Ulrik Berggren är doktorand vid K2 och ska studera stadsmiljöavtalen
Ulrik Berggren
Projektledare
ulrik.berggren@tft.lth.se

Presentation

Ulrik forskar kring hur kollektivtrafikresenärers val av resväg styrs av hur trafiksystemet är uppbyggt - i termer av turtäthet, restider, väntetider, punktlighet och gångavstånd. Han studerar även hur olika grupper och individer skiljer sig åt när det gäller valet av resväg, där aspekter som färdmedel (buss eller tåg) och antal byten liksom turtäthet väger olika tungt. Som grund för Ulriks forskning, där Skåne är hans case, har han använt sig av resvanedata från en undersökning utförd genom nyttjande av en mobil applikation, liksom data från färdbevis och Skånetrafikens punktlighetsdatabas.