Nyheter

Intervju

 

För att möjliggöra ökat kombinationsresande är det viktigt att hela resan fungerar sömlöst vilket sätter höga krav på planering och organisering. Ny forskning från K2 visar emellertid att detta inte varit prioriterat i praktiken, trots tydliga målsättningar i regionala utvecklingsstrategier.

Jens Alm är forskare vid K2 och har studerat hur Region Skånes arbete inom området kan utvecklas för att få större genomslag i planeringen.

Ny forskning

 

K2:s forskning belyser problem som definieras i dialog mellan forskare och berörda aktörer i och kring kollektivtrafiken. Forskningen utgår från K2:s forskningsinriktning. Nu har beslut fattats om fyra nya mindre projekt som startar under hösten 2023.

Understanding the impact of shared e-scooters on spatial accessibility and social equity of public transport in a Nordic context

Nyutgivet

 

Den tekniska utvecklingen är viktig för att minska utsläppen från trafiken. Men för att nå klimatmålen behöver människor även förändra sin livsstil, som bland annat innefattar våra resvanor. Forskare vid K2 har samlat kunskap om vad som påverkar resenärers val av transporter och hur man kan få fler att resa aktivt och hållbart, till exempel genom att välja gång, cykel och kollektivtrafik.

Notiser

 

Projektet eBRT2030 koordineras av UITP och syftar till att ta fram nya tekniska lösningar för att förbättra och vidareutveckla Bus Rapid Transit (BRT) – ett system av snabbussar med hög framkomlighet och stor passagerarkapacitet. Satsningen motiveras av att BRT med elbussar ses som en viktig möjlighet att förbättra busstrafiken med potential att minska luftföroreningar, buller och trängsel i städer och på så sätt bidra till attraktiva stadsmiljöer.

Intervju


Aktuell forskning från K2 har undersökt hur mobilitetsbehoven ser ut hos personer som saknar god tillgång till kollektivtrafik, bil och körkort, eller som riskerar att hamna i ett bilberoende. Utifrån de studerade gruppernas behov har forskarna tagit fram förslag på nya smarta mobilitetstjänster som kan fungera som komplement eller alternativ till konventionell kollektivtrafik.

Förslagen bygger på intervjuer med ungdomar och kvinnliga migranter, boende i såväl stad som på landsbygd, samt en analys av politiska dokument och intervjuer med tjänstepersoner och politiker.

Utbildning


K2:s utbildningar för yrkesverksamma riktar sig till personer som arbetar inom området kollektivtrafik och hållbara transporter. Det senaste tillskottet till utbildningsutbudet är en övergripande kurs för personer som arbetar med serviceresor inom kommuner, regioner eller privat näring.  Serviceresor omfattar den särskilda persontrafik som anordnas för särskilda resformer, såsom färdtjänst, riksfärdtjänst, sjukresor, skolskjuts samt de anropsstyrda kollektivtrafikformerna.

Ny forskning

K2:s forskning belyser problem som definieras i dialog mellan forskare och berörda aktörer i och kring kollektivtrafiken. Forskningen utgår från K2:s forskningsinriktning. Under 2022 har K2 genomfört en process för att identifiera nya större forskningsprojekt. Nu har beslut fattats om sju nya projekt som kommer utgöra stommen i K2:s forskning under 2023-2024.

Intervju

 

Samverkansavtal mellan kollektivtrafikmyndigheter och trafikföretag har rekommenderats som ett angeläget sätt att uppnå ökad kundnytta och ökat resande. Med tanke på att det läggs betydande resurser på samverkan är det viktigt att fråga sig om det faktiskt bidrar till ökad måluppfyllelse inom kollektivtrafiken.  Aktuell forskning från K2 har undersökt samverkans betydelse för kollektivtrafikens resultat, med särskilt fokus på samverkan mellan beställare och operatörer. 

Nyutgivet


K2:s initiativ Rådslaget har involverat experter inom kollektivtrafik, nya mobilitetstjänster och stadsutveckling. Rapporten som initiativet mynnat ut i föreslår att det som idag är kollektivtrafik utvecklas till kollektiv mobilitet, som även innefattar nya delade mobilitetstjänster.

Utbildning


Priset delas ut vartannat år till examensarbete som skrivits på kandidat- eller mastersnivå vid ett svenskt universitet eller högskola och som handlar om kollektivtrafik på väg. Bedömningskriterierna är relevans för branschen samt akademisk kvalitet. 

Ny forskning


Joel Hansson disputerar vid Lunds universitet med en avhandling som belyser hur kollektivtrafikplanering är en balansakt där olika mål för kollektivtrafiken ständigt vägs mot varandra.

Joel har studerat olika avvägningar som görs när kollektivtrafiken ska planeras, som till exempel hur tätt det ska vara mellan hållplatser eller hur avgångar ska fördelas under olika tider på dygnet.

Ny forskning


Delade elsparkcyklar kan betraktats som ett lönsamt komplement till kollektivtrafiken då de erbjuder en lösning på den ”sista kilometern”, det vill säga den sista resvägen mellan önskad destination och busshållplatsen eller tågstationen. Men det är inte utan kritik som elsparkcyklarna intagit en plats i stadsrummet.