Punktlighet – är resenärsupplevd och objektivt uppmätt tillförlitlighet samma sak?

Punktlighet – är resenärsupplevd och objektivt uppmätt tillförlitlighet samma sak?

Resenärer med tåg, stadsbuss och tätt trafikerade regionbusslinjer är de som värderar punktligheten som mest betydelsefull för hur nöjda de är med kollektivtrafikens kvalitet. Det är hur väl tidtabellen hålls som har störst betydelse för hur punktligheten upplevd av dessa resenärer. Detta visar resultat för en studie och jämförande analys av upplevd och uppmätt punktlighet för Skånetrafikens buss- och tågtrafik som genomförts av forskare från Lunds universitet och VTI under 2022 inom ramen för ett mindre K2-projekt. Studien visade även på att för regionbusslinjer med gles trafik har andra aspekter såsom sådana kopplade till bussens skick och föraren större betydelse än punktligheten medan tät det för tät busstrafik även var viktigt att turintervallet motsvarade det som tidtabellen angav. Syftet med projektet var att säkerställa att kollektivtrafikbeställare mäter rätt aspekter på trafiken när man utvärderar och följer upp trafikens kvalitet i samband med utformning och uppföljning av trafikavtal gentemot trafikutövare. Resultaten diskuterades vid en workshop med planerare från Skånetrafiken och Trafikförvaltningen vid Region Stockholm. Där diskuterades hur resultaten kan användas för att höja kundnöjdheten. Några åtgärder som lades fram var differentierade tidtabeller (olika körtid olika tid på dygnet), avvägning mellan punktlighet och passning till t ex tåg och ökade bytesmarginaler för att minska risken för brutna anslutningar vid dålig tidhållning.

Project manager: 
Parties: 
K2, Lund University, VTI
Financier: 
K2
Budget: 
350 000 kr
Period: 
2022