Nyheter

Ny forskning

Omställningen till förnybara bränslen i Sveriges bussflotta har gått fort och år 2020 kördes över 90 procent av fordonskilometrarna på förnybara bränslen - andel och typ av förnybart bränsle skiljer sig dock åt mellan regionerna.

– De miljökrav som ställts i samband med offentlig upphandling av busstrafik har haft stor betydelse för den snabba introduktionen av förnybara bränslen i Sverige, säger Malin Aldenius.
Övrigt


– För att möta utmaningarna vi står inför och lyfta fram möjligheter kring de förändringar som pandemin fört med sig, tar vi nu initiativ till ett metaforiskt rådslag, säger K2:s föreståndare John Hulten. 

Rådslaget ska fokusera på strategiska och strukturbildande frågor som kompletterar det arbete många aktörer redan bedriver. Ett 30-tal nyckelindivider från olika delar av mobilitetsbranschen är knutna till initiativet som rådgivare.

Ny forskning


– Det är som vi trodde, att användare ser färdmedlet som miljövänligt medan icke-användare i regel inte har uppfattningen att det är miljövänligt, säger Phil Flores, doktorand hos K2 och Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.

Nyutgivet

Ny forskning

K2-forskare har studerat i vilken utsträckning resenärer i Malmö upplever att det är tryggt i anslutning till Malmös större kollektivtrafiknoder. Den vanligaste orsaken till upplevd otrygghet är en rädsla att utsättas för våld eller hot om våld.
Nyutgivet


Covid-19 pandemin har påverkat både efterfrågan på och bilden av kollektivtrafiken på ett unikt sätt. Biljettintäkterna har minskat, då många har följt myndigheternas rekommendationer att undvika kollektivtrafik. Dessutom har problemet med plankning, det vill säga resenärer som reser utan att lösa biljett, ökat. Samtidigt har kostnaderna för att driva kollektivtrafiken varit i stort sett oförändrade.

Ny forskning


Ulrik Berggren vid Lunds universitet och K2 studerar vad som är viktigt för resenärer i kollektivtrafiken när de väljer hur de ska genomföra sin resa.

− Vi vet sedan tidigare att trafikslagets turtäthet har stor betydelse för kollektivtrafikens resenärer och att många vill undvika byten. Ny forskning visar att resenärer också upplever det positivt om intervaller mellan avgångar är lika långa hela tiden och att passagerare värderar pålitlighet högt, det vill säga att de föredrar trafikslag och linjer med hög punktlighet, berättar Ulrik Berggren.

Ny forskning

Carl William Palmqvist Foto: Fritz Schibli

Järnväg är ett klimatsmart sätt att transportera både människor och gods. Idag står järnvägstrafiken för ungefär 16 procent av transporterna i Sverige, men bara ett par promille av utsläppen av växthusgaser. En överflyttning av mer transporter till järnväg är därför ett effektivt sätt att minska utsläppen av växthusgaser.

Utbildning


Kollektivtrafiken står inför ständiga utmaningar – kostnadsutveckling, nya biljettsystem, nya fordon, eller som nu när det gäller att locka tillbaka resenärerna efter coronakrisen. Då är det viktigt att kunna tänka utanför boxen. Och inte bara det, idéerna ska även genomföras och ha ett värde för avsedd målgrupp.

Ny forskning


Kostnader för livsmedel varierar både över landet och mellan olika delar av en och samma stad. I en aktuell avhandling visar Anders Bondemark från VTI att livsmedelspriserna är lägst i mindre tätorter och i större städers utkanter.

− Mina studier visar att livsmedelspriser är högst både på platser med mycket god tillgänglighet, som i större städers centrala delar, och på svårtillgängliga platser med ett fåtal kunder, säger Anders Bondemark.

Ny forskning


Bilar och bilars utsläpp orsakar en mängd problem som ohälsosam stadsluft, buller, trafikolyckor och trängsel. Dessutom bidrar utsläpp från bilar till klimatförändringen. K2:s Alfred Söderberg disputerar vid Lunds tekniska högskola med en avhandling om olika former av åtgärder för att uppmuntra bilister att välja andra färdmedel.

Ny forskning

 

Ruben Kuipers, doktorand på K2 och Lunds universitet, har kartlagt åtgärder för att minska trängseln på perronger och förseningar av europeiska och nordamerikanska tåg. Resultaten från kartläggningen visar att förbättrad information till resenärerna kan minska onödig uppehållstid så att tågtrafiken flyter på enligt tidtabell. Planen är att starta ett skånskt testprojekt tillsammans med miljöpsykologer från Arkitektur nästa år.