Våra forskningsprojekt

K2 bedriver forskning om hur kollektivtrafiken kan bidra till framtidens attraktiva och hållbara städer och regioner. Forskningen sker i nära samverkan med kollektivtrafikens aktörer och har en flervetenskaplig prägel.

Forskningen bedrivs i projekt och utgår från fem områden som är centrala för kollektivtrafikens utveckling - framtidens mobiltet, marknad och finansiering, beslut och effekter, integrerad samhällsplanering och kollektivtrafik för alla.

Ta gärna del av vår Forskningsinriktning 2020-2024.

Forskningsprojekt

Conflicted Streets – Navigating conflicts over streets and urban space in the transition to the 15mC

En minut hit eller dit – fördjupad förståelse av tidens betydelse

Projektledare: 

Exploring Human Rights to Public Transportation: An Inquiry into the Right to Public Transportation and Urban Mobility as a Human Right

Projektledare: 

Exploring Measures to Monitor Passenger-Centric Punctuality in Public Transport: A Pre-study.

Projektledare: 
Abderrahman Ait-Ali

Healthy Streets: Redefining the role of a transport authority to create an active city

Projektledare: 

Metoder för anbudsutvärdering i svensk upphandling av kollektiv busstrafik

Projektledare: 
Ivan Ridderstedt

Nya pengar till kollektivtrafiken – en studie om statliga interventioner i finansieringen av kollektivtrafik i Europa

Projektledare: 

PMR3 – Punktlig tågtrafik i storstadsregionerna 3: kalibrering och simulering av punktlighet i tågtrafiken runt Stockholm, Göteborg och Malmö

Projektledare: 

Social and environmental justice in 15 minutes - toolkit development for transition to urban sustainable neighbourhoods (JiM)

Projektledare: 

Spänningar vid utveckling och införande av digitala policyinstrument för framtidens mobilitet

Projektledare: 
Daniel Rudmark

Transatlantic Cooperation for Leveling Up MaaS

Projektledare: 
Jana Sochor

Access Sweden

Projektledare: 

Alla ombord! Mot framtidens mobilitets- och digitala servicelösningar tillgängliga för alla

Projektledare: 

Att översätta innovation till praktisk handling – organisering och anpassning i utvecklingen av MaaS

Projektledare: 
Mats Fred

AURORA - A Pre-study on Accessibility to and from Areas of National Interest for Outdoor Recreation

Projektledare: 

Barns tillgänglighet och mobilitet i ett digitaliserat transportsystem – hur arbetar nationella och regionala myndigheter? (BaTMobil)

Projektledare: 

Din Resa = Min arbetsplats – En studie om gränssnittet mellan personer som reser och arbetar i kollektivtrafiken

Projektledare: 
Karin Winter

European Bus Rapid Transit of 2030: electrified, automated, connected

Exploring Citizen Satisfaction with Public Transportation through Social Media and Open Text Surveys

Projektledare: 
Elnaz Sarkheyli

FÖLJA: Varaktig förändring eller tillfälligt experiment? En följeforskningsstudie av ett pilotprojekt för att ställa om till hållbart resande

Projektledare: 

Förstudie av framgångsfaktorer och fallgropar för införande av spridda skolstartstider

Projektledare: 

Green Mobility Shift

Projektledare: 

Hinder och förutsättningar i kollektivtrafiken för personer med funktionsnedsättning

Projektledare: 

Kollektivtrafik on-demand och dess roll för en hållbar mobilitet

Projektledare: 

Kollektivtrafikens roll och egenskaper mellan planetära och sociala gränser: tröskelvärden, scenarier och positiva visioner

Policylabb för kollektivtrafik on-demand

Projektledare: 

Resecoachning med och för personer som har svårt att resa med kollektivtrafik

Projektledare: 
Helena Svensson

Scenarier för framtidens kollektiva mobilitet

Projektledare: 

Serviceresornas utveckling i ett transportsamhälle präglat av smart mobilitet, digitalisering och hållbart resande

