Strategier för hållbar tillgänglighet med kollektivtrafiken – nya sätt att hantera sociala konsekvenser och behov i kollektivtrafikens planering

Strategier för hållbar tillgänglighet med kollektivtrafiken – nya sätt att hantera sociala konsekvenser och behov i kollektivtrafikens planering

Planeringen av kollektivtrafiksystem har under lång tid prioriterat s.k. starka stråk. Det kan innebära negativa konsekvenser för vissa resenärsgrupper och deras till-gänglighet. Kollektivtrafikbranschen ser pga. den traditionella prioriteringen av starka stråk ett behov av kunskap om, och ett större hänsynstagande till, sociala aspekter och olika gruppers behov. Detta projekt analyserar de sociala aspekterna av hållbar tillgänglighet. Projektet syftar till att analysera hur, och i vilka situationer, planering av kollektivtrafiktjänster kan bli mer stödjande för olika användargruppers behov, såsom barn och unga, äldre och grupper som är transport-fattiga och/eller har funktionsnedsättningar. Projektet analyserar hur kollektivtrafik-branschens aktörer kan balansera potentiellt konkurrerande sociala, ekonomiska och ekologiska mål vid beslut om designen av kollektivtrafiksystem och nät, både ur ett kvalitativt och kvantitativt perspektiv. Syftet är att a) utveckla kunskap om hur hållbar tillgänglighet med ett fokus på sociala aspekter kan definieras, och b) öka medvetenheten och reflexionen om hållbar tillgänglighet i planering och beslutsfattande genom att utveckla kvalitativa och kvantitativa metoder och strat-egier som kan användas av planerare och beslutsfattare i konkret planering, t.ex. under utarbetandet av trafikförsörjningsprogram. Projektet genomförs i ett nära samarbete mellan forskare vid LTH, MAU och VTI, samt Trafikverket och region Stockholm, Västra Götaland och Skåne.

Projektledare: 
Forskningsinriktning: 
Parter: 
Lunds universitet, Malmö universitet, VTI, K2
Finansiär: 
K2
Budget: 
3 509 475 kr
Period: 
2023 till 2024