Transit Oriented Development (TOD) i tidiga planeringsskeden – förbättrade verktyg för att hantera samverkansutmaningar och den privata sektorns intressen

Transit Oriented Development (TOD) i tidiga planeringsskeden – förbättrade verktyg för att hantera samverkansutmaningar och den privata sektorns intressen

Projektets syfte var att identifiera sätt att främja ”Transit Oriented Development” (TOD) i tidiga skeden i den fysiska planeringen. Det var förutsättningarna för TOD i mindre tätorter och kommuner som är belägna i storstadsregionernas ytterområden som analyserades. I sådana områden är förutsättningarna för TOD annorlunda än i större städer. Resultaten visar att många av barriärerna och möjliggörarna är ganska lika de som identifierats i forskning om TOD i större städer, men på platser som har sämre förutsättningar för TOD måste alla möjliggörare samverka på ett positivt sätt för att TOD projekt ska kunna genomföras. Det är t.ex. viktigt att de inblandade aktörerna lyckas att skapa en gemensam vision om hur platsen i fråga ska utformas. Planeringen av TOD påverkas av flera offentliga och privata organisationer, och deras samverkan är av central betydelse för att TOD ska kunna förverkligas. Det behövs därtill en flexibel definition av TOD som innebär att TOD som planeringsideal anpassas till förutsättningarna på den specifika platsen. För att skapa möjligheter för genomförande identifieras och beskrivs rekommendationer på fem områden för policy och planering. Rekommendationerna baseras på erfarenheter från olika platser i Sverige, och riktar sig till offentliga och privata aktörer. Dessa bör:

  1. Utveckla en regional TOD-strategi och en regionalt anpassad TOD-typologi
  2. Ta fram strategier för kollektivtrafikorienterad fastighetsutveckling i samarbete mellan myndigheter och marknadsaktörer
  3. Utveckla kommunala förtätningsstrategier för kollektivtrafikorienterad bebyggelse
  4. Utveckla kommunala kollektivtrafikstrategier
  5. Utveckla en väl fungerande samverkan kring TOD
Projektledare: 
Forskningsinriktning: 
Parter: 
Malmö universitet, Lunds universitet, Molde universitet
Finansiär: 
K2
Budget: 
5 510 696 kr
Period: 
2020 till 2022

Publikationer kopplade till projektet

Delivering Transit Oriented Development (TOD) in low to medium density contexts. Actor relationships and market conditions in smaller Swedish cities

Robert Hrelja & Tom Rye, International Journal of Sustainable Transportation, November 2023

Kollektivtrafikorienterad bebyggelseplanering (KOB) i mindre tätorter och på landsbygden – rekommendationer för policy och planering

Robert Hrelja, Lina Olsson, Fredrik Pettersson-Löfstedt och Tom Rye, K2 Outreach 2022:2

Challenges of delivering TOD in low‑density contexts: the Swedish experience of barriers and enablers

Robert Hrelja, Lina Olsson, Fredrik Pettersson‑Löfstedt &Tom Rye.European Transport Research Review, 2022.

Transit oriented development (TOD) - a literature review

Robert Hrelja, Lina Olsson, Fredrik Pettersson-Löfstedt and Tom Rye, K2 Research 2020:2, December 2020