Projektledare: 
Jonna Nyberg

Strategier för hållbar tillgänglighet med kollektivtrafiken – nya sätt att hantera sociala konsekvenser och behov i kollektivtrafikens planering

Projektledare: 

Tryggad legitimitet? Mål, medel, och medborgare i kollektivtrafiken

Projektledare: 

Understanding the impact of shared e-scooters on spatial accessibility and social equity of public transport in a Nordic context

Projektledare: 
Pengxiang Zhao

Utveckling av data-driven metod för att beskriva reseefterfrågan med kollektivtrafik

Projektledare: 

Vad är det för transporteffektivt samhälle vi vill uppnå?

”Livliga” och ”behagliga” platser för väntan: kvalitetskriterier för attraktiva bytespunkter och busshållplatser

Projektledare: 

ACUTE – Accessibility and Connectivity knowledge hub for Urban Transformation in Europe

Projektledare: 

Är barn en del av det planerande kollektivet? En studie om inkludering av barn i planering av kollektivtrafik

Projektledare: 

Att samverka eller inte – gränser för samverkan i kollektivtrafiken

Capacities for Resilient and Inclusive Urban Public Transport Infrastructure and Built Environment (CARIN-PT)

Projektledare: 

Do basic provisions meet inhabitants’ accessibility needs? (BAS)

Projektledare: 

Extended Knowledge Exchange between Sweden and San Francisco Bay Area regarding future of public transport and shared mobility

Projektledare: 
Elias Arnestrand

Färdplan Färingsö - Mot morgondagens kollektivtrafik för landsbygden

Projektledare: 
Magnus Fransson, Sustainable Innovation (Jan Persson för K2/MAU)

Is shared micromobility part of public transport’s future? Identifying the purpose, motivations, and substitution effect of shared e-bike and shared e-scooter use

Nätverk Mikromobilitet

Projektledare: 
Projektledare: 
Kent Eric Lång, RISE Research Institutes of Sweden

Punktlighet – är resenärsupplevd och objektivt uppmätt tillförlitlighet samma sak?

Projektledare: 

Social konsekvensanalys inom transportplaneringen: erfarenhetsåterföring och kunskapsuppbyggnad

Projektledare: 
Vanessa Stjernborg

COCOMO – COmpeting and COmplementary MObility solutions in urban contexts

Projektledare: 

Digitalt resestöd i kollektivtrafiken för resenärer med varierande behov

Projektledare: 

EASIER - Seamless sustainable everyday urban mobility

Projektledare: 

Ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik: Vad avslöjar betänkandet och yttrandena om framtiden för kombinerad mobilitet?

Flex4Flex

Projektledare: 

Hållbar omstart - rådslag för förnyelse av kollektivtrafik och resande i det nya normala

Projektledare: 

Hållbara företagsresor

Projektledare: 
Peter Arnfalk

Kapa topparna i kollektivtrafiken genom styrmedel på olika nivåer

Projektledare: 

Kollektivtrafik och samåkning på landsbygden

Projektledare: 
Åsa Hult

Kollektivtrafiken som medel för att nå samhällsmål – en studie av finansiella/ekonomiska förutsättningar

Projektledare: 

KomILand 3.0 Förlängt och utvecklat pilotprojekt

Projektledare: 

Kontextmedvetet resestöd vid störningar i kollektivtrafiken

Projektledare: 

Landsbygdens långsiktiga utmaningar; ett inkluderande transportsystem för en åldrande befolkning - Förstudie

Projektledare: 

MaaS for Sustainable Cities

Projektledare: 
Elias Arnestrand

Politicians, citizen participation and the implementation of contentious measures for sustainable transport (TRANSPOL)

Projektledare: 
Tom Rye

Punktlig Tågtrafik i Storstadsregionerna – del 2, simulering i PROTON

Projektledare: 

Space-Time Use and Temporal Well-being of On-board Public Transport Workers

Projektledare: 

Tillgänglig Kollektivtrafik för särskilda behov - digital ledsagning i komplexa miljöer

Projektledare: 
Magnus Berglund

Tillgänglighetens komplexitet och flerdimensionalitet – att överföra erfarenheter av funktionshinder till kollektivtrafikens aktörer

Projektledare: 

Vad kan omställningen till hållbar mobilitet lära av coronakrisen?

