Kollektivtrafik för alla

Kollektivtrafikens påverkan på tillgänglighet, demokratiprocesser, innanför- och utanförskap.

Kollektivtrafik för alla

bild kollektivtrafik för alla

Satsningar på kollektivtrafik kan spela en viktig roll för social och ekonomisk inkludering. Urbanisering, en åldrande befolkning och migration medför stora utmaningar där kollektivtrafikens utformning och tillgänglighet spelar en viktig roll för den enskilde och för olika sociala grupper. För de invånare som inte har möjlighet att köra bil är tillgång till kollektivtrafik avgörande. Samtidigt kan miljön i och kring kollektivtrafiken upplevas som otrygg och transporterna som alltför dyra.


Forskningsfrågor
Kollektivtrafik för alla ställer krav på kunskap om hur olika individers och gruppers tillgänglighet, rörlighet och livskvalitet påverkas av kollektivtrafiksystemets utformning. Ett samhälle som tillgodoser alla medborgares behov och säkerställer alla medborgares inflytande ställer också krav på planeringsprocesser med demokratiskt deltagande och uppmärksammar vilka grupper i samhället som får nytta av nya kollektivtrafiklösningar och mobilitetstjänster. Transportsystemet, inklusive kollektivtrafiken, spelar en viktig roll för att minska sociala klyftor, ekonomisk utveckling, jobbskapande och bostadsförsörjning.

Inom forskningsområdet kollektivtrafik för alla prioriteras följande forskningsfrågor:

  • Vilka grupper i samhället får nytta eller onytta av kollektivtrafiksatsningar, förändrad service och prissättning, och på vilket sätt kan kollektivtrafiksystemet stödja en mer jämlik och jämställd tillgång till samhällets resurser?
  • Vilken hänsyn tar myndigheter till medborgares olika behov och uppfattningar när man utformar kollektivtrafiken, t.ex. barn, personer med funktionshinder och olika socio-ekonomiska grupper?
  • Hur och med vilket resultat sker samverkan mellan kollektivtrafikens aktörer och invånare, inklusive nya, digitala metoder för dialog och återkoppling som ökar olika gruppers delaktighet i planering och beslutsfattande? 
  • Hur planeras och utformas kollektivtrafiken så att den är och upplevs som trygg och säker, både för resenärer och medarbetare? Hur kan den utformas för att minimera buller och barriäreffekter? 


Förväntat resultat 
Forskningen om kollektivtrafik för alla förväntas bidra till en bättre förståelse av kollektivtrafiken som medel för ökad social hållbarhet. Olika gruppers speciella behov i kollektivtrafiken synliggörs och begrepp som social nytta, livskvalitet, hälsa och tillgänglighet utvecklas i relation till kollektivtrafik. För kollektivtrafikens aktörer, som regionala kollektivtrafikmyndigheter och kommuner, leder forskningen till en ökad förståelse för hur man bättre kan inkludera olika grupper i planeringsprocessen. Forskningen bidrar också till ökad förståelse för hur kollektivtrafik, i kombination med nya mobilitetslösningar, kan utformas för att erbjuda lösningar för dem som idag har en begränsad mobilitet.

Publikationer

Hur kan kollektivtrafiken bidra till tillgänglighet och social rättvisa?

K2-rapporter

Jämställdhetens betydelse för transportsystemets utveckling

K2-rapporter

Accessibility for All in Public Transport and the Overlooked (Social) Dimension—A Case Study of Stockholm

Vetenskapliga artiklar

How to Integrate Gender Equality in the Future of “Smart” Mobility: A Matter for a Changing Planning Practice

Vetenskapliga artiklar

Forskningsprojekt

Railway network design and regional labour markets in Sweden

Projektledare: 

Digital ledsagning for synskadade i kollektivtrafiken – en pilotstudie för att identifiera synskadades behov med speciellt fokus på interaktionen med mobilbaserad teknologi

Projektledare: 

Bus stops and bus shelters in the production of public space and mobility

Projektledare: 

ACCESS: Ny mobilitet för ett jämlikt kollektivtrafiksystem

Projektledare: