“What you see is where you get”: Stöds resenärers beslut av live-kartor med geo-temporal selektion?

“What you see is where you get”: Stöds resenärers beslut av live-kartor med geo-temporal selektion?

Inom ramen för projektet ”What you see is where you get” har upplevda och faktiska nyttor med en så kallad realtidskarta för kollektivtrafik studerats. Antagandet för projektet var att tillgången till en bra karta i realtid med olika funktioner skulle kunna förändra och eventuellt förenkla resandet. För att besvara frågorna knutna till detta har attityder, önskemål, behov och användning testats hos kollektiv-trafikresenärer. Fem olika datainsamlingar har genomförts i form av fokusgrupper, två fält- och en enkätstudie samt en intervjustudie ute i kollektivtrafiken. Användandet av realtidskartor får sägas vara i sin linda och det visar sig även bland de som ingått i studien. Tjänsten ställer också krav på kollektivtrafikens aktörer att dela med sig av information samt att uppnå tillräcklig teknisk mognad för att inte förlora förtroendet hos resenärerna i händelse av driftstörningar. I detta skede lämpar sig tjänsterna bäst i storstadsregioner där utbudet av kollektivtrafik är störst men bör för framtiden inte begränsas dit.

Projektledare: 
Anders Lindström och Joakim Dahlman
Forskningsinriktning: 
Parter: 
VTI
Finansiär: 
K2
Budget: 
2 840 000 kr
Period: 
2018 till 2019

Publikationer kopplade till projektet

Realtidskartor i kollektivtrafiken

Joakim Dahlman, Anders Lindström, Christina Stave, Björn Lidestam och Mattias Hjorth, K2 Working paper 2020:5, april 2020