Nyheter

Ny forskning


Jens Portinson Hylander disputerar vid Lunds universitet med en avhandling som ger en historiskt grundad förståelse för vårt sätt att betrakta kollektivtrafiken. Jens har studerat kollektivtrafikens utveckling genom en fallstudie av Malmöhus län och Skåne mellan 1970 och 2020. Studien bygger på arkivdokument och intervjuer med personer som var involverade i planering av den skånska kollektivtrafiken.

Ny forskning


Forskning hos K2 ska belysa problem som definieras i dialog mellan forskare och berörda aktörer i och kring kollektivtrafiken. Forskningen ska också utgå från K2:s forskningsinriktning. K2 har i dagarna gett klartecken till fem nya mindre projekt som startar under 2022.

Nyutgivet


Under november månad möts politiker och experter i Glasgow för att diskutera vägen fram mot en hållbar omställning som kan begränsa den globala uppvärmningen. Budskapet från FN:s klimatpanel IPCC är tydligt – läget för klimatet är akut och klimatförändringen måste behandlas som ett direkt hot mot livet på jorden. Vi riskerar att passera 1,5-gradersmålet redan om 10-20 år.

Ny forskning

För att kunna prioritera mellan olika åtgärder när kollektivtrafik och infrastruktur utvecklas och planeras är det viktigt att känna till resenärers verkliga preferenser. Ulrik Berggren har använt ny metodik för att mäta och modellera kollektivtrafikresenärers beteenden.

– Resenärer i kollektivtrafiken är beredda att gå eller cykla betydligt längre för att nå en kollektivtrafiklinje med fler turer eller färre byten, berättar Ulrik Berggren.
 
Övrigt

 

Under en vecka i oktober samlades studenter i ett Climathon i Lund för att tillsammans arbeta fram innovativa lösningar på utmaningar inom hållbara transporter. På avslutningsdagen presenterade grupperna sina idéer för en jury bestående av representanter från K2, Malmö Stad, Lunds Kommun, Skånetrafiken, Nobina, Ideon Science Park och Stockholms länstrafik.

Ny forskning

Omställningen till förnybara bränslen i Sveriges bussflotta har gått fort och år 2020 kördes över 90 procent av fordonskilometrarna på förnybara bränslen - andel och typ av förnybart bränsle skiljer sig dock åt mellan regionerna.

– De miljökrav som ställts i samband med offentlig upphandling av busstrafik har haft stor betydelse för den snabba introduktionen av förnybara bränslen i Sverige, säger Malin Aldenius.
Övrigt


– För att möta utmaningarna vi står inför och lyfta fram möjligheter kring de förändringar som pandemin fört med sig, tar vi nu initiativ till ett metaforiskt rådslag, säger K2:s föreståndare John Hulten. 

Rådslaget ska fokusera på strategiska och strukturbildande frågor som kompletterar det arbete många aktörer redan bedriver. Ett 30-tal nyckelindivider från olika delar av mobilitetsbranschen är knutna till initiativet som rådgivare.

Ny forskning


– Det är som vi trodde, att användare ser färdmedlet som miljövänligt medan icke-användare i regel inte har uppfattningen att det är miljövänligt, säger Phil Flores, doktorand hos K2 och Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.

Nyutgivet

Ny forskning

K2-forskare har studerat i vilken utsträckning resenärer i Malmö upplever att det är tryggt i anslutning till Malmös större kollektivtrafiknoder. Den vanligaste orsaken till upplevd otrygghet är en rädsla att utsättas för våld eller hot om våld.
Nyutgivet


Covid-19 pandemin har påverkat både efterfrågan på och bilden av kollektivtrafiken på ett unikt sätt. Biljettintäkterna har minskat, då många har följt myndigheternas rekommendationer att undvika kollektivtrafik. Dessutom har problemet med plankning, det vill säga resenärer som reser utan att lösa biljett, ökat. Samtidigt har kostnaderna för att driva kollektivtrafiken varit i stort sett oförändrade.

Ny forskning


Ulrik Berggren vid Lunds universitet och K2 studerar vad som är viktigt för resenärer i kollektivtrafiken när de väljer hur de ska genomföra sin resa.

− Vi vet sedan tidigare att trafikslagets turtäthet har stor betydelse för kollektivtrafikens resenärer och att många vill undvika byten. Ny forskning visar att resenärer också upplever det positivt om intervaller mellan avgångar är lika långa hela tiden och att passagerare värderar pålitlighet högt, det vill säga att de föredrar trafikslag och linjer med hög punktlighet, berättar Ulrik Berggren.