Publications

K2 publishes reports of various kinds, mostly in Swedish. Here you find the ones written in English, both reports and articles.

You can also find student papers written in collaboration with K2 or awarded by K2.

K2-rapporter

Effekter av kollektivtrafiksatsningar

Désirée Nilsson, Vanessa Stjernborg, Lena Fredriksson. K2 Working Paper 2017:4.
Det saknas kunskap för att kunna bedöma effekter av olika kollektivtrafikåtgärder. Det menar Trafikverket i inriktningsunderlaget inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029. Vikten av att satsa och utveckla metoder och identifiera och kvantifiera effekter av åtgärder betonas också i underlaget. Rapporten "Effekter av kollektivtrafiksatsningar" sammanfattar den kunskap som finns i Sverige och internationellt om effekter av åtgärder i lokal och regional kollektivtrafik.
K2-rapporter

En geografisk analys av kollektivtrafik och fastighetsmarknaden

Magnus Andersson, Helena Bohman, Eigo Tateishi. Lund 2017.
Ett sätt att mäta lokal utveckling är att titta på priserna på småhus. Priserna går upp i takt med bättre tillgänglighet till kollektivtrafik och annan service. Många värderar möjligheten till snabb och enkel pendling högt. I rapporten "En geografisk analys av kollektivtrafik och fastighetsmarknaden" undersöks kollektivtrafikens påverkan på lokal utveckling genom en geografisk analys av spårbunden kollektivtrafik och marknaden för småhus i Skåne under perioden 1995 till 2015.
K2-rapporter

”Drivers and Barriers for Integrated Mobility Services”

Emma Lund, Johan Kerttu, Till Koglin. Lund 2017.
Hur kan vi få fler att resa hållbart? En uppmärksammad strategi är integrerade mobilitetstjänster eller som det också kallas: mobilitet som tjänst. Det handlar om att kombinera en rad olika mobilitetstjänster som kollektivtrafik, bilpool, hyrcykelsystem och taxi för att erbjuda resenären ett sömlöst resande. Rapporten ”Drivers and Barriers for Integrated Mobility Services” (K2 Working Papers 2017:3) ger en överblick av litteraturen om integrerade mobilitetstjänster, med särskilt fokus på vad tidigare forskning säger om hinder och möjliggörare för dessa tjänster.
Vetenskapliga artiklar

A novel approach to economic evaluation of infrastructure?—Examining the

Erik Ronnle, Department of Business Administration, School of Economics and Management, Lund 2017
The purpose of this paper is to describe a novel approach to economic evaluation of infrastructure, the benefit analyses in the Swedish high-speed rail project, and to analyse what role these can play in the decision-making process. The reports identify benefits from infrastructure investment at the local level and were intended to assist in making co-financing agreements and as a basis for decisions on route-planning and prioritisation of public transport investments. The study finds that the benefit analyses are insufficient as decision bases as they double-count benefits, disregard costs, are methodologically inconsistent and lack comparability. Rather, they seem to fulfil the role of negotiation bids in a process that focuses on measuring the level of commitment and the willingness to contribute financially to the project. It seems that the new method increases the space for political manoeuvring which together with the one-sided focus on benefits risks worsening the optimism bias observed in mega-project planning. Highlights: This paper analyses the benefit analyses in the Swedish high-speed rail project. It finds that the benefit analyses are insufficient as decision bases. The method increases the space for political manoeuvring. Methodological stringency is needed to improve the benefit analysis
K2-rapporter

Optionsvärden i kollektivtrafiken (K2 Working Papers 2017:2)

Erik Johansson, Anders Bondemark. K2 Working Papers 2017:2. Lund 2017.
Syftet med denna studie har i första hand varit att öka förståelsen av optionsvärdet och dess betydelse för värdering av kollektivtrafik. I andra hand har vi studerat så kallade icke-användarvärden. Begreppet optionsvärde har sitt ursprung i miljöekonomin och uppstår då det råder osäkerhet om framtida konsumtion. Optionsvärdet utgör den premie individer är beredda att betala för att försäkra sig om en viss framtida konsumtion. I miljöekonomin yttrar det sig som en betalningsvilja för att bevara naturområden och inom transportekonomin yttrar det sig som en betalningsvilja för att hålla utbud tillgängligt.
Vetenskapliga artiklar

The interplay of formal and informal institutions between local and regional authorities when creating well-functioning public transport systems

Robert Hrelja, Jason Monios, Tom Rye, Karolina Isaksson, Christina Scholten, International Journal of Sustainable Transportation, februari 2017
This paper analyzes how public transport planning is managed in institutional contexts where governance is spread across local and regional scales. The paper sheds light on two facets of the relationship between local and regional government: first, the decision-making process regarding where to provide public transport services and at what level, and second, integration of public transport with land use planning. An analytical matrix is used to cross-reference the roles of formal institutions (governance established in law) and informal institutions (governance not established in law) against local and regional responsibilities for public transport and land use. Analysis of the interplay between these three axes (formal/informal, local/regional, public transport/land use) reveals how informal institutions help regional and local authorities to negotiate the constraints of formal, statutory institutions and help to “oil the wheels” of delivering measures and policies that make public transport work as a well-functioning system. However, informal institutions clearly have their limits, in the paper exemplified by the remaining challenges to integrate regional public transport and local land use planning. An identified challenge is that, by their very nature, informal institutions are difficult to influence or modify, therefore relying on them to fill gaps in formal institutional responsibilities may be a risky strategy when unpopular decisions are made.
Vetenskapliga artiklar

What Culture does to Regional Governance: Collaboration and Negotiation in Public Transport Planning in Two Swedish Regions

