Publications

K2 publishes reports of various kinds, mostly in Swedish. Here you find the ones written in English, both reports and articles.

You can also find student papers written in collaboration with K2 or awarded by K2.

K2-rapporter

Unga resenärers upplevelser av kollektivtrafiken

Christina Stave, Niklas Strand, Eva Åström. K2 Research 2017:7. Lund 2017.
Syftet med studien var att få en fördjupad kunskap om faktorer som påverkar unga resenärers attityd till och upplevelse av kollektivresan. Kunskap som kan förklara varför resenären fattar sina val att resa eller inte resa kollektivt nu och i framtiden undersöktes genom tre fokusgruppsintervjuer med totalt 24 unga i åldern 18–20 år. Resultaten av denna studie lyfter fram behovet av att se resans innehåll och resenärens upplevelse som väsentlig. Resan kan bli värdefull istället för bortkastad tid om upplevelsen kan förbättras så att resenärerna kan koppla av och få vara ifred. Trängseln och resans ryckighet är ett problem och en sittplats behövs då man är trött, vill läsa läxor eller använda bägge händerna med mobilen. Trängseln leder också till ett respektlöst beteende mellan passagerare. Det finns risk för att ökade krav på kostnadseffektivt i kollektivtrafiken leder till ökad trängsel vilket sänker attraktiviteten i framtiden. Föraren har en viktig roll för upplevelsen av resan, de unga önskar en professionell förare som kör mjukt med ett kundorienterat bemötande. De upplever att förarens roll och befogenheter är oklara. Undersökningen gjordes under hösten 2016 och var ett samarbete med Västtrafik i Västra Götalandsregionen.
Vetenskapliga artiklar

Experienced fear of crime and its implications for everyday mobilities in later life: an ethnographic case study of an urban Swedish neighbourhood

Vanessa Stjernborg, Applied Mobilities, Accepted 21 Apr 2017, Published online: 24 May 2017, Pages 1-17
This study aims to provide an understanding of the everyday life of older people in a Swedish urban neighbourhood, with a special focus on the experienced fear of crime and how fear may affect mobilities in later life. The paper draws upon in-depth data from an ethnographic case study conducted between December 2011 and April 2013, which followed a group of older people in the neighbourhood of Seved in the city of Malmö, Sweden. The average income in the neighbourhood is one of the lowest in the city, where unemployment is high. Seved is often negatively portrayed in the media, and the residents generally feel more insecure than those in the rest of Malmö. The senior group followed, is part of a municipal project aimed at strengthening networks and enhancing feelings of social participation for older people. Through a variety of activities, the municipality seeks to achieve social sustainability through everyday life mobility and social participation. Findings highlight that news media plays a substantial role in forming perceptions of the neighbourhood. Mental maps and imagined geographies do negatively impact the everyday mobility of persons both inside and outside the area. Some older residents display both avoidance and protective behaviour, which implies that their everyday life mobility is restricted because of their fear of crime. However, social participation and knowing people in the neighbourhood seems to have a salutary effect on their fear of crime and a commendatory effect on their everyday life mobility. The results also raises questions about stereotyping (the Other) and ageism.
Vetenskapliga artiklar

The Meaning of Social Participation for Daily Mobility in Later Life: an Ethnographic Case Study of a Senior Project in a Swedish Urban Neighbourhood

Vanessa Stjernborg, Ageing International, September 2017, Volume 42, Issue 3, pp 374–391
This paper presents an ethnographic case study that aims to understand the meaning of social participation in a neighbourhood for daily mobility in later life. In the study, the mobility of the participants of a senior-citizen project was monitored over 18 months. The project was founded as a result of a municipal district’s targeting of social sustainability. The results show that social participation had positive effects on the daily mobility of the participants. The implementation of broad-minded thinking from the municipality and the cooperation of various municipal actors were shown to be essential for the positive outcome of this project.
K2-rapporter

Geografisk tillgänglighet för cykling i städer

Kerstin Robertson, Till Koglin. K2 Working Papers 2017:5. Lund 2017.
Stads- och trafikplanering är komplext och som konstaterades inledningsvis i denna rapport har cyklingen generellt sett minskat i Sverige och svenska städer trots målsättningar och ambitioner om motsatsen. En möjlig orsak till detta är att det dels är svårt att skapa sig en samlad överblick över vilka faktorer som påverkar valet att cykla, dels är svårt att skapa sig en samlad överblick över hur dessa faktorer ser ut i en specifik stad. En modell för analys av geografisk tillgänglighet för cykling i städer kan vara ett stöd för att åstadkomma denna överblick och därmed för att identifiera de faktorer som är kritiska för valet att cykla.
K2-rapporter

