Publications

K2 publishes reports of various kinds, mostly in Swedish. Filter "Articles" for English.

Vetenskapliga artiklar

Making the sustainable more sustainable: public transport and the collaborative spaces of policy translation

Alexander Paulsson, Journal of Environmental Policy & Planning, Pages 1-15 | Received 27 May 2017, Accepted 19 Jan 2018, Published online: 30 Jan 2018
This paper investigates where and how sustainable transport goals are translated into public transport planning and operations. The case where this is explored is the Regional Public Transport Authority (RPTA) in Stockholm, Sweden. By drawing upon recent discussions on policy translation and political–administrative relationships, sustainable transport is found to be translated in two different collaborative spaces in the RTPA. In the market side of the authority, which is mainly preoccupied with procurement of traffic and compliance issues, sustainable transport is translated into quantitative goals (including biofuels, emissions, noise, etc.) and mechanically reproduced from the politicians via the civil servants to the private operators. In the planning side of the authority, sustainability measurements have been hard to quantify and the challenge to integrate land-use and transport planning is resolved in an organic manner, in specific projects, between the strategic transport planners in the RPTA and the land-use planners in the municipalities, at a distance from the politicians’ involvement. Throughout the RPTA, sustainable transport has broadened to also include social sustainability, although this has been difficult to translate into quantitative measurements, which is the desired mode of governance by the politicians.
K2-rapporter

Vilken framtid har bussen?

John Hultén, Anders Wretstrand, Fredrik Pettersson, Malin Aldenius, Anna Anund. K2 Working Papers 2018:1. Lund 2018.
I den här rapporten undersöker vi förändringar i samhället med särskilt fokus på hur de påverkar vilken roll bussen kan komma ha i det framtida transportsystemet. Tidsperspektivet är 2030. Det kan låta avlägset men är i själva verket ett ganska kort tidsperspektiv för att diskutera större samhällsförändringar. Preliminära resultat har diskuterats i en serie workshops med experter från Sveriges Bussföretag. Ett urval av de reflektioner som framkommit vid dessa workshops återges i rapporten.
Vetenskapliga artiklar

Promoting sustainable travel behaviour through the use of smartphone applications: A review and development of a conceptual model

Alfred Andersson, Lena Winslott Hiselius,Emeli Adell, Travel Behaviour and Society Volume 11, April 2018, Pages 52–61.
The negative effects of transport in terms of pollution, congestion and climate change has urged the need for higher shares of cleaner and more efficient modes of transport, especially in urban settings. While new technology can solve some of these issues, behaviour changes has also been identified as an important factor to achieve a modal shift from cars to walking, cycling or public transport. This study investigates how ICT has been used to influence behaviour change and synthesizes key aspects into a conceptual model for creating a behaviour change support system (BCSS) for smartphone applications. A literature review concerning behaviour change and ICT in the fields of transport, health, energy and climate was conducted to gather empirical evidence which forms the foundation of the conceptual model. The empirical findings were tested and verified against a theoretical framework consisted of The Transtheoretical Model, Theory of Planned Behaviour, Diffusion of Innovations and the concept of Gamification. The results suggest that customization to the user, relevant and contextualised information and feedback, commitment, and appealing design are important aspects when influencing users to behaviour change through smartphone applications. The conceptual model provides further knowledge of key aspects to consider when developing persuasive tools that aims to encourage more sustainable modes of transport.
K2-rapporter

Tillgänglighet, rättvisa och kollektivtrafik

Anders Bondemark. K2 Working Papers 2017:12.
Om du bor i staden eller på landsbygden har du olika mycket tillgänglighet till kollektivtrafiken. Staten kan på flera sätt omfördela tillgängligheten för att det ska bli mer rättvist. Men vilken fördelning av tillgänglighet är rättvis och hur kan vi mäta denna fördelning? En forskargrupp vid K2 har studerat frågan.
K2-rapporter

