Omprioritering av gaturummet - En kunskapsöversikt

Jakob Allansson & Russell Cannon. Rådslaget rapport. Mars 2022.

I den här rapporten presenteras en kunskapsöversikt gällande forskning inom området omprioritering av gaturummet. Utöver forskning presenteras fem exempel på projekt som alla syftar till att omfördela hur gaturummet används på olika sätt. Den här rapporten är en del av fem andra rapporter som berör olika ämnen inom ramen för ”Rådslaget – hållbar omstart”, ett initiativ för att återskapa förtroendet för resande med kollektivtrafiken och långsiktigt främja en omställning till ett mer konstandeffektivt, hållbart och integrerat transportsystem (Rådslaget, 2021). Rapporten bör ses som ett diskussionsunderlag för hur framtida omprioriteringar av gaturummet kan planeras och har utgått från frågeställningen: Hur kan stadsmiljöer omgestaltas för att göra dem mer attraktiva att vistas och arbeta i, och göra hållbara färdmedel mer attraktiva och effektiva?

Rapportkategori: 
Övrigt