Innovation genom konkurrens eller samverkan?

Karin Thoresson, Lisa Hansson, Alexander Paulsson, Birgitta Vitestam, Malin Aldenius och Ewa Rosén, K2 Working paper 2021:17

En undersökning av beställarnas syn på möjligheter och begränsningar i upphandling av kollektivtrafik

Digitalisering och elektrifiering utgör två stora och generella förändringar i samhället med en nära koppling till teknologisk utveckling. Dessa förändringar präglar flera sektorer och kan ses i relation till olika samhällsutmaningar, inte minst hållbar omställning. Inom transportsektorn bär digitaliseringen löften om ”smartare” resor och transporter. Ett växande tillämpningsområde är exempelvis utvecklingen av mobilitetstjänster (eng. mobility as a service, MaaS). Elektrifieringen av transporter är å sin sida en viktig strategi för övergången till fossilfrihet. Inom kollektivtrafikområdet har digitaliseringen kanske tydligast kommit till uttryck i de nya biljettsystem som introducerats i olika regioner. Integrerade rese- och biljettappar nyttjar den potential som digitaliseringen fört med sig och troligen finns det fler användningsområden att utveckla och implementera inom kollektivtrafikområdet, bland annat de än så länge småskaliga försöken med mobilitetstjänster. Elektrifiering har tydligt slagit igenom med eldrivna bussar som ersätter fordon drivna av biogas eller diesel. Givetvis går denna övergång inte lika fort i alla regioner och omfattningen på elektrifieringen varierar. Dessutom sker övergången stötvis, vilket hänger samman med att nya fordonsflottor ofta införs när ett nytt trafikavtal börjar gälla.

Publication type: 
K2 reports
Research areas: