Kollektivtrafikens roll och egenskaper mellan planetära och sociala gränser: tröskelvärden, scenarier och positiva visioner

Kollektivtrafikens roll och egenskaper mellan planetära och sociala gränser: tröskelvärden, scenarier och positiva visioner

Vårt sätt att leva idag, inte minst när det gäller transporter, sätter ohållbar press på planetens gränser, exempelvis genom klimatpåverkan. Samtidigt är samhällets resurser vad gäller transporter och de fördelar som mobilitet ger (ex tillgång till arbete, utbildning och samhällsservice) ojämnt fördelade. Det finns en obalans där vissa grupper i samhället överkonsumerar mobilitet, vilket leder till för hög belastning på planetens gränser, medan andra grupper har för begränsade möjligheter till mobilitet, vilket påverkar deras möjligheter att ta del i samhället och att utvecklas. Kollektivtrafiken kan spela en kritisk roll för att jämna ut dessa skillnader och bidra till att alla grupper i samhället har tillräckliga möjligheter att transportera sig på ett sätt som tar hänsyn till planetens gränser. I projektet utgår vi från den s.k. donut modellen, en ekonomisk modell som används för att beskriva hur människors behov kan tillgodoses utan att jordens ekologiska gränser överskrids. Modellen har tidigare inte tillämpats på transportsystemet i någon större utsträckning och det fokus på kollektivtrafik i ett specifikt område (Södertälje kommun) som vi tillämpar, är unikt. I projektet kommer vi att utveckla indikatorer och tröskelvärden för att kunna belysa nuläget, samt möjliga alternativ för att uppnå en framtida situation där alla samhällsgrupper i Södertälje kan tillgodose sina behov av transporter utan att detta överskrider planetens gränser. Projektet utvecklar även kunskap om hur dessa framtida scenarier av Södertäljes utveckling, med fokus på kollektivtrafiken, kan säljas in som en positiv vision av framtiden.

 
Forskningsinriktning: 
Parter: 
Lunds universitet, Malmö universitet, VTI, K2
Finansiär: 
K2
Budget: 
3 876 856 kr
Period: 
2023 till 2024