Hot och våld mot kollektivtrafikens anställda

Christina Scholten, Jonas Ihlström, Sofie Johansson, Anna Anund. K2 Research 2017:11. Lund 2017.
Bussförares och tågvärdars arbete är en förutsättning för kollektivtrafikens dagliga utförande. Yrket som sådant har genomgått en förändringar under senare år och blivit allt mer ett serviceyrke och där föraren eller tågvärden förväntas serva resenärer. Det finns ett flertal studier som vittnar om att detta lett till en ökad grad av hot och våld mot förare, men där även det allmänt hårdare klimatet i samhället gör yrkesgrupper som dessa extra utsatta. I studien har befintlig statistik över inrapporterat hot och våld bland bussförare och tågvärdar analyserats.
Övrigt

Publiceringspolicy

I K2:s publiceringspolicy hittar du information om våra rapportserier och hur vår granskningsprocess fungerar.
Övrigt

Kollektivtrafik: Utmaningar, möjligheter och lösningar för tätorter

K2, Statens vegvesen och Urbanet Analyse. Lund 2017.
”Kollektivtrafik - utmaningar, möjligheter och lösningar för tätorter” är en lärobok i kollektivtrafik som nu ges ut i en fjärde utgåva. Boken ges ut av K2 och norska Statens vegvesen i samarbete med Urbanet Analyse. Här kan du ladda ned den digitala versionen och snart kommer det också vara möjligt att köpa den tryckta boken.
Vetenskapliga artiklar

The Fourth Wave of Digitalization and Public Transport: Opportunities and Challenges

Paul Davidsson, Banafsheh Hajinasab, Johan Holmgren, Åse Jevinger and Jan A. Persson, Sustainability 2016. Received: 7 September 2016 / Revised: 11 November 2016 / Accepted: 24 November 2016 / Published: 30 November 2016
We investigate the opportunities and challenges of the forth wave of digitalization, also referred to as the Internet of Things (IoT), with respect to public transport and how it can support sustainable development of society. Environmental, economical, and social perspectives are considered through analysis of the existing literature and explorative studies. We conclude that there are great opportunities for both transport operators and planners, as well as for the travelers. We describe and analyze a number of concrete opportunities for each of these actors. However, in order to realize these opportunities, there are also a number of challenges that needs to be addressed. There are both technical challenges, such as data collection issues, interoperability, scalability and information security, and non-technical challenges such as business models, usability, privacy issues, and deployment.
K2-rapporter

The influence of demand incentives in public transport contracts on patronage and costs in medium sized Swedish cities

Roger Pyddoke, Jan-Erik Swärdh, K2 Working Papers 2017:10.
Målsättningen att minska koldioxidutsläppen har inspirerat svenska regionala kollektivtrafikmyndigheter (RKM) att anta ett mål att fördubbla kollektivtrafikskyddet från 2006 till 2020. Flera åtgärder har använts för att nå detta mål. Att öka utbudet av kollektivtrafik och öka andelen av kontraktsbetalningar som är knutna till att kräva incitament är bland dem. Syftet här är att undersöka effekten av efterfrågeincitament på antalet resande i upphandlade busskontrakt i mellanstora svenska städer, när man kontrollerar andra faktorer som påverkar resande, med paneldata för 17 svenska städer från 1997 till 2011. I data för en delmängd av 10 städer från 2000 till 2011 ökade antalet resor med 36 procent, utbud av busskilometer med 38 procent, intäkter per ombordstigning med 49 procent och totala kostnader med 106 procent. Analysen visar inga statistiskt signifikanta effekter av efterfrågeincitament på vare sig resande eller kostnader. I efterfrågemodellerna är endast effekten av pris statistiskt signifikant skild från noll och har det förväntade tecknet. I kostnadsmodellerna har alla kontrollvariabler de förväntade tecknen och de flesta är signifikanta. Överraskande är uppskattningen av koefficienten för busskilometervariabeln inte signifikant. Dessa resultat indikerar att kombinationen av begränsad frihet för operatörer att påverka viktiga variabler som påverkar efterfrågan på resor och de efterfrågeincitament som användes under den observerade perioden var otillräckligt för att ge statistiskt observerbara effekter. I motsats till det antagande som verkar ligga till grund för rekommendationerna från Partnersamverkan (det organ som givit rekommendationer om incitament) förefaller nuvarande efterfrågeincitament vara verkningslösa. Detta indikerar att en revision av rekommendationerna för utformningen av kollektivtrafikkontrakt kan vara påkallad.
K2-rapporter

