Alla ombord! Mot framtidens mobilitets- och digitala servicelösningar tillgängliga för alla

Alla ombord! Mot framtidens mobilitets- och digitala servicelösningar tillgängliga för alla

Projektet ”Alla ombord!” syftar till att utifrån ett intersektionellt perspektiv (och med särskild hänsyn till ålder och genus) tillvarata kunskap i samhället om olika mobilitetslösningar, digitalisering och ny tillgänglighet, med särskild hänsyn till äldre personer. Det pågår via olika initiativ ett betydande arbete både nationellt och internationellt för att testa olika lösningar som bygger på digitalisering och varierande former av mobilitet. Forskning visar dock att uppföljningar, kunskapsinhämtning och erfarenhetsåterföring av nya initiativ många gånger saknas. Det finns också de som pekar mot att dessa initiativ tenderar att falla vid projektavslut och dessutom kan vara beroende av enskilda eldsjälar. Det finns få uppföljningar som tar hänsyn till olika gruppers erfarenheter och reflektioner kring nya lösningar och som djupare undersöker möjligheter för faktisk beteendeförändring på sikt, eller belyser olika affärsmodeller, styrkor och utmaningar. Projektet avser på samma gång att utmana föreställningar om rörlighet och mobilitet, genom att resonera kring hur rörlighet kan ersättas av ny tillgänglighet exempelvis via digitala lösningar. Projektet tar hänsyn till förutsättningar och initiativ utifrån olika geografiska kontexter. Det utmynnar i en ny och ökad kunskap som utmanar föreställningar om rörlighet och mobilitet, och om nya lösningars förutsättningar för förändrade konsument- och resebeteenden. Projektet ”Alla ombord” stödjer bland annat de globala målen, FN:s ”Decade of Healthy Ageing” och EU:s territoriella Agenda 2030 för en främjad territoriell sammanhållning och för ett arbete mot socialt rättvisa samhällen.

Project manager: 
Research areas: 
Parties: 
K2, Lunds universitet, VTI
Financier: 
Vinnova
Budget: 
4 936 791 kr
Period: 
2023 to 2026

Publications linked to this project

I omställningen mot en mer hållbar mobilitet – en nulägesbeskrivning av forskning och potentiella lösningar med särskilt fokus mot äldre personer

Emilia Donalds och Vanessa Stjernborg, K2 Working Paper 2024:5