Serviceresornas utveckling i ett transportsamhälle präglat av smart mobilitet, digitalisering och hållbart resande

Serviceresornas utveckling i ett transportsamhälle präglat av smart mobilitet, digitalisering och hållbart resande

För att möjliggöra för personer med särskilda behov att resa finns särskilda persontransporter (serviceresor) och som innefattar färdtjänst, riksfärdtjänst, sjukresor och skolskjuts. Dessa transporter styrs av egna lagar och kräver särskilt beslut eller tillstånd. Färdtjänst gäller till exempel för de som på grund av funktionsnedsättning, och som inte endast är tillfälligt, har avsevärda svårigheter med att förflytta sig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationsmedel. Samtidigt har samordning av serviceresor och allmän kollektivtrafik pekats ut som ett sätt att effektivisera kollektivtrafiken och öka tillgängligheten och kvaliteten.

Inom transportområdet pågår en utveckling mot digitalisering, automatisering, elektrifiering och integrerad mobilitet (smart mobilitet). Det pågår också ett arbete med en ny vision för kollektivtrafiken, med mål om att etablerad kollektivtrafik knyts samman med nya delade mobilitetstjänster. Var i denna utveckling serviceresorna befinner sig är oklart. Syftet med projektet är att undersöka vad man inom kommuner och regioner behöver (t.ex. avseende resurser och organisering) för att kunna utveckla serviceresor i linje med den samtida utvecklingen inom transportområdet: vilka föreställningar finns inom regioner och kommuner rörande serviceresornas roll i ett transportsamhälle präglat av smart mobilitet, och vilka förutsättningar och utmaningar beskrivs? (Skolskjuts ingår inte i studien.) Studien består av en intervjustudie och en enkätstudie. Intervjuer görs med representanter för ett antal olika regioner, både med personer som arbetar med särskilda serviceresor (ansvariga resp handläggare) och personer som arbetar med den allmänna kollektivtrafiken. Enkäter kommer att skickas till samtliga regioner och kommuner.

Projektledare: 
Jonna Nyberg
Forskningsinriktning: 
Finansiär: 
K2
Budget: 
350 000 kr
Period: 
2023 till 2024