Publications

K2 publishes reports of various kinds, mostly in Swedish. Here you find the ones written in English, both reports and articles.

You can also find student papers written in collaboration with K2 or awarded by K2.

K2-rapporter

Optionsvärden i kollektivtrafiken (K2 Working Papers 2017:2)

Erik Johansson, Anders Bondemark. K2 Working Papers 2017:2. Lund 2017.
Syftet med denna studie har i första hand varit att öka förståelsen av optionsvärdet och dess betydelse för värdering av kollektivtrafik. I andra hand har vi studerat så kallade icke-användarvärden. Begreppet optionsvärde har sitt ursprung i miljöekonomin och uppstår då det råder osäkerhet om framtida konsumtion. Optionsvärdet utgör den premie individer är beredda att betala för att försäkra sig om en viss framtida konsumtion. I miljöekonomin yttrar det sig som en betalningsvilja för att bevara naturområden och inom transportekonomin yttrar det sig som en betalningsvilja för att hålla utbud tillgängligt.
Vetenskapliga artiklar

The interplay of formal and informal institutions between local and regional authorities when creating well-functioning public transport systems

Robert Hrelja, Jason Monios, Tom Rye, Karolina Isaksson, Christina Scholten, International Journal of Sustainable Transportation, februari 2017
This paper analyzes how public transport planning is managed in institutional contexts where governance is spread across local and regional scales. The paper sheds light on two facets of the relationship between local and regional government: first, the decision-making process regarding where to provide public transport services and at what level, and second, integration of public transport with land use planning. An analytical matrix is used to cross-reference the roles of formal institutions (governance established in law) and informal institutions (governance not established in law) against local and regional responsibilities for public transport and land use. Analysis of the interplay between these three axes (formal/informal, local/regional, public transport/land use) reveals how informal institutions help regional and local authorities to negotiate the constraints of formal, statutory institutions and help to “oil the wheels” of delivering measures and policies that make public transport work as a well-functioning system. However, informal institutions clearly have their limits, in the paper exemplified by the remaining challenges to integrate regional public transport and local land use planning. An identified challenge is that, by their very nature, informal institutions are difficult to influence or modify, therefore relying on them to fill gaps in formal institutional responsibilities may be a risky strategy when unpopular decisions are made.
Vetenskapliga artiklar

What Culture does to Regional Governance: Collaboration and Negotiation in Public Transport Planning in Two Swedish Regions

Alexander Paulsson, Jens Hylander, Robert Hrelja, Transportation Research Procedia Volume 19, 2016, s. 147-150
In the context of public transportation, just as in many parts of society, the level of organizational complexity has increased over the last twenty years. Due to structural reforms and policy adjustments, responsibilities for the public transportation system in Sweden have become increasingly divided between a variety of public and private actors, thus fragmenting the organizational landscape. This development has led to an increased awareness of the need to coordinate efforts in the public transport system. Not only does this involve coordination between private and public actors, it also involves coordination between public actors located at different vertical and horizontal scales in the government structure. The literature on governance has developed as a means to theorize these shifts and changes.
K2-rapporter

Uppföljning av E20-avtalen

Roger Pyddoke, Hanna Lindgren. K2 Research 2016:18. Lund 2016.
Det finns för närvarande ytterst litet evidensbaserade rekommendationer för hur kollektivtrafikavtal bör konstrueras för att på bästa sätt ge drivkrafter för att nå målen. Denna studie har genomförts på uppdrag av Trafikförvaltningen i Stockholms läns landsting inom K2. Syfte med avtalen var att öka resandet med buss, kundnöjdheten och effektiviteten genom att koppla trafikoperatörens ersättning till antalet påstigande. Effektivitet tolkas här som kostnader per påstigande. Incitamentkontrakt som detta används för att stimulera operatören att i högre grad verka för ett ökat antal resande eller en ökad kvalitet. Det studerade avtalet har presterat bättre än bruttoavtalen i jämförelseområdena vad gäller kostnader per påstigande. Kundnöjdheten, som inledningsvis blev sämre, har senare blivit allt bättre. Antalet avgångar har ökat mindre. Antalet påstigande har däremot ökat i nästan samma takt som i jämförelseavtalen. De har därmed inte inneburit en större ökning av resandet vilket var ett syfte med avtalen.
K2-rapporter

Kollektivtrafikens roll i resenärens vardagsliv

Malin Henriksson, Lena Levin, Karin Book, Åse Svensson. K2 Working Paper 2016:17.
Denna litteraturöversikt har genomförts inom forskningsområdet Resenärsperspektivet vid K2. Målgruppen för översikten är praktiker, planerare, utredare och forskare som arbetar med kollektivtrafik, samt alla andra som är intresserade av hur resenärerna (användare) framträder i utredning och forskning om kollektivtrafik. Översikten ligger till grund för den forskning som sker inom FOU-området Resenärsperspektivet. Det innebär att de inriktningar och den kunskap som vi beskriver i översikten är värdefulla för pågående kunskapsutveckling.
K2-rapporter

Institutional conditions for integrated mobility services (IMS)

Dalia Mukhtar-Landgren, MariAnne Karlsson, Till Koglin, Annica Kronsell, Emma Lund, Steven Sarasini, Göran Smith, Jana Sochor, Björn Wendle . K2 Working Paper 2016:16. Lund 2016.
Föreliggande text är ett teoretiskt ramverk som är framtaget med syftet att generera kunskap om och policyrekommendationer för institutionella ramverk som främjar integrerade mobilitetstjänster (IMS Integrated Mobility Services). Integrerade mobilitetstjänster är tjänster där resenärens transportbehov uppfylls av en tjänst som kopplar ihop och integrerar olika (privata och offentliga) mobilitetstjänster genom tillhandahållandet av ett gemensamt gränssnitt. Den här typen av tjänster är under utarbetning i flera städer globalt, och vi intresserar oss för hur institutioner kan möjliggöra men också hindra dess realisering.
Vetenskapliga artiklar

Factors associated with self-reported driver sleepiness and incidents in city bus drivers

Anund A, Ihlström J, Fors C, Kecklund G, Filtness A. Ind Health. 2016 Jul; 54(4): 337–346.
Driver fatigue has received increased attention during recent years and is now considered to be a major contributor to approximately 15–30% of all crashes. However, little is known about fatigue in city bus drivers. It is hypothesized that city bus drivers suffer from sleepiness, which is due to a combination of working conditions, lack of health and reduced sleep quantity and quality. The overall aim with the current study is to investigate if severe driver sleepiness, as indicated by subjective reports of having to fight sleep while driving, is a problem for city based bus drivers in Sweden and if so, to identify the determinants related to working conditions, health and sleep which contribute towards this. The results indicate that driver sleepiness is a problem for city bus drivers, with 19% having to fight to stay awake while driving the bus 2–3 times each week or more and nearly half experiencing this at least 2–4 times per month. In conclusion, severe sleepiness, as indicated by having to fight sleep during driving, was common among the city bus drivers. Severe sleepiness correlated with fatigue related safety risks, such as near crashes.
Vetenskapliga artiklar

The Role of Public Transport in Society—A Case Study of General Policy Documents in Sweden

Vanessa Stjernborg, Ola Mattisson, Sustainability 2016
The aim of this paper is to study how local governments in Sweden view the role of public transport in society, and to investigate how public transport is used in a strategic capacity. By studying general policy documents, the ambition is to gain a wider understanding of the role of public transport based on the societal context it is situated in. Documents from 15 regions and 27 municipalities have been analysed by a qualitative content analysis. Results show that public transport is regarded as an important factor towards achieving other goals and other public values, particularly those related to economic and environmental issues; and that the social dimension is not as prioritised. Rail-bound public transport is often advocated, as are collaboration between organizations and integrated land-use and transport planning. However, the studied documents showed large overall differences in how counties and municipalities address public transport issues. It should be a priority in Sweden’s main steering documents to treat public transport consistently and give it the same priority as other societal functions—not least because Sweden’s treatment of public transport is a reasonable reflection of its overall society and can influence prioritisations and considerations in counties and municipalities across the country.
Vetenskapliga artiklar

