Styrmedel för kollektivtrafikens utveckling och bidrag till ett hållbart samhälle

Styrmedel för kollektivtrafikens utveckling och bidrag till ett hållbart samhälle

Syftet med projektet är att ge en samlad bild av vilka styrmedelsåtgärder som samhället förfogar över, beskriva hinder och möjligheter för användning av styrmedel i praktiken och föreslå hur styrmedelseffekter kan följas upp. 

Med styrmedel menas ofta icke-fysiska åtgärder av administrativ, ekonomisk eller informativ natur som kan bidra till transportsystemets utveckling i olika avseenden. Det kan till exempel röra sig om individuella val av mer hållbara transportslag eller effektivare användning av befintlig infrastruktur.

Detta projekt riktar sig givetvis mot kollektivtrafik men kräver också en fokusering på alla typer av åtgärder som kan bidra till ökat resande och/eller minskade kostnader för trafiken.

Projektledare: 
Anders Wretstrand, K2 och Lunds universitet
Parter: 
VTI, Lunds universitet, Malmö högskola och Trafikverket
Finansiär: 
Trafikverket
Budget: 
1 152 000 kr
Period: 
2013 till 2015

Publikationer kopplade till projektet

Att styra mot ökad kollektivtrafikandel

Joanna Dickinson, Anders Wretstrand. K2 Research 2015:2. Lund 2015.

Att styra mot ökad kollektivtrafikandel i en storstadsregion

Joanna Dickinson. K2 Working Papers 2015: 3. Lund 2015.