplement eller en potentiell konkurrent till kollektivtrafiken. Men fram till nu har det varit oklart hur samspelet mellan kollektivtrafiken och dessa relativt nya fordon faktiskt fungerar.

K2:s forskare Pengxiang Zhao studerar hur väl delade elsparkcyklar kompletterar kollektivtrafiken som en lösning på sträckan till och från hållplatser och stationer.

Ny forskning


Den höga resandeefterfrågan under rusningstid är en betydande kostnadsdrivare för kollektivtrafiken. Rusningstrafiken medför även problem såsom höga utsläpp, köer och förseningar.

Eva-Lena Eriksson, forskare vid K2 och Linköpings universitet, menar att ett effektivt sätt att sprida ut resandet i kollektivtrafiken under rusningstid är att låta olika skolor inom ett område starta vid olika tider på morgonen. Runt hälften av resenärerna som trängs på bussarna under rusningstid är nämligen elever och personal som reser till och från skolan.

Utbildning

 

Syftet med uppsatstävlingen är att få fler studenter att skriva sitt examensarbete inom området och därmed synliggöra och öka intresset för kollektivtrafik eller annan hållbar mobilitet.

Priset delas ut vartannat år och juryn består av medlemmar i K2:s ledningsgrupp. Bedömningskriterierna är hög vetenskaplig kvalitet, samhällsrelevans och utvecklingspotential.

Notiser


K2:s forskning belyser problem som definieras i dialog mellan forskare och berörda aktörer i och kring kollektivtrafiken. Forskningen utgår från K2:s forskningsinriktning. Nu har beslut fattats om nio nya mindre projekt som ska pågå under 2024.

Utbildning

K2 erbjuder utbildningar som vänder sig till yrkesverksamma inom kollektivtrafik och hållbara transporter. En av utbildningarna är den nyligen genomförda Strategisk kollektivtrafikplanering, som syftar till att ge deltagarna en helhetsbild bild av hur kollektivtrafiken planeras och organiseras.

Under de senaste två veckorna samlades årets kursdeltagare vid Hypoteket i Lund för att ta del av den senaste forskningen och expertisen inom området. Deltagarna fick även möjligheten att bygga nätverk och lära av sina branschkollegor.

Ny forskning


Initiativet syftar till att skapa ett policylabb, en central mötesplats, där branschaktörer och forskare kan utbyta erfarenheter för att öka kunskapen om kollektivtrafik on-demand. Förhoppningen är att förbättra förutsättningarna för utvecklingen av hållbara on-demandtjänster i Sverige.

– Genom att främja samarbete och lärande mellan olika aktörer hoppas vi kunna bredda kunskapen och bryta igenom isolerade projekt och piloter, säger projektledaren Jan Persson, forskare vid Malmö universitet och K2.

En dynamisk transporttjänst

Ny forskning


Det finns ett stort intresse för hur innovationer kan minska transportsektorns miljöpåverkan, inte minst inom kollektivtrafiken.

Phil Flores disputerar vid Lunds universitet med en avhandling som undersökt vad som motiverar människor att använda nya färdmedel som marknadsförs som miljövänliga. Avhandlingen fokuserar på två framväxande transportinnovationer – delade elsparkcyklar- och elcyklar.