Policy Shapers Attitudes to Public Transport

Policy Shapers Attitudes to Public Transport

Projektet studerar hur berättelser, eller sk.storylines utgör en viktig del av den gemensamma förståelsen kring vilka beslut som fattas rörande transportsystemets utveckling, med fokus på kollektivtrafik och hållbarhetsfrågor. Fallstudierna i projektet fokuserar på Stockholm och Göteborg, två städer som kommit långt med att utveckla och införa mål och åtgärder för ett hållbart transportsystem. Genom intervjuer med beslutsfattare i de två städerna identifierar vi centrala utmaningar som uppstår i en policykontext med stort fokus på hållbarhetsfrågor.

Intervjustudien illustrerar både likheter och skillnader mellan centrala storylines i de två städerna. I båda städerna är det exempelvis tydligt att man frångått prognosstyrd transportplanering till förmån för målstyrning. Det finns även samsyn kring vikten av att begränsa bilanvändningen och främja hållbara transportmedel. En skillnad mellan städerna är att frågor kring medborgarnas förtroende för politik och planering framhålls som en central utmaning i Göteborg. Detta speglar de senaste årens kontroverser kring transportpolitiska beslut och åtgärder i staden och belyser utmaningar med att få till folkligt förankrade omställningsprocesser i resan mot det hållbara transportsystemet.

Forskningsinriktning: 
Parter: 
Lunds Universitet
Finansiär: 
K2
Budget: 
350 000 kr
Period: 
2018

Publikationer kopplade till projektet

Critical challenges in implementing sustainable transport policy in Stockholm and Gothenburg

Fredrik Pettersson, Vanessa Stjernborg, Carey Curtis, Cities, June 2021