Projektledare: 
Karin Thoresson

Vulnerability of Public Transport in Covid-19 era: an Holistic Approach to Move Forward

Projektledare: 

A decision support framework for high capacity public transport

ACCESS: Ny mobilitet för ett jämlikt kollektivtrafiksystem

Projektledare: 

Att förstå mobilitetsmönster i tio svenska regioner

Projektledare: 

Att realisera ny mobilitet – en analys av samverkansprocesser som formar framtidens kollektivtrafik i städer

Projektledare: 

Betydelsen av förändrad tillgänglighet till kollektivtrafik: Kombinerade metoder i praktiken

Projektledare: 

Bus stops and bus shelters in the production of public space and mobility

Projektledare: 

Corona-pandemins effekter för kollektivtrafiken

Projektledare: 
Peter Arnfalk

Coronakrisens effekter på persontrafikresor med fokus på kollektivtrafiken

Projektledare: 
Lisa Svanberg

CYNKA: Kombinerad mobilitet mellan Cykel och Kollektivtrafik för regional Arbetspendling

Projektledare: 

Digital ledsagning for synskadade i kollektivtrafiken

Effekter av en förändrad tillgång till kollektivtrafik (EffektKoll)

Projektledare: 

Eplusbus - omställning till elbussar i svensk kollektivtrafik

Förändrade förutsättningar för kollektivtrafikens finansiering till följd av Covid-19

Projektledare: 

Förstudie om trängsel i kollektivtrafiken

Projektledare: 
Björn Lidestam

Framtidens integrerade och adaptiva kollektivtrafik

Projektledare: 

Innovation och teknologisk förändring på kollektivtrafikens marknader

Projektledare: 

Innovationsarbetets organisering: Att lära från pilotprojekt och testlabb

Projektledare: 

Kollektivtrafikens roll i klimatomställningen

Projektledare: 

Kommunikation av kollektivt resande i den digitala tidsåldern: Påverkan av digitalisering på olika resenärgruppers attityder, resbeteenden, och nöjdhet

Projektledare: 

Kunskapsunderlag för bättre samverkan vid planering och genomförande av svensk BRT

Local preferences as beacons for efficient public transport supply

Projektledare: 
Henrik Andersson

Micro-level evaluation of bus stop performance using automated analysis of aerial video

Projektledare: 
Aliaksei Laureshyn

Ny spårväg i Lund – effekter för resenärer och transportsystem

Projektledare: 

Punktlig tågtrafik i storstadsregionerna- en analys av förseningar på stationer och effekter av ändrade tidtabellsprinciper och effektiva resandeutbyten

Projektledare: 

Railway network design and regional labour markets in Sweden

Regulating smart mobility: Addressing challenges and opportunities in the digital transition of mobility (REGSMART)

Projektledare: 
Nils Fearnley

Samverkan med effekter? Resande och kvalitetsutfall i samverkansavtal mellan operatörer och regionala kollektivtrafikmyndigheter

Projektledare: 

Synteser för stärkt omställningsförmåga

Projektledare: 
Hanna Holm

The corona diaries: the role of change agents in (re)shaping institutions and policies in times of turbulence

Tillgänglighet i kollektivtrafiken för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar NPF

Projektledare: 

Tillgänglighet med kollektivtrafiken ur ett transporträttviseperspektiv: Dynamik i tid och rum

Projektledare: 

Transit Oriented Development (TOD) i tidiga planeringsskeden – förbättrade verktyg för att hantera samverkansutmaningar och den privata sektorns intressen

Projektledare: 

