Scenarier för framtidens kollektiva mobilitet

Scenarier för framtidens kollektiva mobilitet

Trafikverket fick 2019 i uppdrag från regeringen att genomföra informations- och kunskapshöjande insatser gällande mobilitet som tjänst, där en del är att kolla på effekter av delade mobilitetstjänster. Inom ramen för regeringsuppdraget har K2 ombetts att beskriva och analysera två scenarier för framtidens mobilitet. I det ena scenariot beskrivs en framtida utveckling i linje med den utveckling vi ser idag, där vi fortsätter att planera infrastruktur, bebyggelse och transporter på ett liknande sätt som vi gör nu. I det andra scenariot beskrivs en utveckling i linje med vad som skisseras i Rådslagets rapport "Framtidens kollektiva mobilitet", där linjelagd kollektivtrafik integrerat med delade mobilitetstjänster utgör basen i transportsystemet. Effekterna av de två scenarierna beskrivs utifrån hur tillgänglighet, klimat och ekonomi har påverkats.

Projektledare: 
Forskningsinriktning: 
Finansiär: 
Trafikverket
Budget: 
3 000 000 kr
Period: 
2023