Nyheter

Ny forskning


Forskare knutna till K2 har studerat vad som orsakar att åtgärder som kan minska transportsystemets bilberoende inte implementeras i den utsträckning som krävs för uppnå politiskt beslutade mål. Robert Hrelja från Malmö universitet och Tom Rye från Høgskolen i Molde har intervjuat tjänstemän och politiker i svenska kommuner och frågat hur de ser på kommunens transportplanering.

Övrigt

K2 är Sveriges nationella centrum för forskning och utbildning om kollektivtrafik. Vi drivs och finansieras av Lunds universitet, Malmö universitet och VTI i samarbete med Region Stockholm, Västra Götalandsregionen och Region Skåne, samt med stöd av Trafikverket, Vinnova och Formas. Utöver forskning med egna medel drivs projekt med extern finansiering. Inom K2 pågår idag ca 50 forskningsprojekt som involverar över 90 medarbetare, varav ett 20-tal doktorander.

Nyutgivet


För att nå Sveriges klimatmål till år 2030 måste vi resa mindre, främst med bil och flyg. Förändrade beteenden under pandemin har visat att det är möjligt och att förbättrad digital tillgänglighet kan vara en viktig pusselbit för att nå transportsektorns klimatmål. Forskare knutna till K2 har i en nyutkommen syntesrapport sammanställt tillgänglig forskning och kunskap om hur digital tillgänglighet kan påverka vårt resande.

Ny forskning

 

Jeffrey Kenworthy från Frankfurt University of Applied Sciences och Helena Svensson från Lunds universitet har med hjälp av data framtagen från tio svenska städer undersökt hur mycket energi som kan sparas genom olika tillvägagångssätt för privata, kollektiva och icke-motoriserade transportsätt.

– Genom att se på faktorer som exempelvis energianvändning per capita har vi jämfört städerna med varandra och med andra städer globalt för att därefter räkna ut potentialen för energibesparing genom fem olika strategier, berättar Helena Svensson.

Utbildning

 

- Vi vill med det här priset väcka studenters intresse för att skriva vetenskapliga arbeten inom detta område. Det roliga är att det kommer in uppsatser och exjobb från flera olika discipliner, allt från geografi och ekonomi till samhällsplanering och teknik, säger Helena Svensson som är utbildningsansvarig på K2.

Ny forskning


Jens Portinson Hylander disputerar vid Lunds universitet med en avhandling som ger en historiskt grundad förståelse för vårt sätt att betrakta kollektivtrafiken. Jens har studerat kollektivtrafikens utveckling genom en fallstudie av Malmöhus län och Skåne mellan 1970 och 2020. Studien bygger på arkivdokument och intervjuer med personer som var involverade i planering av den skånska kollektivtrafiken.

Ny forskning


Forskning hos K2 ska belysa problem som definieras i dialog mellan forskare och berörda aktörer i och kring kollektivtrafiken. Forskningen ska också utgå från K2:s forskningsinriktning. K2 har i dagarna gett klartecken till fem nya mindre projekt som startar under 2022.

Nyutgivet


Under november månad möts politiker och experter i Glasgow för att diskutera vägen fram mot en hållbar omställning som kan begränsa den globala uppvärmningen. Budskapet från FN:s klimatpanel IPCC är tydligt – läget för klimatet är akut och klimatförändringen måste behandlas som ett direkt hot mot livet på jorden. Vi riskerar att passera 1,5-gradersmålet redan om 10-20 år.

Ny forskning

För att kunna prioritera mellan olika åtgärder när kollektivtrafik och infrastruktur utvecklas och planeras är det viktigt att känna till resenärers verkliga preferenser. Ulrik Berggren har använt ny metodik för att mäta och modellera kollektivtrafikresenärers beteenden.

– Resenärer i kollektivtrafiken är beredda att gå eller cykla betydligt längre för att nå en kollektivtrafiklinje med fler turer eller färre byten, berättar Ulrik Berggren.
 
Övrigt

 

Under en vecka i oktober samlades studenter i ett Climathon i Lund för att tillsammans arbeta fram innovativa lösningar på utmaningar inom hållbara transporter. På avslutningsdagen presenterade grupperna sina idéer för en jury bestående av representanter från K2, Malmö Stad, Lunds Kommun, Skånetrafiken, Nobina, Ideon Science Park och Stockholms länstrafik.

Ny forskning

Omställningen till förnybara bränslen i Sveriges bussflotta har gått fort och år 2020 kördes över 90 procent av fordonskilometrarna på förnybara bränslen - andel och typ av förnybart bränsle skiljer sig dock åt mellan regionerna.

– De miljökrav som ställts i samband med offentlig upphandling av busstrafik har haft stor betydelse för den snabba introduktionen av förnybara bränslen i Sverige, säger Malin Aldenius.
Övrigt


– För att möta utmaningarna vi står inför och lyfta fram möjligheter kring de förändringar som pandemin fört med sig, tar vi nu initiativ till ett metaforiskt rådslag, säger K2:s föreståndare John Hulten. 

Rådslaget ska fokusera på strategiska och strukturbildande frågor som kompletterar det arbete många aktörer redan bedriver. Ett 30-tal nyckelindivider från olika delar av mobilitetsbranschen är knutna till initiativet som rådgivare.