Trygghetsskapande åtgärder för bussresenärer i samband med kriser

Projektledare: 

AI and public transport: potential and hindrances

Projektledare: 

Ansvarsfull produktion och upphandling till elbussar

Projektledare: 
Mikael Lantz, mikael.lantz@miljo.lth.se

Banarbetsprocess och datatillgång (BANDAT)

Projektledare: 

Jämförelser mellan restidskvoter och generaliserad kostnad för bedömning av nyttan av kollektivtrafikåtgärder

Projektledare: 

Kollektivtrafik som investering i socialt kapital

Projektledare: 
Christina Scholtén, MAU

Konsekvenser av avgiftsfri kollektivtrafik

Projektledare: 

MalmöExpressen och målet om social hållbarhet

Projektledare: 
Anders Melin, MAU, anders.melin@mau.se

Nya resmönster vid regionala stomlinjesatsningar

Projektledare: 

Nyckeltal för punktlighet på järnväg - del 2 (Nypunkt2.0)

Projektledare: 

Piloter för omställning av transportsektorn genom energieffektiv bebyggelse

Projektledare: 

Policies for Reducing Car Traffic and their Problematization. An essential goal when improving public transport attractiveness and long term competitiveness.

Projektledare: 
Robert Hrelja och Karin Thoresson

Processperspektiv på sociala hållbarhetsmål i trafik- och regionplaneringen

Projektledare: 

Public Public Transport: Why do some authorities switch back to in-house production of public transport services?

Projektledare: 
Karin Thoresson, VTI

Samverkan med effekter? Analys av samverkansavtal mellan kollektivtrafikmyndigheter och operatörer för bättre service, kvalité och ökat resande.

Projektledare: 

Att återuppfinna kollektivtrafik i en framtid av Smart mobilitet: Roller, strategier och samverkan

Beaktande av miljöaspekter vid upphandling av busstrafik

Projektledare: 
Helene Lidestam

Betydelse av jämställda kollektivtrafikmyndigheter för utvecklad kollektivtrafik som del av transportsektorns hållbarhet

Projektledare: 

Bussar med särskilt hög standard, resstandard, image, information och tillit i ett gemensamt paket? Exemplet Malmöexpressen

COSTART: projektledare för svensk del av detta EU-projekt

Projektledare: 
Anders Wretstrand, K2 och Lunds universitet

Effekter av kollektivtrafik – empiriska studier av tillgänglighet till lika möjligheter i lokal och regional utveckling

Projektledare: 

Effektivare bussterminaler med kapacitetsanalys och simulering

Projektledare: 
Andreas Tapani, VTI

Energieffektivisering av bilburna fritidsresor

Projektledare: 

Ett sammanhängande transportsystem i Greater Copenhagen

Projektledare: 
Bengt Nilsson, Region Skåne

Exploring machine learning based support for commuters in travel planner apps

Projektledare: 
Carl Magnus Olsson, K2 Malmö universitet.

Framtidens intelligenta mobilitet i Greater Copenhangen

Projektledare: 

Hur kan kollektivtrafiken bidra till tillgänglighet och social rättvisa?

Projektledare: 

Incitament och utvärderingar för en förbättrad kollektivtrafik

Projektledare: 

Is escooter a desirable mode for future mobility?

Projektledare: 

Kollektivtrafik och marknadsföring: Experimentella studier kring påverkan av multipla motiv

Projektledare: 

Kollektivtrafik ”on-demand” – Potentialbedömning av efterfrågestyrda kollektivtrafiktjänster i Sverige

Kollektivtrafikmarknader bortom kontrakt: marknadsanalys, allmän trafikplikt, upphandling och kommersiella initiativ

Projektledare: 

KomILand 2.0

Projektledare: 

Kräver hållbar mobilitet nya roller för kommunal planering?

