Översiktskurs - Serviceresor

En övergripande kurs för dig som arbetar strategiskt eller praktisk med serviceresor inom kommuner, regioner eller privat näring. Under utbildningen får du lyssna till såväl forskare som aktörer inom servicereseområdet för att få en vidgad kunskapsbas och möjlighet till reflektion och erfarenhetsutbyte. Kursen pågår 27–31 januari (vecka 5) 2025 och erbjuds i samarbete med Svensk Kollektivtrafik.

 

Syfte

Syftet med kursen är att ge en översikt över området serviceresors olika delar. Kursen berör kunder och deras behov, resformer, aktörer, teknik och annan kunskap som krävs för att kunna leverera serviceresor av hög kvalitet. Målet med kursen är att fler ska få en helhetssyn över området och att detta kan leda till en fördjupad diskussion om hur serviceresor kan utvecklas. 
 

Målgrupp

Kursen riktar sig till anställda hos regionala kollektivtrafikmyndigheter, kommuner, trafikföretag, myndigheter och näringsliv. Du kan vara handläggare, utvecklare, konsult eller politiker, chef eller medarbetare. Kort och gott, alla som strategiskt eller praktiskt kommer i kontakt med serviceresor i sin yrkesroll och vill vidga sin kunskap inom området
 

Upplägg och innehåll

Kursen ger både grunderna och en bredd av vad som är nödvändigt att känna till om serviceresor. Kursen är tänkt att tydliggöra vilka förutsättningar som påverkar serviceresorna utformning, från kundbehov till verksamhetens behov och möjligheter till utformning. Några av områdena är: 

  • Kunden och icke-kunden, kundmötet 
  • Resans genomförande 
  • Fordonsutformning
  • IT och systemstöd för serviceresor 
  • Avtal och uppföljning
  • Beställningscentral 
  • Trafikekonomi och index 
  • Trafikplanering och trafikledning 
  • Mobilitet och efterfrågestyrning 

Kursen berör också anropsstyrd allmän kollektivtrafik och hur den kan vara möjliggörare för kollektivtrafikförsörjningen och bidra till att minska behovet av särskild persontrafik. Även konceptet Mobility as a Service MaaS) tas upp.

Kursen bygger på föreläsningar, diskussioner och övningar. Föreläsarna kommer från universitet (främst Lunds universitet) och från aktörer inom servicereseområdet. 

Deltagarna ges möjlighet till diskussioner med andra personer som verkar inom serviceresors verksamhetsområden och att skapa nya nätverk. Förutom undervisningen ingår några gemensamma aktiviteter såsom gemensam middagar, stadsvandring med mera.

 

Bakgrund

Serviceresor omfattar den särskilda persontrafik som anordnas för särskilda resformer, såsom färdtjänst, riksfärdtjänst, sjukresor, skolskjuts samt de anropsstyrda kollektivtrafikformerna. 

Serviceresor skiljer sig från taxiresor genom att de till största delen finansieras av samhället och utgör en form av resande som inte kan företas inom den linjelagda trafiken. Serviceresor har oftast långtgående krav på samordning av resor, både i form av samåkning och slingläggning av resor inom respektive resform och tillsammans med andra slags resor inom serviceresor. 

Flera olika lagstiftningar ligger till grund för de olika former av serviceresor som erbjuds i Sverige och de olika formerna är anpassade efter kundens enskilda behov och förutsättningar, både utifrån sin fysiska och kognitiva förmåga. För de som arbetar med dessa typer av resor är det viktigt att känna till och ta i beaktan dessa förutsättningar för individerna vid utformning och förändring av verksamhet och tjänster. 

 

Läs intervjun med förra årets deltagare här.

 

Datum: 
måndag, 27 januari, 2025 till fredag, 31 januari, 2025
Plats: 
Lund. Mestadels Hypoteket.
Pris: 
15 200 kr
Sista anmälningsdag: 
söndag, 10 november, 2024