Variationer i beläggning i tid och rum för tre tåglinjer norr om Mälaren

Kjell Jansson, Roger Pyddoke, Christina Paulin. K2 Research 2017:6 Lund 2017.
Syftet med denna studie är i första hand att redovisa beläggningsvariationer i tid och rum för att bedöma om det finns potential för att omfördela vardagsresor från de högst belagda tiderna och delsträckorna till mindre belagda. Därför har särskild vikt lagts på att identifiera beläggningsmönster under vardagar. En sådan omfördelning skulle potentiellt kunna minska kapacitetsbehoven och minska kostnaderna under högtrafik. • Rapportens slutsatser är att vardagsbeläggningarna är större på förmiddagen än eftermiddagen i riktning mot Stockholm och större på eftermiddagen än förmiddagen i riktning från Stockholm. Skälet är att det är fler arbetsresor till än från Stockholm (Mälardalsrådet och ÅF 2016). Den viktigaste slutsatsen är således att det finns betydande regelbundet återkommande beläggnings- och efterfrågevariationer. Linjerna Hallsberg till Stockholm och Västerås till Stockholm tur och retur har annorlunda beläggningsmönster jämfört med linjen Hallsberg(G) till Stockholm tur och retur, för vilken de flesta avgångar startar eller slutar i Göteborg. Ett skäl är att denna linje har många fler start- och målpunkter. Beroende på de betydande regelbundet återkommande beläggnings- och efterfrågevariationerna torde resultaten kunna användas för att bedöma om det redan med dagens prisstruktur, utan prisförändringar, finns förbättringspotential genom förändringar av avgångstider och utbud per avgång. En sådan differentiering skulle kunna innebära kapacitetsbesparingar och förbättrad företags- och samhällsekonomiskt resultat, inklusive hänsyn till resenärernas upplevelse av resans standard. Resultaten kan också användas för att analysera förändrad prisdifferentiering. Då bör variation av beläggningsgrad och av antal resor över dagen beaktas simultant. Skälet är att kapaciteten för en avgång ofta behöver dimensioneras med tanke på sammanhängande omlopp. Därför kan inte kapaciteten varieras enbart med tanke på beläggningsgrader per avgång. I en prissättningsstudie måste såväl utbud per avgång, som variation av beläggningsgrad och av antal resor över dagen beaktas simultant.
Vetenskapliga artiklar

One for all, or all for oneself? Governance cultures in regional public transport planning

Alexander Paulsson, Jens Hylander & Robert Hrelja I European Planning Studies I Pages 1-16 | Received 10 Jun 2016, Accepted 27 Jul 2017, Published online: 04 Aug 2017
Due to the fragmented organizational landscape characterizing public transport, it is important to study and explore how regional governance of public transport adapts to national institutional reforms. By employing the term ‘governance cultures’ to a comparative case study of regional public transport planning in Sweden, we contribute to theories of governance by cultural sensitization. Combining governance theory with cultural analysis, we apply a cultural perspective to understand the two cases. We conclude that public transport planning in the Stockholm region is defined by ‘negotiations’ between stakeholders, whereas in the Västra Götaland region it is characterized by a governance culture of ‘collaboration’. The evidence from our case studies emphasizes the importance of understanding local governance practices as situated in cultural contexts as well as of viewing governance cultures as an important factor affecting the purpose, degree and outcomes of collaboration in planning practices.
Vetenskapliga artiklar

Planners’ analysis and opportunism – benefit analysis in the Swedish HSR-project: a preliminary analysis

Erik Ronnle, Pages 1-18, Accepted 10 Jul 2017, Published online: 26 Jul 2017, European Planning Studies
The dominating form of analysis in the transport sector is cost–benefit analysis (CBA). This study investigates the purpose and use of an alternative analysis intended to complement CBA in the Swedish high-speed rail project. According to CBA calculations, the project is heavily unprofitable. While some politicians called for project termination, the project leadership launched an alternative benefit analysis that calculated only benefits (disregarding costs). This was intended to be a basis for decision making on station localization and financing agreements, but it was quickly downplayed due to its methodological inconsistencies. However, the project leadership still used the identified benefits opportunistically as a counterweight to the negative CBA results. They also engaged local-level civil servants and politicians in making the reports. This built political momentum and made the local-level civil servants and politicians adopt the mindset of the project. This study shows how a methodologically flawed analysis is used for political manoeuvring. From a scientific CBA perspective, this is alarming, but from a political perspective it is not surprising. The findings echo earlier research showing that analysis for decision making is often used for political purposes. The results suggest that future research should consider how opportunism in alternative benefit analysis can be limited.
K2-rapporter

Effekter av kollektivtrafiksatsningar

Désirée Nilsson, Vanessa Stjernborg, Lena Fredriksson. K2 Working Paper 2017:4.
Det saknas kunskap för att kunna bedöma effekter av olika kollektivtrafikåtgärder. Det menar Trafikverket i inriktningsunderlaget inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029. Vikten av att satsa och utveckla metoder och identifiera och kvantifiera effekter av åtgärder betonas också i underlaget. Rapporten "Effekter av kollektivtrafiksatsningar" sammanfattar den kunskap som finns i Sverige och internationellt om effekter av åtgärder i lokal och regional kollektivtrafik.
K2-rapporter

En geografisk analys av kollektivtrafik och fastighetsmarknaden

Magnus Andersson, Helena Bohman, Eigo Tateishi. Lund 2017.
Ett sätt att mäta lokal utveckling är att titta på priserna på småhus. Priserna går upp i takt med bättre tillgänglighet till kollektivtrafik och annan service. Många värderar möjligheten till snabb och enkel pendling högt. I rapporten "En geografisk analys av kollektivtrafik och fastighetsmarknaden" undersöks kollektivtrafikens påverkan på lokal utveckling genom en geografisk analys av spårbunden kollektivtrafik och marknaden för småhus i Skåne under perioden 1995 till 2015.
K2-rapporter

”Drivers and Barriers for Integrated Mobility Services”

Emma Lund, Johan Kerttu, Till Koglin. Lund 2017.
Hur kan vi få fler att resa hållbart? En uppmärksammad strategi är integrerade mobilitetstjänster eller som det också kallas: mobilitet som tjänst. Det handlar om att kombinera en rad olika mobilitetstjänster som kollektivtrafik, bilpool, hyrcykelsystem och taxi för att erbjuda resenären ett sömlöst resande. Rapporten ”Drivers and Barriers for Integrated Mobility Services” (K2 Working Papers 2017:3) ger en överblick av litteraturen om integrerade mobilitetstjänster, med särskilt fokus på vad tidigare forskning säger om hinder och möjliggörare för dessa tjänster.
Vetenskapliga artiklar

A novel approach to economic evaluation of infrastructure?—Examining the

Erik Ronnle, Department of Business Administration, School of Economics and Management, Lund 2017
The purpose of this paper is to describe a novel approach to economic evaluation of infrastructure, the benefit analyses in the Swedish high-speed rail project, and to analyse what role these can play in the decision-making process. The reports identify benefits from infrastructure investment at the local level and were intended to assist in making co-financing agreements and as a basis for decisions on route-planning and prioritisation of public transport investments. The study finds that the benefit analyses are insufficient as decision bases as they double-count benefits, disregard costs, are methodologically inconsistent and lack comparability. Rather, they seem to fulfil the role of negotiation bids in a process that focuses on measuring the level of commitment and the willingness to contribute financially to the project. It seems that the new method increases the space for political manoeuvring which together with the one-sided focus on benefits risks worsening the optimism bias observed in mega-project planning. Highlights: This paper analyses the benefit analyses in the Swedish high-speed rail project. It finds that the benefit analyses are insufficient as decision bases. The method increases the space for political manoeuvring. Methodological stringency is needed to improve the benefit analysis
K2-rapporter

Optionsvärden i kollektivtrafiken (K2 Working Papers 2017:2)

Erik Johansson, Anders Bondemark. K2 Working Papers 2017:2. Lund 2017.
Syftet med denna studie har i första hand varit att öka förståelsen av optionsvärdet och dess betydelse för värdering av kollektivtrafik. I andra hand har vi studerat så kallade icke-användarvärden. Begreppet optionsvärde har sitt ursprung i miljöekonomin och uppstår då det råder osäkerhet om framtida konsumtion. Optionsvärdet utgör den premie individer är beredda att betala för att försäkra sig om en viss framtida konsumtion. I miljöekonomin yttrar det sig som en betalningsvilja för att bevara naturområden och inom transportekonomin yttrar det sig som en betalningsvilja för att hålla utbud tillgängligt.

Kalender från K2