Projektledare: 

Markvärdeöverföring som modell för delfinansiering av infrastruktur för kollektivtrafik i Sverige: förutsättningar och konsekvenser

Projektledare: 

Onboard perspective on context-aware travel support for disturbances in public transport

Projektledare: 

Policy Shapers Attitudes to Public Transport

Public Transport, Space-time Accessibility and Social Equity

Projektledare: 
Chiara VCitrano

Public Transport, Space-time Accessibility, and Social Equity.

Projektledare: 
Projektledare: 
K2 and Malmö University

Samverkanstypologier inom kollektivtrafiken

Smart tillgänglighet i bytespunkter

Projektledare: 

Sustainable Mobility in Five Smaller Swedish Cities

Projektledare: 

Uppehållsförseningar i Stockholms Pendeltågstrafik, samt jämförelse med Tokyos pendeltågstrafik

Projektledare: 
Nils Olsson, K2 och Lunds universitet

“What you see is where you get”: Stöds resenärers beslut av live-kartor med geo-temporal selektion?

Projektledare: 
Anders Lindström och Joakim Dahlman

Bilfria urbana distrikt

Projektledare: 

Effekter av gratisresande för äldre och färdtjänstberättigade personer

Projektledare: 
Tania Dukic Willstrand, K2 och VTI och Helena Svensson, K2 och Lunds universitet

Energieffektivisering av smart mobilitet kräver styrmedel för delad mobilitet

Projektledare: 

Energieffektivisering genom minskad biltrafik i städer – policy, process och institutioner

Projektledare: 

Fördelningseffekter av kollektivtrafiken i Stockholms län

Projektledare: 
Maria Börjesson

Hållbar kollektivtrafik – effekter av bättre samordning och ökad flexibilitet

Projektledare: 
Helene Lidestam, K2 och VTI

Incitament till bussframkomlighetsåtgärder i stora och större städer

MISSUM - Modelling Incentive Schemes for Sustainable Urban Mobility

Projektledare: 
Anders Wretstrand, K2 och Lunds universitet

Modeller för effektiva åtgärder för att öka andel resande med kollektivtrafiken

Projektledare: 
Jamil Khan, K2 och Lunds universitet

Pendeltågens och regiontågens betydelse för utvecklingen av fastighetspriser i Västra Götaland

Projektledare: 
Désirée Nilsson, K2 och Malmö högskola

Risk of violence by local bus stops? An exploratory study of relative risk for violence in the city of Malmö

Projektledare: 
Manne Gerell, K2 och Malmö högskola.

Smart mobilitet kräver Smart governance

Socio-Economic Benefits of Elderly Mobility

Projektledare: 
Carlos Chiatti

Brus: Mindre störningar i tågtrafiken

Projektledare: 

Buss 2030

Projektledare: 

Effekter av kollektivtrafikåtgärder - en kunskapsöversikt

Projektledare: 
Desiree Nilsson, K2 och Malmö högskola

Effektutvärdering av Regional superbuss

Projektledare: 
Anders Wretstrand, K2 och Lunds universitet

Governing the development and diffusion of Mobility as a Service

Hot och kränkningar av tågpersonal och bussförare

IMPACT-1

Projektledare: 
Ida Kristoffersson, Joakim Ahlberg, K2/VTI

Integrerade mobilitetstjänster - systematisk omvärldsbevakning

Projektledare: 

IRIMS (Institutionella ramverk för integrerade mobilitetstjänster i framtidens städer)

Projektledare: 
Annica Kronsell, K2 och Lunds universitet

Kapade toppar i peak-trafik – en studie av kostnads- och miljöeffekter

Projektledare: 
Helene Lidestam, K2 och VTI

Kollektivtrafik, resandemönster och lokal utveckling i Skåne

Projektledare: 
Magnus Andersson, K2 och Malmö universitet

Kollektivtrafikens options- och icke-användarvärden

Projektledare: 

Kombinerad mobilitet för hållbara tjänsteresor

Projektledare: 
Sonja Forward, K2 och VTI

Konsumentperspektiv på hållbart vardagsresande

Projektledare: 
Oskar Christensson, K2 och Lunds universitet.

