Social konsekvensanalys inom transportplaneringen: erfarenhetsåterföring och kunskapsuppbyggnad

Social konsekvensanalys inom transportplaneringen: erfarenhetsåterföring och kunskapsuppbyggnad

Sociala perspektiv har under senare år kommit att belysas alltmer inom den nationella transportplaneringen, exempelvis i termer av en socialt hållbar transportplanering. Ur ett internationellt perspektiv är sociala konsekvensanalyser (SKA) vanliga för att synliggöra sociala konsekvenser i samband med förändringar bland annat kopplade till tillgänglighet i det urbana eller rurala landskapet. Vissa länder har lagkrav på social konsekvensanalys vid större infrastrukturinvesteringar, så är ännu inte fallet i Sverige om man ser till SKA som ett eget formaliserat instrument. Det finns inte heller något vedertaget angreppssätt för utförandet, många gånger har utövare utformat egna tillvägagångssätt, vilket innebär spridda initiativ med variationer i kvalitet och omfång.

Genom kunskapsuppbyggnad och erfarenhetsåterföring syftar projektet till att identifiera utmaningar och möjligheter med sociala konsekvensanalyser inom transportplaneringen. Avsikten är att belysa frågor om sociala konsekvensanalysers möjliga funktion och ändamål i Trafikverkets transportplanering i relation till principiellt olika angreppssätt. Erfarenheter kring olika angreppssätt och metodikers fördelar och begränsningar (kvalitativa och kvantitativa) kommer att lyftas och synliggöras. Projektet grundas i insamling av utredningar, rapporter, vetenskapliga artiklar samt intervjuer/fokusgruppsintervjuer. Det övergripande projektmålet är att bidra till en ökad kunskap som stöd för ställningstagande och rekommendationer om hur man vill arbeta med sociala konsekvensanalyser inom transportplaneringen.

Projektledare: 
Vanessa Stjernborg
Forskningsinriktning: 
Parter: 
Lunds tekniska högskola (Trafik & väg), K2
Finansiär: 
Trafikverket
Budget: 
459 000 kr
Period: 
2022 till 2023