”A new model for analyzing differentiated fares and frequencies for urban bus services in small cities”

Disa Asplund, Roger Pyddoke. K2 Working Papers 2017:8.
The purpose of this paper is to develop a model for welfare evaluation of fare and frequency policies for bus services in smaller or medium-sized cities handling both congestion and crowding in public transport. The model with data for the city of Uppsala. Two scenarios with marginal increases in frequencies and fares are evaluated. Then four main optimal policies are evaluated: fares with unchanged base line frequencies, frequencies with unchanged base line fares, simultaneous optimization of fares and frequencies and finally a scenario called the Pareto scenario where frequencies and fares are optimized subject to the condition that no consumer group (defined by zone, time period, origin-destination pair) should be worse of in terms of generalized cost of trip. The results indicate that there are large, seemingly robust welfare gains from reducing public transport supply in Uppsala, especially in the outer zone of the city where reductions compared to the current situation are rather drastic. In comparison, welfare gains form adjusting fares are smaller. As there are large distributional effects in the welfare optimum, introduction of such a policy it is likely to be controversial. However, in an additionally examined scenario, almost all of the potential social welfare gains from the welfare optimal scenario is achieved while no consumer in any zone or time period is worse off compared to present policy. In this scenario, the total number of public transport passengers are increased and emissions are reduced compared to the current situation.
K2-rapporter

”A new model for analyzing differentiated fares and frequencies for urban bus services in small cities”

Disa Asplund, Roger Pyddoke. K2 Working Papers 2017:8.
Syftet med detta projekt är att utveckla en modell för välfärdsutvärdering av pris- och frekvenspolitik för kollektivtrafik med buss i en mindre eller medelstora städer som hanterar både vägträngsel och trängsel i kollektivtrafiken. Modellen har anpassats till data från Uppsala. Två scenarier med marginella ökningar i frekvenser och biljettpriser utvärderas. Därefter utvärderas fyra huvudscenarier för optimala policys: priser med oförändrad turtäthet, turtätheter med oförändrade priser, priser och frekvenser samtidigt optimerade och slutligen ett scenario kallat Paretoscenariet, där frekvenser och biljettpriser optimeras förutsatt att ingen konsumentgrupp (definierad av zon, tidsperiod, ursprungsdestination par) får det sämre i termer av generaliserad reskostnad. Resultaten tyder på att det finns stora, till synes robusta välfärdseffekter av att minska turtätheten i Uppsala, särskilt stadens yttre zon, där minskningar jämfört med nuvarande situation är ganska drastiska. Jämförelsevis är välfärdsvinsterna av att justera priserna mindre. Eftersom det blir stora fördelningseffekter i optimum scenariot är införandet av en sådan politik sannolikt kontroversiell. I Paretoscenariet uppnås emellertid nästan alla välfärdsvinster som uppnås i det optimala scenariot, medan ingen konsument i någon zon eller tidsperiod är sämre än jämfört med nuvarande policy. I detta scenario ökar det totala antalet kollektivtrafikpassagerare och utsläppen minskas jämfört med nuvarande situation.
K2-rapporter

Effekter av tågtrafik i Västra Götaland

Désirée Nilsson, Helena Bohman, K2 Research 2017:9, Lund 2017.
Rapporten belyser hur småhuspriser i Västra Götaland påverkas av närheten till järnvägsstationer. Resultaten visar att närheten till tågstationer har en positiv inverkan på småhuspriserna generellt i Västra Götaland. Antalet avgångar har också en positiv inverkan på prisbilden. Samtidigt dras effekten på priserna ned om fastigheten befinner sig alltför nära stationerna, vilket kan förklaras av negativa externa effekter från järnvägen i form av exempelvis buller. Dessa resultat ligger i linje med tidigare forskning. Studien har finansierats av Västra Götalandsregionen.

Calendar from K2