Social hållbarhet i regional kollektivtrafikplanering - Perspektiv och processer för att stärka den sociala hållbarhetens position i planeringssammanhang

Rebecka Kjellström, Karolina Isaksson, Maria Håkansson & Anna Strohmayer. KTH, Skolan för Arkitektur och Samhällsbyggnad, 2021.

Syftet med denna studie har varit att fördjupa förståelsen av hur sociala hållbarhetsfrågor kan integreras och operationaliseras i strategisk regional kollektivtrafikplanering. Empiriskt fokus har riktats mot region Stockholms trafikförsörjningsprogram och processen med att ta fram det. Specifikt undersöks hur den regionala trafikförsörjningsplaneringen i nuläget förhåller sig till, och inkluderar social hållbarhet. Mot denna bakgrund diskuteras möjliga sätt att vidareutveckla dagens ansatser och praktik. Studien har genomförts utifrån en kvalitativ metodansats, och grundas dels i semistrukturerade intervjuer med planerare och analytiker som arbetar med strategisk samhälls- och kollektivtrafikplanering samt hållbarhetsfrågor vid Region Stockholm, dels i analyser av centrala dokument från aktuell regional planering och kollektivtrafikplanering.

Sammantaget har resultaten från studien lett fram till följande rekommendationer, vilka presenteras i mer utvecklad form i kapitel 7:
• Initiera ett utvecklingsarbete för att definiera och diskutera social hållbarhet.
• Prioritering av den nuvarande målmodellen.
• Att arbeta utifrån kollektivtrafikens samhällsuppdrag behöver institutionaliseras.
• Från stuprörstänk till strategisk samverkan.
• Trafikförsörjningsprogrammet är ett strategiskt dokument och behöver förbli ett sådant.
• Synliggöra sociala skillnader och människors olika förutsättningar.
• Kollektivtrafikplanering är en del av den fysiska planeringen.
• Använd och vidareutveckla relevanta kunskapsunderlag och processverktyg som stöd i arbetet.

Rapportkategori: 
Vetenskapliga artiklar
Forskningsinriktning: