Nyheter

Ny forskning


K2-forskarna Robert Hrelja från Malmö universitet och Tom Rye från Molde högskola har gått igenom policy- och strategidokument från tretton städer i Sverige, Tyskland, Nederländerna och Storbritannien och undersökt hur dessa städer planerar för att ställa om till ett hållbart transportsystem. De svenska städer som deltog i studien är Eskilstuna, Jönköping, Lund och Malmö. Hrelja och Rye ville se om städernas problemformuleringar kring bilens negativa effekter avspeglas i faktiska strategier och åtgärder för att minska biltrafiken.

Ny forskning

Ny spårväg i Lund – effekter för resenärer och transportsystem
Syftet med projektet är att kvantitativt analysera resenärers värderingar av olika restidskomponenter. Arbetet kompletterar datainsamling av resmönster som genomförts under 2016 och 2017. Projektledare: Ulrik Berggren från Lunds universitet.
Läs mer om projektet.

Ny forskning


Coronapandemin har påverkat många aspekter av vardagen, inte minst våra resvanor. Forskare vid K2 har studerat hur pandemin ändrat Malmöbors resvanor genom att be respondenter beskriva hur de rest före och under pandemin.

Ny forskning


Erik Johanssons forskning pekar ut tre områden som beskriver kollektivtrafikens breda uppdrag.

Ny forskning

Coronapandemin innebär både utmaningar och möjligheter för kollektivtrafiken. Forskare vid K2 bedriver flera projekt som studerar alltifrån pandemins påverkan på arbets- och resmönster till den långsiktiga påverkan på kollektivtrafikens finansiering.

Nyutgivet


- Uppfattningen att smart mobilitet måste styras i rätt riktning för att bidra till samhälleliga hållbarhetsmål har fått stor utbredning. Den här boken tar diskussionen ett steg längre genom att fokusera på hur styrning av smart mobilitet faktiskt ser ut idag och hur det kan se ut i framtiden, förklarar Claus Hedegaard Sørensen.

Ny forskning


Kenworthys genomgång visar att ur ett internationellt perspektiv genererar transporter i de svenska städerna relativt litet utsläpp och olyckor med dödlig utgång är få. Trots att de svenska städerna är förhållandevis glest bebyggda används hållbara transportmedel, som gång, cykling och kollektivtrafik, i relativt stor utsträckning. Bilanvändningen i de svenska städerna motsvarar den i andra europeiska städer, men är betydligt lägre än i mer bilberoende städer i USA, Canada och Australien.

Ny forskning

Stationen Triangeln i Malmö.

Forskarna har bland annat studerat miljardprojektet Citytunneln i Malmö. Befolkningen har ökat inom alla tre stationsområdena Malmö C, Triangeln och Hyllie. Pendlingen från Malmö C och Triangeln har visserligen ökat – men nivån är densamma som ökningen som skett i hela Malmö. När det kommer till pendling utmärker sig Hyllie.

Pressmeddelande


COVID-19 krisen har bidragit till en revolutionerande förändring i både våra privata och professionella liv. Isolering och resebegränsningar har resulterat i en dramatiskt minskad efterfrågan på persontransporter, inte minst kollektivtrafik, eftersom många är rädda för att bli smittade av andra resenärer.

- Vi vet ännu inte hur omfattande eller långvarigt detta tillstånd kommer att vara, men vi kan redan se effekter på resmönster, säger Lena Winslott Hiselius från Lunds universitet.

Ny forskning

Joel Hansson och Fredrik Pettersson-Löfstedt berättar om möjligheter och utmaningar med snabba stråk som kan öka antalet resenärer i kollektivtrafiken på landsbygden.

Filmen är producerad av FZ webbfilm.

Ny forskning

Fotograf: Marcus Folino

Lösningar som knyter samman flera olika mobilitetstjänster går i Sverige under beteckningen kombinerad mobilitet och inkluderar allt ifrån reseplanerare med köpfunktion till digitala mobilitetsabonnemang som paketerar nya mobilitetstjänster med traditionell kollektivtrafik.