Piloter för omställning av transportsektorn genom energieffektiv bebyggelse

Piloter för omställning av transportsektorn genom energieffektiv bebyggelse

Urbana testlab och piloter är metoder för att generera innovativa och energieffektiva lösningar. Här analyseras bostadshus som genom sin design ökar energieffektiviteten genom att skapa incitament för en förskjutning från bilism till hållbara persontransporter som cykel, kollektivtrafik och smart mobilitet. Forskningsprojektet följer piloter för “cykelhus” för ökad användning av cykel, samt piloter för delat resande genom integrerade mobilitetslösningar (MaaS) och social hållbarhet. Projektet bidrar med ökad kunskap om (1) förutsättningarna för att piloter ska initieras, (2) hur resultaten ska växla upp och generera långsiktiga förändringar, där uppväxlingen också inkluderar att bostäderna (3) tillgängliggörs för alla grupper i samhället, inte enbart vissa segment. Forskningsprojektet kartlägger internationella erfarenheter och följer två privata aktörers arbete för att utveckla piloter i tre svenska kommuner, där vissa bostäder är i planeringsstadiet och andra är färdigställda.

Projektledare: 
Parter: 
Blekinge tekniska högskola, Lunds universitet, Malmö universitet. Även Trivector/EC2B Mobility AB och Hauschild + Siegel Architecture AB medverkar.
Finansiär: 
Energimyndigheten, Malmö universitet
Budget: 
6 416 663 kr
Period: 
2019 till 2022

Publikationer kopplade till projektet

Mobilitetshubbar: Från parkering till paketering?

Lina Berglund-Snodgrass och Dalia Mukhtar-Landgren, Landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap: rapportserie, 2023

Urban planning for car-free housing and ideas of future desired states

Lina Berglund-Snodgrass, Nordic Journal of Urban Studies, no.1 2022

Risk and Approaches to Risk-Taking in Testbed Planning

Lina Berglund-Snodgrass, Planning Practice & Research 2021