Nyheter

Ny forskning


Ruben Kuipers har disputerat vid Lunds universitet med en avhandling som identifierar konkreta åtgärder för att förbättra punktligheten för pendeltåg. Forskningen fokuserar på hur man kan undvika förseningar vid uppehåll, när resenärer ska av och på tåget.

Notiser


Impact Innovation är nästa generations strategiska innovationsprogram som ska accelerera omställningen till ett hållbart samhälle. Bakom satsningen står Energimyndigheten, Formas och Vinnova. 

Intervju


Delade elsparkcyklar kan betraktats som ett komplement eller en potentiell konkurrent till kollektivtrafiken. Men fram till nu har det varit oklart hur samspelet mellan kollektivtrafiken och dessa relativt nya fordon faktiskt fungerar.

K2:s forskare Pengxiang Zhao studerar hur väl delade elsparkcyklar kompletterar kollektivtrafiken som en lösning på sträckan till och från hållplatser och stationer.

Ny forskning


Den höga resandeefterfrågan under rusningstid är en betydande kostnadsdrivare för kollektivtrafiken. Rusningstrafiken medför även problem såsom höga utsläpp, köer och förseningar.

Eva-Lena Eriksson, forskare vid K2 och Linköpings universitet, menar att ett effektivt sätt att sprida ut resandet i kollektivtrafiken under rusningstid är att låta olika skolor inom ett område starta vid olika tider på morgonen. Runt hälften av resenärerna som trängs på bussarna under rusningstid är nämligen elever och personal som reser till och från skolan.

Utbildning

 

Syftet med uppsatstävlingen är att få fler studenter att skriva sitt examensarbete inom området och därmed synliggöra och öka intresset för kollektivtrafik eller annan hållbar mobilitet.

Priset delas ut vartannat år och juryn består av medlemmar i K2:s ledningsgrupp. Bedömningskriterierna är hög vetenskaplig kvalitet, samhällsrelevans och utvecklingspotential.

Notiser


K2:s forskning belyser problem som definieras i dialog mellan forskare och berörda aktörer i och kring kollektivtrafiken. Forskningen utgår från K2:s forskningsinriktning. Nu har beslut fattats om nio nya mindre projekt som ska pågå under 2024.

Utbildning

K2 erbjuder utbildningar som vänder sig till yrkesverksamma inom kollektivtrafik och hållbara transporter. En av utbildningarna är den nyligen genomförda Strategisk kollektivtrafikplanering, som syftar till att ge deltagarna en helhetsbild bild av hur kollektivtrafiken planeras och organiseras.

Under de senaste två veckorna samlades årets kursdeltagare vid Hypoteket i Lund för att ta del av den senaste forskningen och expertisen inom området. Deltagarna fick även möjligheten att bygga nätverk och lära av sina branschkollegor.

Ny forskning


Initiativet syftar till att skapa ett policylabb, en central mötesplats, där branschaktörer och forskare kan utbyta erfarenheter för att öka kunskapen om kollektivtrafik on-demand. Förhoppningen är att förbättra förutsättningarna för utvecklingen av hållbara on-demandtjänster i Sverige.

– Genom att främja samarbete och lärande mellan olika aktörer hoppas vi kunna bredda kunskapen och bryta igenom isolerade projekt och piloter, säger projektledaren Jan Persson, forskare vid Malmö universitet och K2.

En dynamisk transporttjänst

Ny forskning


Det finns ett stort intresse för hur innovationer kan minska transportsektorns miljöpåverkan, inte minst inom kollektivtrafiken.

Phil Flores disputerar vid Lunds universitet med en avhandling som undersökt vad som motiverar människor att använda nya färdmedel som marknadsförs som miljövänliga. Avhandlingen fokuserar på två framväxande transportinnovationer – delade elsparkcyklar- och elcyklar.

Ny forskning


Är hållbara transporter lösningen på de miljöproblem som transportsektorn orsakar? Det beror på vad vi menar med hållbara transporter, eller ”hållbar mobilitet” som det också kallas – ett begrepp som blivit en central utgångspunkt inom transportsektorn de senaste decennierna.

Övrigt


Den nya satsningen Driving Urban Transitions (DUT) Partnership är ett europeiskt forsknings- och innovationsprogram med syfte att driva på utvecklingen av hållbara städer. Sverige är ett av 28 länder som är med i partnerskapet. Under sommaren har beslut fattats om 48 nya projekt inom mobilitet, energi och cirkulär ekonomi. Två av dessa projekt leds av forskare knutna till K2.

– Det här är ett viktigt europeiskt sammanhang där det finns en stor efterfrågan av den kunskap som K2:s forskare kan bidra med, säger John Hultén, föreståndare för K2.

Intervju

 

Människans sätt att leva idag, inte minst vad gäller hur vi reser, sätter ohållbar press på vår planet. Begreppet ”planetära gränser” bygger på forskning om ekologisk hållbarhet och handlar förenklat om hur mycket jorden tål.  Om vi inte anpassar vår livsstil efter dessa definierade gränser riskerar vi att orsaka förändringar i ekosystemet som påverkar förutsättningarna för allt liv på jorden.

Men samtidigt som många knaprar alltmer på jordens resurser så finns det några som inte får en bit av kakan alls.