Variationer i beläggning i tid och rum för tre tåglinjer norr om Mälaren

Kjell Jansson, Roger Pyddoke, Christina Paulin. K2 Research 2017:6 Lund 2017.

Syftet med denna studie är i första hand att redovisa beläggningsvariationer i tid och rum för att bedöma om det finns potential för att omfördela vardagsresor från de högst belagda tiderna och delsträckorna till mindre belagda. Därför har särskild vikt lagts på att identifiera beläggningsmönster under vardagar. En sådan omfördelning skulle potentiellt kunna minska kapacitetsbehoven och minska kostnaderna under högtrafik. • Rapportens slutsatser är att vardagsbeläggningarna är större på förmiddagen än eftermiddagen i riktning mot Stockholm och större på eftermiddagen än förmiddagen i riktning från Stockholm. Skälet är att det är fler arbetsresor till än från Stockholm (Mälardalsrådet och ÅF 2016). Den viktigaste slutsatsen är således att det finns betydande regelbundet återkommande beläggnings- och efterfrågevariationer. Linjerna Hallsberg till Stockholm och Västerås till Stockholm tur och retur har annorlunda beläggningsmönster jämfört med linjen Hallsberg(G) till Stockholm tur och retur, för vilken de flesta avgångar startar eller slutar i Göteborg. Ett skäl är att denna linje har många fler start- och målpunkter. Beroende på de betydande regelbundet återkommande beläggnings- och efterfrågevariationerna torde resultaten kunna användas för att bedöma om det redan med dagens prisstruktur, utan prisförändringar, finns förbättringspotential genom förändringar av avgångstider och utbud per avgång. En sådan differentiering skulle kunna innebära kapacitetsbesparingar och förbättrad företags- och samhällsekonomiskt resultat, inklusive hänsyn till resenärernas upplevelse av resans standard. Resultaten kan också användas för att analysera förändrad prisdifferentiering. Då bör variation av beläggningsgrad och av antal resor över dagen beaktas simultant. Skälet är att kapaciteten för en avgång ofta behöver dimensioneras med tanke på sammanhängande omlopp. Därför kan inte kapaciteten varieras enbart med tanke på beläggningsgrader per avgång. I en prissättningsstudie måste såväl utbud per avgång, som variation av beläggningsgrad och av antal resor över dagen beaktas simultant.

Rapportkategori: 
K2-rapporter