Exploring public transport as an element of older persons' mobility: A Capability Approach perspective

Ryan, J., Wretstrand, A., & Schmidt, S. M. (2015). Journal of Transport Geography, 48, 105-114.
This study employs Amartya Sen's Capability Approach as a guiding conceptual framework in the exploration of public transport as an element of mobility among the young-old living in Stockholm, Sweden. The aim is to shed light on the variation in mobility resources of those who perceive they can use public transport as their primary mode of transport and of those who perceive they cannot (‘mobility capability element’), as well as that of those using public transport and of those not using it (‘mobility functioning element’). Increasing residential density, being female and having a higher functional capacity were among the mobility resources which produced a positive increase in the likelihood of considering it possible to use, and the use of, public transport. The higher the ratio of cars to household member, the lower the likelihood of including public transport as a mobility capability element or as a mobility functioning element. Most of those who included public transport use as both a mobility capability element and a mobility functioning element were also users of the private car. There was also a tendency towards car use rather than towards no travel if the individual was not a user of public transport. Through the application of the Capability Approach, this paper facilitates further insight into the variation in mobility resources, corresponding mobility capability and mobility functioning elements of this group, with respect to public transport. It also opens up questions for the future employment of this conceptual framework within transport research.
Vetenskapliga artiklar

Everyday Life Mobilities of Older Persons - A Case Study of Ageing in a Suburban Landscape in Sweden

Stjernborg, V., Wretstrand, A., Tesfahuney, M. (2015). Mobilities, 10(3), 383-401.
This paper describes the changing everyday life mobility of an older couple living in a suburb in Sweden. The methods used are longitudinal interviews and time-geographical diaries. The results show a pronounced dependence on car use. Representations of suburbia – as places of freedom, independence and mobility enabled by private cars – devolve into a harsh reality, i.e. disabling lock-in effects for people gradually losing locomotion, and experiencing diminishing mobility capital and social intercourse. From a time-geographical perspective, capability constraints unfold in the form of time-demanding basic needs and limited access to different modes of transport due to deteriorating health and location of residence. Increased neighbourhood barriers and authority constraints also imply restricted access to different spaces and reduced control over one’s life situation.
Vetenskapliga artiklar

Dominating factors contributing to the high(er) costs for public bus transports in Sweden

Camén, C., Lidestam, H. Dominating factors contributing to the high(er) costs for public bus transports in Sweden. Research in Transportation Economics. September 2016
The purpose of this study is to deepen the understanding of what are the underlying reasons for the increasing cost of public transport in general and bus services in particular in a Swedish context. Data were collected through in-depth interviews with managers at the bus operators as well as the authority organizations. This paper contributes by identifying nine categories that can be the dominating factors behind the increasing costs of public bus services in Sweden. The identified categories of cost drivers are; of traffic appearance (peak times), greening of buses, age requirements, the contract period, the accessibility customization, special requirements on buses, collective agreements (working time regulation), tendering and contracting process, and finally, counterproductive political governance. It can be concluded that many of the cost drivers originate from the circumstances of the process of public procurement, such as different demands for different regions in Sweden as well as the trade-off between the bus operators' wishes for higher flexibility in the contracts and the traffic authorities' fear of more risks and thereby higher bids in the end.
Vetenskapliga artiklar

The impact of regional commuter trains on property values: Price segments and income

Bohman, H., Nilsson, D. (2016). Journal of Transport Geography 56, 102-109
Using single-family home transactions and commuter rail data from 2014, we estimate hedonic price models using two-stage spatial quantile regression to capture variations across price segments. The results are significant and robust across different model specifications and across the different price segments, but the price effect of proximity to a commuter train station is strongest in lower price segments of the housing market. These price segment effects are also valid for proximity to highways, as well as for several other property attributes. Results also reveal that the largest of the three regional labour markets in our study has a greater effect on prices. Furthermore, the study introduces property-specific neighbourhood data from raster data, showing that population density has a negative impact on property prices at the neighbourhood level while population size has a positive impact at the municipal level.

Kalender från K2