Covid-19 och slaget mot turism och besöksnäring

Vanessa Stjernborg och Solène Prince, K2 Working paper 2021:9

Bussbranschen kan tillhöra en av de näringar som drabbats hårdast i samband med pandemin (covid-19). Många bussreseföretag är små och medelstora familjeföretag med låga marginaler. Redan vid pandemins början i mars 2020 lyftes en oro för framtiden bland dessa företag. Över ett år senare står stora delar av verksamheterna helt eller delvis stilla på grund av rådande restriktioner och osäkerheten i världen som pandemin skapat.

Föreliggande rapport syftar dels till att ge en bredare översikt över effekter av den pågående pandemin särskilt med hänsyn till påverkan på turist- och besöksnäringen och människors förändrade resvanor, dels att belysa åtgärder och strategier för ett återvunnet förtroende särskilt med hänsyn till turist- och beställningstrafiken för buss.

Rapporten genomförs som en bredare översikt med fokus på vetenskaplig litteratur, rapporter, nyhetsartiklar med mera. Rapporten har sitt fokus mot turist- och beställningstrafiken, men översikten inkluderar åtgärder som används bredare än så, då litteraturen om turistbussen överlag är ytterst begränsad. Två träffar har hållits med företrädare för Sveriges Bussföretag, därutöver hölls en workshop med en av Sveriges bussföretags arbetsgrupper med inriktning mot turist- och beställningstrafiken (TURBO). Workshopen inkluderar en bredare diskussion om den kommersiella busstrafiken med hänsyn till utmaningar, styrkor och framtida möjligheter.

Pandemin har slagit hårt mot turist- och besöksnäringen och däribland mot bussbranschen och det talas om stora ekonomiska förluster. På grund av restriktioner har människors resande kommit att förändrats, fler använder bilen som färdmedel och det kollektiva resandet har minskat markant. Affärsresandet har blivit kraftigt åtgånget och mer eller mindre försvunnit. Evenemang som konferenser, tävlingar, mässor och utställningar har ställts in. Människor har i större utsträckning kommit att semestra på hemmaplan och har främst hållit sig till närområdet för naturupplevelser och friluftsaktiviteter i lokala områden.

Förändringarna i samhället på grund av pandemin innebär också att det arbetas med strategier och åtgärder för att söka mildra negativa effekter och så småningom komma tillbaka till ett normalläge.  Ett tämligen starkt fokus har kommit att handla om hur man återkommer på ett mer hållbart sätt. Samverkan och kommunikation ses som viktigt, liksom hänsyn till individers upplevda risker, som i sin tur kan ge en påverkan på efterfrågan av varor och tjänster. Många gånger påverkas resenärens beslut och val av resa av dess subjektiva bedömning över sannolikheten att drabbas av en negativ händelse. Det pågår arbete med mer tillämpade/praktiska åtgärder som handlar om åtgärder för en god hygien som inkluderar ökad städning, användande av munskydd, främjandet av en god ventilation, ökade fysiska avstånd, vaccinationsintyg med mera.

Turist- och besöksnäringen i Sverige beskrivs som fragmenterad och en brist på samverkan lyftes av involverade aktörer och myndigheter redan innan pandemin som en svaghet. I konversationen med företrädare för branschen lyfts nätverkande och samverkan som en viktig del i arbetet framöver. Pandemin har resulterat i ändrade resvanor och hotell- och besöksnäringen tycks till viss del ha kommit att fokusera mer mot den enskilda resenären snarare än till människor som reser i större grupper. Människors förändrade resvanor till fördel för den privata bilismen och en mer generell styrning mot den enskilda resenären, kan ses som en högaktuell fråga. Globala (och nationella) mål handlar om en markant minskning i utsläpp av växthusgaser och att styra utvecklingen mot en mer hållbar turism, som skapar arbetstillfällen och främjar lokal kultur och lokala produkter. Med hänsyn till klimatmålen lyfts många röster runt om i världen om vikten av en grön återhämtning i spåren av pandemin.

Turist- och beställningstrafiken har under arbetets gång tillskrivits en rad styrkor som kan ses som särskilt relevanta i arbetet mot en mer hållbar turism. Turismen (och turistbussen) ses som viktig inte minst med hänsyn till landsbygdsutveckling och främjandet av lokal kultur och lokala produkter och som en tillväxtmotor för regional utveckling. Turistbussen kan också bära en viktig roll i arbetet mot mer transporteffektiva samhällen, inte minst då en stor del av fordonsflottan idag är fossilfri.

Då turistsektorns stora utmaning är utsläppen av växthusgaser från transporter borde frågan om mer resurseffektiva färdmedel inom denna sektor lyftas och uppmärksammas tydligare i den bredare samhällsdebatten. Turistbussens roll borde lyftas, inte minst inom samhällsplaneringen, forskningen och massmedialt, då den kan utgöra en viktig delkomponent i arbetet mot mer hållbara och resurseffektiva samhällen.

Mycket handlar återigen om hur vi kommer tillbaka på ett mer hållbart sätt, förändringar och trender har skapat förändringar i vårt resande och allt mer fokus har riktats mot resor närmre hemmet. Man resonerar kring hur det ökade hemmarbetet frigjort tid, vilket kan skapa ökade möjligheter för fritidsresor. Turist- och beställningsbussarna kan ha en viktig roll för att skapa ett mer hållbart resande i en föränderlig tid, med en ambition om nya resmål och utökade målgrupper, som ett viktigt led i arbetet mot ett mer  transporteffektivt samhälle.

Rapportkategori: 
K2-rapporter
Forskningsinriktning: