Nyheter

Ny forskning


Är hållbara transporter lösningen på de miljöproblem som transportsektorn orsakar? Det beror på vad vi menar med hållbara transporter, eller ”hållbar mobilitet” som det också kallas – ett begrepp som blivit en central utgångspunkt inom transportsektorn de senaste decennierna.

Övrigt


Den nya satsningen Driving Urban Transitions (DUT) Partnership är ett europeiskt forsknings- och innovationsprogram med syfte att driva på utvecklingen av hållbara städer. Sverige är ett av 28 länder som är med i partnerskapet. Under sommaren har beslut fattats om 48 nya projekt inom mobilitet, energi och cirkulär ekonomi. Två av dessa projekt leds av forskare knutna till K2.

– Det här är ett viktigt europeiskt sammanhang där det finns en stor efterfrågan av den kunskap som K2:s forskare kan bidra med, säger John Hultén, föreståndare för K2.

Intervju

 

Människans sätt att leva idag, inte minst vad gäller hur vi reser, sätter ohållbar press på vår planet. Begreppet ”planetära gränser” bygger på forskning om ekologisk hållbarhet och handlar förenklat om hur mycket jorden tål.  Om vi inte anpassar vår livsstil efter dessa definierade gränser riskerar vi att orsaka förändringar i ekosystemet som påverkar förutsättningarna för allt liv på jorden.

Men samtidigt som många knaprar alltmer på jordens resurser så finns det några som inte får en bit av kakan alls.

Intervju

 

För att möjliggöra ökat kombinationsresande är det viktigt att hela resan fungerar sömlöst vilket sätter höga krav på planering och organisering. Ny forskning från K2 visar emellertid att detta inte varit prioriterat i praktiken, trots tydliga målsättningar i regionala utvecklingsstrategier.

Jens Alm är forskare vid K2 och har studerat hur Region Skånes arbete inom området kan utvecklas för att få större genomslag i planeringen.

Ny forskning

 

K2:s forskning belyser problem som definieras i dialog mellan forskare och berörda aktörer i och kring kollektivtrafiken. Forskningen utgår från K2:s forskningsinriktning. Nu har beslut fattats om fyra nya mindre projekt som startar under hösten 2023.

Understanding the impact of shared e-scooters on spatial accessibility and social equity of public transport in a Nordic context

Nyutgivet

 

Den tekniska utvecklingen är viktig för att minska utsläppen från trafiken. Men för att nå klimatmålen behöver människor även förändra sin livsstil, som bland annat innefattar våra resvanor. Forskare vid K2 har samlat kunskap om vad som påverkar resenärers val av transporter och hur man kan få fler att resa aktivt och hållbart, till exempel genom att välja gång, cykel och kollektivtrafik.

Notiser

 

Projektet eBRT2030 koordineras av UITP och syftar till att ta fram nya tekniska lösningar för att förbättra och vidareutveckla Bus Rapid Transit (BRT) – ett system av snabbussar med hög framkomlighet och stor passagerarkapacitet. Satsningen motiveras av att BRT med elbussar ses som en viktig möjlighet att förbättra busstrafiken med potential att minska luftföroreningar, buller och trängsel i städer och på så sätt bidra till attraktiva stadsmiljöer.

Intervju


Aktuell forskning från K2 har undersökt hur mobilitetsbehoven ser ut hos personer som saknar god tillgång till kollektivtrafik, bil och körkort, eller som riskerar att hamna i ett bilberoende. Utifrån de studerade gruppernas behov har forskarna tagit fram förslag på nya smarta mobilitetstjänster som kan fungera som komplement eller alternativ till konventionell kollektivtrafik.

Förslagen bygger på intervjuer med ungdomar och kvinnliga migranter, boende i såväl stad som på landsbygd, samt en analys av politiska dokument och intervjuer med tjänstepersoner och politiker.

Utbildning


K2:s utbildningar för yrkesverksamma riktar sig till personer som arbetar inom området kollektivtrafik och hållbara transporter. Det senaste tillskottet till utbildningsutbudet är en övergripande kurs för personer som arbetar med serviceresor inom kommuner, regioner eller privat näring.  Serviceresor omfattar den särskilda persontrafik som anordnas för särskilda resformer, såsom färdtjänst, riksfärdtjänst, sjukresor, skolskjuts samt de anropsstyrda kollektivtrafikformerna.

Ny forskning

K2:s forskning belyser problem som definieras i dialog mellan forskare och berörda aktörer i och kring kollektivtrafiken. Forskningen utgår från K2:s forskningsinriktning. Under 2022 har K2 genomfört en process för att identifiera nya större forskningsprojekt. Nu har beslut fattats om sju nya projekt som kommer utgöra stommen i K2:s forskning under 2023-2024.

Intervju

 

Samverkansavtal mellan kollektivtrafikmyndigheter och trafikföretag har rekommenderats som ett angeläget sätt att uppnå ökad kundnytta och ökat resande. Med tanke på att det läggs betydande resurser på samverkan är det viktigt att fråga sig om det faktiskt bidrar till ökad måluppfyllelse inom kollektivtrafiken.  Aktuell forskning från K2 har undersökt samverkans betydelse för kollektivtrafikens resultat, med särskilt fokus på samverkan mellan beställare och operatörer. 

Nyutgivet


K2:s initiativ Rådslaget har involverat experter inom kollektivtrafik, nya mobilitetstjänster och stadsutveckling. Rapporten som initiativet mynnat ut i föreslår att det som idag är kollektivtrafik utvecklas till kollektiv mobilitet, som även innefattar nya delade mobilitetstjänster.