Nyheter

Ny forskning

 

− Utgångspunkten var att utforska och förstå vad som händer i specifika sammanhang där man lanserar smart mobilitet, säger Kelsey Oldbury, forskningsassistent vid K2 och VTI:s enhet MAP (Mobilitet, aktörer och planering).

Hon har studerat processerna kring styrning och planering av kollektivtrafik när transportsektorn förändras och utvecklas med nya smarta mobilitetstjänster.

Utbildning


Det är viktigt med de där första projekten. Om det så handlar om att riva en motorväg i Seoul eller utmana bilpendlarna med snabbtåg i Perth, så har de goda exemplen en avgörande effekt på förändring. Den hållbara staden är möjlig men behöver ofta en inspirerande knuff för att beslut ska fattas.

–  Att börja med ett bra projekt skapar en snöbollseffekt, säger Jeffrey Kenworthy som är en ansedd auktoritet när det gäller hållbar stadsplanering.

Ny forskning


Forskare knutna till K2 har studerat hur resenärer i kollektivtrafiken uppfattar trängsel under den pågående pandemin och i vilken utsträckning resenärer är beredda att förändra sitt resebeteende om de får tillgång till trängselinformation.

Ny forskning


Forskare vid K2 har studerat på vilket sätt pandemin påverkat mötes- och resebeteenden hos anställda vid tio svenska organisationer (myndigheter, universitet och företag) och frågat personalchefer hur de tror att pandemin påverkar arbetslivet på längre sikt.

Övrigt

K2 är Sveriges nationella centrum för forskning och utbildning om kollektivtrafik. Vi drivs och finansieras av Lunds universitet, Malmö universitet och VTI i samarbete med Region Stockholm, Västra Götalandsregionen och Region Skåne, samt med stöd av Trafikverket, Vinnova och Formas. Utöver forskning med egna medel drivs projekt med extern finansiering. Inom K2 pågår idag ca 45 forskningsprojekt som involverar över 90 medarbetare, varav ett 20-tal doktorander.

Ny forskning


− I vår rapport har vi ställt samman en checklista som stöd till styrning för smart mobilitet för beslutsfattare som direkt eller indirekt arbetar med frågor som påverkar hur människor reser och gods transporteras i samhället, säger John Hultén, föreståndare på K2.

Nya lösningar och aktörer kräver styrning

Övrigt

Covid-19 har dominerat hela det senaste året och coronapandemins effekter påverkar inte oväntat stora delar av årets program på Transportforum. K2:s Lena Winslott Hiselius var en av inledningstalarna och talade om vilka utmaningar kollektivtrafiken ställs inför efter pandemin när man på lång sikt ska förhålla sig till effekterna. Samtidigt lyfte hon K2:s nya antologi ”Omstart i kollektivtrafiken” som finns att läsa på K2:s webb.

Nyutgivet


Vi befinner oss i en situation olik det mesta vi upplevt tidigare. Det gäller i allra högsta grad vårt resande. Kollektivtrafiken, som tidigare strävat efter att öka antalet resenärer, har under coronapandemin tvingats till helt andra prioriteringar. I sociala medier och på annonstavlor syns budskap som ”res inte med oss”, budskap som före pandemin var helt otänkbara.

Utbildning


Kan man få ner antalet körda kilometer med en samåkningsapp, snygga bilar och tydlig redovisning på miljövinster? Eller hur skulle man kick-starta kollektivtrafiken efter pandemin genom att få resenärer att förändra sina val?  På K2:s workshop ihop med Sustainergies kom studenterna med en mängd sinnrika uppslag. Samåkningsappen för pendling på landsbygden och beteendeförändringar i resval var en av många idéer till förslag på forskning om kollektivtrafik.

Nya perspektiv på hållbarhet

Pressmeddelande


Ett motiv till att subventionera kollektivtrafiken är att förbättra transportmöjligheterna för resenärer med lägre inkomst. Ny forskning visar dock att låginkomsttagare betalar mer för sina resor med kollektivtrafiken än andra resenärer.

− Låginkomsttagare reser i större utsträckning med enkelbiljett, som i längden blir dyrare än att till exempel köpa ett månadskort, berättar K2:s Anders Bondemark som är doktorand hos Lunds universitet och Statens väg och transportforskningsinstitut, VTI.

Nyutgivet


Trots att kollektivtrafiken både speglar och förstärker konflikter mellan olika samhällsgrupper är socialt hållbar tillgänglighet ett relativt nytt begrepp inom transportområdet.

− Det efterfrågas kunskap om vad ett socialt perspektiv på transportplaneringen innebär och hur det praktiskt kan omsattas i åtgärder som fungerar för alla resenärer, menar K2:s Christina Lindkvist som är en av redaktörerna till den nya antologin Kollektiva resor, utmaningar för socialt hållbar tillgänglighet.

Utbildning


K2 ger för andra gången doktorandkursen ”Kollektivtrafikforskningens kunskapsfält”. Under ungefär ett halvår får deltagarna grundläggande kunskap om de begrepp, teorier och metoder som används inom kollektivtrafikforskningen. Kursen spänner över fem teman: samverkan, planering och trafikering, samhällsnytta och effekter, social rättvisa samt digitalisering och framtidens kollektivtrafik.