Processperspektiv på sociala hållbarhetsmål i trafik- och regionplaneringen

Processperspektiv på sociala hållbarhetsmål i trafik- och regionplaneringen

Projektets övergripande syfte var att fördjupa kunskapen om hur social hållbarhet kan integreras i strategisk regional kollektivtrafikplanering. Studien har genomförts med en kvalitativ metodansats, och bygger på intervjuer och dokumentanalyser med planerare på region Stockholm.

Studien har gett en förstärkt bild av social hållbarhet som en målsättning som upplevs svår att omsätta i praktiken, i strategisk regional kollektivtrafikplanering. Social hållbarhet är ett mångtydigt begrepp, och de målformuleringar som finns formulerade är ofta övergripande och ospecifika. I de fall som begreppet omvandlas till mer specifika indikatorer har det ofta medfört en avgränsning till aspekter som går att mäta och kvantifiera, medan aspekter som är av mer komplex karaktär sorteras bort eller ges mindre betydelse – oavsett hur centrala de anses vara.

Mot bakgrund av studiens resultat rekommenderas ett fortsatt arbete för att utveckla metoder och arbetssätt som bättre kan fånga bredden och djupet i de sociala hållbarhetsfrågor som den regionala kollektivtrafikplaneringen har en påtaglig inverkan på. Det behöver utvecklas arbetsformer som möjliggör ett systematiskt kunskapsbyggande om social hållbarhet, inklusive metodutveckling. I den regionala kollektivtrafikplaneringen behöver förutsättningarna att utgå från hela uppdraget stärkas. Detta förutsätter bl a en bättre förståelse av hur kollektivtrafiken bidrar till samhällsutvecklingen i stort i regionens olika delar, och till att skapa och upprätthålla tillgänglighet för grupper med olika förutsättningar både fysiskt, ekonomiskt, geografiskt och socialt. Projektets resultat tas vidare och fördjupas i en lic-avhandling som kommer färdigställas under år 2023.

Projektledare: 
Forskningsinriktning: 
Parter: 
VTI
Finansiär: 
Region Stockholm, KTH, K2
Budget: 
1 987 000 kr
Period: 
2019 till 2020

Publikationer kopplade till projektet

Social hållbarhet i regional kollektivtrafikplanering - Perspektiv och processer för att stärka den sociala hållbarhetens position i planeringssammanhang

Rebecka Kjellström, Karolina Isaksson, Maria Håkansson & Anna Strohmayer. KTH, Skolan för Arkitektur och Samhällsbyggnad, 2021.