Förändrade resvanor och mobilitetstjänster - En kunskapsöversikt

Eva-Lena Eriksson & Phil Flores. Rådslaget rapport. Mars 2022.

Denna rapport tittar närmare på de förändringarna i resvanor som skett de senaste årtiondena, inklusive en kort historisk utblick, vilka har identifierats i transportlitteraturen. Rapporten undersöker även möjligheten till innovation kopplat till transportslag och till mobilitetstjänster med syfte att svara upp till befintliga och framtida resebehov.

Specifikt presenteras några möjliga svar till frågorna:
1. Vilka trender gällande resvanor har observerats hittills under 2000-talet och hur har covid-19-pandemin påverkat dessa trender?
2. Vilka faktorer påverkar och hur kan vi förklara olika resvanor?
3. Vilka är de nya och kommande transportalternativen och -tjänsterna som kan påverka hur vi reser?
Att analysera de beteendeförändringar som sker är relevant för att tillgodose och anpassa sig till samhällets förändrade behov och för att uppnå ett hållbart framtida transportsystem.

Denna rapport är framtagen inom ramen för K2:s initiativ Rådslaget för hållbar omstart.

Publication type: 
Other
Research areas: