Kollektivtrafiken som medel för att nå samhällsmål – en studie av finansiella/ekonomiska förutsättningar

Kollektivtrafiken som medel för att nå samhällsmål – en studie av finansiella/ekonomiska förutsättningar

Projektet syftar till att ta fram ett analytiskt underlag som främjar en saklig och väl underbyggd diskussion om kollektivtrafikens möjligheter att bidra till övergripande samhällsmål med fokus på kollektivtrafikens finansiering och ekonomi. Frågan är särskilt aktuell med tanke på pandemins påverkan på kollektivtrafiken, framför allt ekonomiskt, och olika scenarier för kollektivtrafikens utveckling.

Studien kan när den är klar användas som grund för diskussioner om hur kollektivtrafikens ekonomiska förutsättningar kan stärkas med ambitionen att bidra till samhällsmål.

Målgruppen är beslutsfattare (politiker och tjänstepersoner) på lokal, regional och nationell nivå. Tidsperspektivet är på utvecklingsområden 5–10 år fram i tiden, men där beslutsprocesser kan behöva påbörjas betydligt tidigare än så. Analysen fokuserar på fyra frågeställningar (RQ):

  1. Hur ser dagens finansieringsmodell och ansvarsfördelning ut avseende kollektivtrafikens drift, investeringar i infrastruktur, samt utveckling av nya lösningar.
  2. Vilka är (de upplevda) för- respektive nackdelar med dagens finansieringsmodell och ansvarsfördelning?  
  3. Vilka nya eller befintliga finansierings- och ansvarsmodeller har (eller upplevs ha) potential att bidra till framtida drift av trafik, utveckling av nya lösningar, samt investeringar i infrastruktur för kollektivtrafik och delat resande?
  4. Vad kan olika finansierings- och ansvarsmodeller få för konsekvenser för förskjutningar i ansvarsfördelning samt i styrningen mot uppsatta samhällsmål, utifrån såväl individ- som samhällsperspektiv?
Project manager: 
Research areas: 
Parties: 
K2, SKR
Financier: 
SKR
Budget: 
800 000 kr
Period: 
2021 to 2022

Publications linked to this project

Ansvar och finansiering i svensk kollektivtrafik – idag och i framtiden

Jens Portinson Hylander, John Hultén och Helena Svensson, K2 Working paper 2022:9.