Kunskapsöversikt och förstudie beträffande Transport Equity

Projektledare: 
Mattias Haraldsson, K2 och VTI

Laddsträcka i Lund - En studie av busslinje i körsimulator

Projektledare: 
Arne Nåbo, K2/VTI

Mistra SAMS

Projektledare: 
Anna Kramers och Jonas Åkerman, båda forskare vid KTH.

Planering av strategisk cykelinfrastruktur

Projektledare: 

Sustainable Mobility in Swedish Cities: A Comparative International Assessment of Urban Transport Indicators in Sweden’s Five Most Populous Urban Regions

Projektledare: 
Desirée Nilsson, Malmö högskola och K2

Utvärdering av stadsmiljöavtalet

Projektledare: 

Utveckling av metod för sociala konsekvensbedömningar för svensk transportplanering: ett transdisciplinärt angreppssätt

Projektledare: 
Lena Levin, K2 och VTI

Utveckling och genomförande av regionala superbusskoncept

Vad styr våra val om resande eller inte resande i kollektivtrafiken

Projektledare: 
Christina Stave

Variationer i resande med regionaltåg i tid och rum

Projektledare: 

Agent-based Simulation of passenger

Projektledare: 

Agentbaserad simulering av persontransporter i urbana områden

Projektledare: 
Paul Davidsson

Data och statistik i kollektivtrafiken

Projektledare: 
Anders Wretstrand, K2 och Lunds universitet

Effektiva bytespunkter

Projektledare: 
Andreas Tapani

Effektivare styrning

Projektledare: 
Anders Wretstrand, K2 och Lunds universitet

Elektrifiering av stadens transporter

Projektledare: 
Jamil Khan, K2/Lunds universitet

Hållbart Vardagsresande Genom Dynamisk Kollektivtrafik

Projektledare: 
Sten Minör, Lunds universitet

Informationsbaserad störningshantering för kollektivtrafik

Projektledare: 

Innovativ finansiering

Projektledare: 
Désirée Nilsson, K2/Malmö högskola

Integrerad transportplanering mellan höghastighetståg, lokal och regional kollektivtrafik (förstudie)

Projektledare: 
Jane Summerton, K2 och VTI

Kollektivtrafikens bidrag till samhällsutveckling

Projektledare: 

Kollektivtrafikens roll och plats i resenärens vardagsliv - idag och i framtiden

Projektledare: 
Lena Levin

Kollektivtrafikens strategiska styrning och omställningsförmåga

Projektledare: 
Jens Hylander

Kontrakt för samverkan

Projektledare: 
Helene Lidestam, K2 och VTI

Living Lab Uddevalla

Projektledare: 
Stig Westerdahl

Samhällsekonomi i kollektivtrafiken

Samverkan vid planering och genomförande av åtgärder för ökat kollektivtrafikresande - jämförande fallstudie

Uppföljning av E20-avtalen

Projektledare: 

Beslutsprocesser i Sverigeförhandlingen - finansiering och styrning

Projektledare: 
Erik Ronnle, Lunds universitet

BRT - en studie med utvärdering av fyra svenska demoprojekt

Projektledare: 
Maria Börjesson

Framing Mobility in the Just City - the case of bike sharing programs

Provdyk

Projektledare: 
Johan Olstam

Regional superbuss - samverkan som lärprocess

Samverkansmodeller för hållbara kollektivtrafiklösningar

Projektledare: 

Implementering av metod för jämställdhetskonsekvensbedöming (JKB) i svensk transportinfrastrukturplanering

Projektledare: 
Lena Levin, K2/VTI

Resmöjligheter i vardagen bland äldre människor i storstadsområden

Projektledare: 

Styrmedel för kollektivtrafikens utveckling och bidrag till ett hållbart samhälle

Projektledare: 
Anders Wretstrand, K2 och Lunds universitet

Utvärdering av Pågatåg nordost och Krösatåg

Projektledare: 
Christina Scholten