Är barn en del av det planerande kollektivet? En studie om inkludering av barn i planering av kollektivtrafik

Är barn en del av det planerande kollektivet? En studie om inkludering av barn i planering av kollektivtrafik

Sedan den 1 januari 2020 är FN:s barnkonvention införlivad i svensk lag. Det innebär att de rättigheter som följer av barnkonventionen ska beaktas vid avvägningar och bedömningar som görs i alla beslutsprocesser som rör barn upp till 18 år. Syftet med detta projekt är att undersöka om och hur barn involveras i kollektivtrafikplaneringen. Projektet kommer att svara på följande forskningsfrågor:

1) Hur har barnkonventionen implementerats av svenska regionala kollektivtrafikmyndigheter (RKM)?

2) Vilka hinder och möjligheter finns för att involvera barn i kollektivtrafikplaneringen?

3) På vilka sätt och i vilka sammanhang inkluderas barn i kollektivtrafikplaneringen?

4) Hur kan barn inkluderas i kollektivtrafikplanering?

Ett förväntat resultat av projektet är att erhålla en översiktlig bild över barnkonventionens implementering i svensk kollektivtrafikplanering. Projektet kommer också att ge fördjupad kunskap kring vilka erfarenheter, hinder och möjligheter det finns att inkludera barn i planeringen av kollektivtrafik. 

Project manager: 
Research areas: 
Parties: 
K2, VTI, Högskolan i Molde, Skånetrafiken
Financier: 
K2
Budget: 
349 676 kr
Period: 
2022 to 2023