Alexander Paulsson, Jens Hylander, Robert Hrelja, Transportation Research Procedia Volume 19, 2016, s. 147-150
In the context of public transportation, just as in many parts of society, the level of organizational complexity has increased over the last twenty years. Due to structural reforms and policy adjustments, responsibilities for the public transportation system in Sweden have become increasingly divided between a variety of public and private actors, thus fragmenting the organizational landscape. This development has led to an increased awareness of the need to coordinate efforts in the public transport system. Not only does this involve coordination between private and public actors, it also involves coordination between public actors located at different vertical and horizontal scales in the government structure. The literature on governance has developed as a means to theorize these shifts and changes.
K2-rapporter

Uppföljning av E20-avtalen

Roger Pyddoke, Hanna Lindgren. K2 Research 2016:18. Lund 2016.
Det finns för närvarande ytterst litet evidensbaserade rekommendationer för hur kollektivtrafikavtal bör konstrueras för att på bästa sätt ge drivkrafter för att nå målen. Denna studie har genomförts på uppdrag av Trafikförvaltningen i Stockholms läns landsting inom K2. Syfte med avtalen var att öka resandet med buss, kundnöjdheten och effektiviteten genom att koppla trafikoperatörens ersättning till antalet påstigande. Effektivitet tolkas här som kostnader per påstigande. Incitamentkontrakt som detta används för att stimulera operatören att i högre grad verka för ett ökat antal resande eller en ökad kvalitet. Det studerade avtalet har presterat bättre än bruttoavtalen i jämförelseområdena vad gäller kostnader per påstigande. Kundnöjdheten, som inledningsvis blev sämre, har senare blivit allt bättre. Antalet avgångar har ökat mindre. Antalet påstigande har däremot ökat i nästan samma takt som i jämförelseavtalen. De har därmed inte inneburit en större ökning av resandet vilket var ett syfte med avtalen.
K2-rapporter

Kollektivtrafikens roll i resenärens vardagsliv

Malin Henriksson, Lena Levin, Karin Book, Åse Svensson. K2 Working Paper 2016:17.
Denna litteraturöversikt har genomförts inom forskningsområdet Resenärsperspektivet vid K2. Målgruppen för översikten är praktiker, planerare, utredare och forskare som arbetar med kollektivtrafik, samt alla andra som är intresserade av hur resenärerna (användare) framträder i utredning och forskning om kollektivtrafik. Översikten ligger till grund för den forskning som sker inom FOU-området Resenärsperspektivet. Det innebär att de inriktningar och den kunskap som vi beskriver i översikten är värdefulla för pågående kunskapsutveckling.
K2-rapporter

Institutional conditions for integrated mobility services (IMS)

Dalia Mukhtar-Landgren, MariAnne Karlsson, Till Koglin, Annica Kronsell, Emma Lund, Steven Sarasini, Göran Smith, Jana Sochor, Björn Wendle . K2 Working Paper 2016:16. Lund 2016.
Föreliggande text är ett teoretiskt ramverk som är framtaget med syftet att generera kunskap om och policyrekommendationer för institutionella ramverk som främjar integrerade mobilitetstjänster (IMS Integrated Mobility Services). Integrerade mobilitetstjänster är tjänster där resenärens transportbehov uppfylls av en tjänst som kopplar ihop och integrerar olika (privata och offentliga) mobilitetstjänster genom tillhandahållandet av ett gemensamt gränssnitt. Den här typen av tjänster är under utarbetning i flera städer globalt, och vi intresserar oss för hur institutioner kan möjliggöra men också hindra dess realisering.
Vetenskapliga artiklar

Factors associated with self-reported driver sleepiness and incidents in city bus drivers

Anund A, Ihlström J, Fors C, Kecklund G, Filtness A. Ind Health. 2016 Jul; 54(4): 337–346.
Driver fatigue has received increased attention during recent years and is now considered to be a major contributor to approximately 15–30% of all crashes. However, little is known about fatigue in city bus drivers. It is hypothesized that city bus drivers suffer from sleepiness, which is due to a combination of working conditions, lack of health and reduced sleep quantity and quality. The overall aim with the current study is to investigate if severe driver sleepiness, as indicated by subjective reports of having to fight sleep while driving, is a problem for city based bus drivers in Sweden and if so, to identify the determinants related to working conditions, health and sleep which contribute towards this. The results indicate that driver sleepiness is a problem for city bus drivers, with 19% having to fight to stay awake while driving the bus 2–3 times each week or more and nearly half experiencing this at least 2–4 times per month. In conclusion, severe sleepiness, as indicated by having to fight sleep during driving, was common among the city bus drivers. Severe sleepiness correlated with fatigue related safety risks, such as near crashes.
Vetenskapliga artiklar

The Role of Public Transport in Society—A Case Study of General Policy Documents in Sweden

Vanessa Stjernborg, Ola Mattisson, Sustainability 2016
The aim of this paper is to study how local governments in Sweden view the role of public transport in society, and to investigate how public transport is used in a strategic capacity. By studying general policy documents, the ambition is to gain a wider understanding of the role of public transport based on the societal context it is situated in. Documents from 15 regions and 27 municipalities have been analysed by a qualitative content analysis. Results show that public transport is regarded as an important factor towards achieving other goals and other public values, particularly those related to economic and environmental issues; and that the social dimension is not as prioritised. Rail-bound public transport is often advocated, as are collaboration between organizations and integrated land-use and transport planning. However, the studied documents showed large overall differences in how counties and municipalities address public transport issues. It should be a priority in Sweden’s main steering documents to treat public transport consistently and give it the same priority as other societal functions—not least because Sweden’s treatment of public transport is a reasonable reflection of its overall society and can influence prioritisations and considerations in counties and municipalities across the country.

Kalender från K2