Kollektivtrafikens roll för lokalsamhället

Vanessa Stjernborg, Ola Mattisson. K2 Working Papers 2016:13. Lund 2016.

Denna rapport ämnar ge en beskrivning av vilken roll och vilka värden som beslutsfattare i regioner och kommuner tillmäter kollektivtrafiken i Sverige och vad denna förväntas att bidra med på den lokala samhällsnivån. Ambitionen är att studera detta över tid. Styrdokument i form av budgetar, landstingsplaner, visioner, med mera (dvs. de främsta styrdokumenten) har insamlats från 15 landsting/regioner och 27 kommuner från tre perioder, främst 2008, 2011 och 2015. En kvalitativ innehållsanalys har utförts. Kollektivtrafiken beskrivs till stor del som ett medel för att nå andra samhällsmål och som ett redskap för att nå attraktivitet och regional utveckling. Stort fokus ligger vid kollektivtrafikens betydelse för den ekonomiska och ekologiska hållbarheten. I den mån kollektivtrafiken nämns, så beskrivs den enbart utifrån positiva ordalag och vissa organisationer beskriver den som vital för hela regionens/kommunens existens, medan andra inte nämner den alls. Det finns således stora skillnader i den mån man behandlar kollektivtrafiken i materialet.

Publication type: 
K2 reports
Research areas: