Synnedsattas resor med buss - framtiden med autonoma bussar

Anna Anund, Magnus Berglund och Per Bröms, K2 Working paper 2021:6

Att ha tillgång till transportsystemet är extra viktig, men även utmanande för personer med synnedsättningar. Resande med synnedsättningar är vanligtvis mer beroende av sin hörsel och av god förutsägbarhet under resans samtliga moment. I en framtid kan detta förväntas bli en ännu större utmaning med fler autonoma och elektrifierade fordon i transportsystemet.

Syftet med föreliggande studie var att fånga synnedsattas behov och önskningar kring stöd för att tillgängliggöra resande med framtidens autonoma bussar. Fokus har varit på digitala lösningar och där två systerprojekt har använts som ingång. Det ena projektet handlar om AR baserade lösningar i kollektivtrafiken, det andra är mobilitetsplattformen i Linköping kallad Ridethefuture, i vilken 2 mindre autonoma elektrifierade bussar har använts för medåkande med syftet att fånga synnedsattas reflektioner.

Studien omfattar en inledande kunskapsgenomgång där såväl en benchmarking som en litteraturgenomgång gjorts. Vidare har en inledande fokusgrupp med fokus på synnedsattas resande generellt och deras förväntningar på framtidens autonoma system genomförts och därefter medåkandeobservationer med synnedsatta. En kompletterade uppgiftsanalys genomfördes i syfte att öka kunskapen om vilka behov resande har i allmänhet.

Resultaten presenteras i termer av användarfall från vilka framtida system kan utgå i arbetet med utvecklingen av digitala stödsystem. Användarfallen omfattar resans olika moment: att ta sig till hållplatsen, att veta var på hållplatsen bussen kommer att stanna, att gå ombord, att hitta var det finns ledig plats/förvaring, att orientera sig under färd, att veta när man ska gå av och att veta var man hamnat när man klivit av. Det kan lätt konstateras att de behov som resenärer har i kollektivtrafiken idag och i framtiden sannolikt är de samma för alla, det som skiljer är hur behoven tillgodoses.

Sammantaget resulterar föreliggande studie i en lista med tänkbara lösningar som kan förbättra tillgängligheten för synnedsatta vid resa med autonoma bussar. På listan står: verktyg med förbättrade kartappar med möjligheter att lägga in ljud fyrar som orienterings hjälp, smarta glasögon med förbättrade AI funktioner som identifierar och varnar för hinder, system som ger hjälp och information om hinder i närmiljön, system som gör att en resande kan kommunicera via en app med föraren eller i en framtid med det autonoma fordonet, detta för att säkerställa tryggheten ombord på ett obemannat fordon.

Avslutningsvis kan det konstateras att behovet av forskning är stort, men även av systematiska utvärderingar av olika tekniska lösningar avsedda att underlätta tillgänglighet för synnedsatta. Detta gäller såväl i kollektivtrafiken i dag som vid resande med framtidens autonoma fordon.

Rapportkategori: 
K2-rapporter