För studenter

K2 anordnar två uppsatspriser riktade till studenter: Bästa uppsatsen om kollektivtrafik på väg och K2-priset. Du kan även skriva exjobb i samarbete med oss och vi är också med och ger universitetskursen Hållbar mobilitet.

K2-priset

Vi vill med detta pris få fler studenter att skriva sitt examensarbete inom området och därmed synliggöra och öka intresset för att studera och arbeta med kollektivtrafik eller annan hållbar mobilitet.  Bedömningskriterierna är hög vetenskaplig kvalitet, samhällsrelevans och utvecklingspotential. Nyckelord kan till exempel vara: planering, fordon, IT, företagsekonomi, nationalekonomi, geografi, policy, hälsa, välfärd och sociala aspekter.
 

Två priser delas ut: ett för kandidatnivå och ett för mastersnivå. Priserna delas ut på Transportforum i januari 2018. Examenarbetet ska ha skrivits under 2016 och VT 2017 och sista dag för inskickat godkänt examensarbete och lärares motivering är 15 september 2017. Du skickar din uppsats till helena.svensson@tft.lth.se.

K2-priset delas ut vartannat år. Prissumman uppgår till 10 000 kr för bästa kandidatuppsats och 15 000 kr för bästa mastersuppsats. 

2015 års K2-pris

2015 års priser gick till Jenny Lindblad, Socialantropologiska institutionen, Stockholms universitet för bästa uppsats på mastersnivå , och Henrik Simon Grell och Victor Öberg, Institutionen för Urbana studier, Malmö högskola, för bästa uppsats på kandidatnivå.

Jenny Lindblad belönades för uppsatsen "Metro barriers in the making: the political and sociotechnical milieu of public transport in Stockholm" (PDF, 1,5 MB) och Henrik Simon Grell och Victor Öberg för uppsatsen "Planeringsprocesser och kunskapsrepresentation: en studie om problemformuleringar och åtgärdsprioriteringar" (PDF, 1,1 MB).

Prissumman uppgår till 10 000 kr för bästa kandidatuppsats och 15 000 kr för bästa mastersuppsats. 
 

Motivering mastersuppsats:

Jenny Lindblad tilldelas årets K2-pris för bästa uppsats på mastersnivå för hennes sätt att studera kollektivtrafik på ett alldeles nytt och kreativt sätt. På ett förtjänstfullt sätt utforskas hur ett tekniskt system, i detta fall spärrarna i Stockholms tunnelbana, påverkas av och påverkar resenärers beteende samt har en inverkan på de sociala relationerna. Uppsatsen håller en mycket hög vetenskaplig nivå med gedigen teoretisk förankring och spännande metodansats och påminner om hur viktigt det är att studera kollektivtrafikens många aspekter utifrån olika perspektiv.

Motivering kandidatuppsats: 

Henrik Grell & Victor Öberg tilldelas årets K2-pris för bästa uppsats på kandidatnivå för att de lyfter fram de demokratiska problemen med det samrådsförfarande som råder idag i stadsplaneringsprocesser. De belyser hur viktigt det är att olika grupper i samhället är delaktiga redan vid problemformuleringen för att säkerställa att rätt problem åtgärdas på mest lämpliga sätt för att skapa hållbar mobilitet. Uppsatsen är skriven med hög akademisk kvalité och med en bra koppling till såväl metodrelevant som ämnesrelevant litteratur och visar på en insikt kring olika metoders möjligheter och begränsningar.

Bästa uppsatsen om kollektivtrafik på väg

Bedömningskriterier: Bäst nytta för branschen och högst vetenskapliga kvalitet. Det ska handla om ett exjobb eller masteruppsats.

Bedömningen görs av en projektgrupp bestående av en representant från respektive Sverige Bussföretag, K2 och Svensk Kollektivtrafik.

Nästa uppsatspris kommer delas ut 2018.

Tidigare pristagare

Exjobb

Är du intresserad av att skriva exjobb på tema kollektivtrafik, hållbar mobilitet och/eller stadsutveckling? Eller vill du komma i kontakt med studenter som ska skriva exjobb? Då har du kommit rätt. Kontakta oss för mer information: info@k2centrum.se.

Kursen Hållbar mobilitet

Kursen Hållbar mobilitet gavs 2017 i samarbete med Malmö universitet. Vi återkommer med information om en eventuell fortsättning.

Anmäl dig till K2:s nyhetsbrev

Vi bjuder på konkreta och användbara forskningsresultat, aktuell omvärldsbevakning, koll på den senaste kollektivtrafikforskningen samt inbjudningar till fortbildande kurser och föreläsningar. Nyhetsbrevet ges ut cirka tio gånger per år.

Kalender från K2